Vipuanvisning: Ersättning för hjortdjursskador på odling och husdjur 2020

Publiceringsdatum: 27. januari 2021

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

Allmänt

Du kan få ersättning för skador som hjortdjur orsakat på odling och husdjur med stöd av viltskadelagen (105/2009).

För att få ersättning ska du göra anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten om skadan genast då du upptäckt den, antingen i Viputjänsten eller med blankett 148. Anmälan är samtidigt också ansökan om ersättning (nedan ansökan).

Du kan ansöka om ersättning för skador som inträffat kalenderåret 2020 i Viputjänsten fr.o.m. juni 2020 till och med 31.1.2021.

På basis av din ansökan gör kommunens landsbygdsnäringsmyndighet en terrängundersökning där myndigheten konstaterar och värderar skadan samt gör upp ett värderingsinstrument om skadan.

Den slutliga värderingen av skadans omfattning görs alltid av landsbygdsnäringsmyndigheten och därför kan den skada som ligger till grund för ersättningen vara mindre eller större än vad du uppgett i ansökan. Ersättningen som betalas bestäms på basis av den vid terrängundersökningen konstaterade omfattningen av skadan, skadeårets normskördar och enhetspriser samt de minimis -villkoren.

Som hjortdjur betraktas i detta sammanhang dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren. Skador som orsakats av rådjur och skador på lösöre ersätts inte.

Skador som hjortdjur orsakat på odlingar och husdjur ersätts som stöd av mindre betydelse, dvs. så kallat de minimis -stöd. Det sammanlagda beloppet av de minimis -stöd inom jordbrukssektorn får inte överstiga 20 000 euro per företag under tre skatteår. Vidare får det sammanlagda beloppet av alla de minimis -stöd inte överstiga 200 000 euro per företag under motsvarande tid.

Betalningen av ersättning förutsätter dessutom att det sammanlagda beloppet av ersättningar för skador som orsakats av hjortdjur och stora rovdjur överstiger 170 euro per sökande och kalenderår. Observera att den avgift för terrängundersökning som kommunen eventuellt tar ut inte ersätts om det sammanlagda värdet av skadorna inte överstiger 170 euro.

Ersättning för skador som hjortdjur har orsakat på odling och djur kan beviljas en enskild jordbrukare eller en enskild markägare, en enskild jordbrukares eller en enskild markägares dödsbo eller en sammanslutning som bildats av delägarna i dödsboet. Dessutom kan ersättning för skador beviljas bolag eller sammanslutningar som enskilda jordbrukare eller enskilda markägare bildat och vilkas huvudsyfte är att idka gårdsbruk.

Livsmedelsverket betalar ersättningarna till de ersättningssökande av anslag som jord- och skogsbruksministeriet beviljat. Ersättningarna betalas på våren efter skadeåret.

Mer information www.livsmedelsverket.fi > Privatkunder > Fiske, jakt och vilt > Skadeersättningar

Ansökan om ersättningar

Ansök om ersättning för skador som hjortdjur orsakat på odlingar eller husdjur i Viputjänstens Elektroniska ärendehantering.

Skärmdump av Viputjänstens framsidaBild 1. Viputjänstens framsida

I förteckningen väljer du Ersättning för hjortdjursskador på odling och husdjur.

Skärmdump av Viputjänsten och framsidan av elektroniska tjänsterBild 2. Välj Ersättning för hjortdjursskador på ocling och husdjur

Välj stödsökande bland gårdens delaktiga i delen Sökandes uppgifter.

Skärmdump av Viputjänsten och mellanbladet sökandes uppgifterBild 3. Välj stödsökande

Om du redan tidigare har ansökt om ersättning för hjortdjursskada för skador som inträffat samma kalenderår, syns de ansökningar som kommunen tagit till behandling under rubriken Tidigare ansökningar. Med knappen Visa ansökan öppnas ett sammandrag över de uppgifter du lämnat i ansökan.

Skärmdump av ViputjänstenBild 4. Uppgifter om tidigare ansökningar

Om du vill korrigera eller återta en tidigare ansökan ska du kontakta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Om du vill anmäla nya skador, men kommunen redan har utfört terrängundersökning av alla dina tidigare ansökningar, ska du lämna in en ny ansökan.

Du kan kontrollera kontaktuppgifterna till din egen kommuns landsbygdsnäringsmyndighet från den här länken.

Du kan lämna in en ny ansökan i Viputjänsten först när kommunen har tagit din föregående ansökan till behandling. Före det kan du ännu återta din föregående ansökan och göra önskade korrigeringar i den. Efter att du valt stödsökande flyttar du dig till delen Skadeuppgifter.

Att spara uppgifter om skadan

Skärmdump Viputjänsten mellanbladet skadeuppgifterBild 5. Börja spara uppgifterna om skadan i delen Skadeuppgifter genom att under sammandragstabellen välja +Lägg till skada.

Fönstret Lägg till hjortdjursskada öppnas och där kan du spara uppgifterna om en skada. Varje skada bildar en egen rad i sammandragstabellen. Du kan spara nya skador genom att på nytt välja +Lägg till skada.

Skärmdump av ViputjänstenBild 6. Spara uppgifterna för en skada i fönstret Lägg till hjortdjursskada.

Du påförs inga påföljder fastän du har bedömt skadan som större eller annorlunda än vad som senare konstateras vid terrängundersökningen. Kommunen kan i samband med terrängundersökningen också konstatera att skadan är större än vad du själv har uppgett i sin ansökan. Det rekommenderas ändå att du försöker uppskatta skadan så sanningsenligt som möjligt redan i din ansökan.

Välj målet för skadan som kan vara antingen Växtbestånd, Bärgad skörd, Husdjur eller Plantor.

Skärmdump av ViputjänstenBild 7. Välj målet för skadan via rullgardinsmenyn.

Skada på växtbestånd

Med skada på växtbestånd avses att åker- eller trädgårdsväxtlighet som ger skörd har åsamkats skada som leder till att den försäljningsdugliga skörd som kan bärgas från åker- eller trädgårdsväxtligheten kommer att bli mindre än normalt. Om hjortdjuren har ätit av eller trampat på till exempel en havreåker eller ett jordgubbsland, handlar det om skada på växtbestånd. Skada på växtbestånd kan ersättas högst till ett belopp som motsvarar värdet av den skörd som gått förlorad på grund av skadan.

Välj till först det basskifte där skadan har inträffat. Om det finns fler än ett jordbruksskifte på basskiftet ska du välja det jordbruksskifte där skadan skedde. Om odlingen inte ligger på ett basskifte uppskattar du mängden skörd som gått förlorad som skada på bärgad skörd.

Skärmdump av ViputjänstenBild 8. Välj basskifte där skadan har inträffat.

Ett basskifte eller ett jordbruksskifte kan väljas bara om det för skiftet i samband med den senaste huvudstödansökan har anmälts en växt vars syfte är att producera omedelbar skörd som går att sälja. Skador på till exempel naturvårdsåker, gröngödslingsvall, viltåker, växtbestånd avsett för honungsproduktion samt prydnads- och plantskoleväxter ersätts inte.

Skärmdump av ViputjänstenBild 9. Uppgifterna för jordbruksskifte

Vipu visar den växt som registrerats på jordbruksskiftet vid den senaste huvudstödansökan. Om växten eller jordbruksskiftena har ändrats efter det, uppskattar du mängden skörd som gått förlorad som skada på bärgad skörd. Ett exempel är en situation där skadan gäller höstraps som har såtts på ett basskifte på hösten efter foderkorn och naturvårdsåker.

Anteckna skadearealen i hektar med två decimalers noggrannhet. Med skadeareal avses den areal där hjortdjuren har orsakat skada på växtligheten. Till exempel, om skadan har gällt cirka hälften av ett 1,5 hektar stort jordbruksskifte är skadearealen 0,75 ha.

I skadearealen ska du inte räkna in områden där det inte kan uppstå skördeförluster. Sådana är bland annat områden som inte har besåtts eller grott och områden där ogräs har tagit överhanden samt områden där skörden redan är bärgad.

Om skadearealen är större än jordbruksskiftets areal, syns fältet som rödfärgat och uppgiften går inte att spara.

Skärmdump av ViputjänstenBild 10. Anteckna skadearealen i hektar med två decimalers noggrannhet.

Om det på skiftet finns skadeområden med mycket varierande skadeprocenter kan du för samma jordbruksskifte registrera flera skaderader och därmed skadearealer genom att välja + Lägg till skada. Lägg märke till att summan av de olika skadearealerna inte kan vara större än jordbruksskiftets areal.

Bedöm skadearealens skadeprocent som ett heltal 1 – 100. Skadeprocenten visar hur stor andelen skörd som gått förlorad till följd av skadan utgör av den skörd som hade fåtts från odlingen om ingen skada hade inträffat. Vipu räknar ut mängden skörd som gått förlorad på basis av skadearealen, skadeprocenten och Livsmedelsverkets senast fastställda normskörd för växten i fråga.

Skärmdump av ViputjänstenBild 11. Bedöm skadearealens skadeprocent som heltal 1-100.

Livsmedelsverket fastställer de årliga normskördarna som ligger till grund för ersättningarna först på våren efter skadeåret, och därför hinner mängden skörd som gått förlorad ännu ändras innan ersättningarna betalas ut. Om Vipu inte visar mängden skörd som gått förlorad, har ingen normskörd ännu bestämts för växten. Trots det ska du spara skadeuppgifterna på normalt sätt.

Skada på bärgad skörd

Med bärgad skörd avses färdigt bärgad och lagrad skörd, till exempel ensilage i balar, plansilo eller stuka, torrhö i lada, sockerbeta i stuka och krossad spannmål i tub. Skada på bärgad skörd kan ersättas högst till värdet av den skörd som förstörts på grund av skadan.

Välj den skadade växten i menyn och anteckna mängden förstörd skörd i kilogram. Om växten saknas i förteckningen väljer du Annan skörd och antecknar växten i fältet Tilläggsuppgifter. Spara de andra skadeuppgifterna på normalt sätt.

Skärmdump av ViputjänstenBild 12. Välj den skadade växten och anteckna mängden förstörd skörd.

I bärgad skörd registrerar du också en skada på växtbestånd, om odlingen inte ligger på ett basskifte eller om växten eller jordbruksskiftena inte motsvarar det som uppgetts i huvudstödansökan. I så fall antecknar du din uträkning av mängden skörd som gått förlorad i punkten Förstörd skörd.

Skada på plantor

Med skada på plantor avses en skada på trädgårds- eller plantskoleväxter som lett till att plantan förstörts så att den måste ersättas med en ny. Skada på plantor kan ersättas högst till ett belopp som motsvarar plantans enhetspris (e/st.).

På en trädgårdsodling kan ersättning för skador på trädgårdsväxter som producerar skörd, t.ex. jordgubbe, betalas inte bara för plantor utan också för mängden förlorad skörd i form av så kallad skada på växtbestånd. Du kan värdera och spara samma skada som både skada på växtbestånd och skada på plantor.

Om trädgårdsodlingen ligger på ett basskifte kryssar du för punkten På skifte. Välj basskifte och vid behov det jordbruksskifte där skadan har skett. Vipu visar den växt som sparats på jordbruksskiftet vid den senaste huvudstödansökan. Ett basskifte eller ett jordbruksskifte går att välja bara om en trädgårds- eller plantskoleväxt som kan få ersättning som skada på plantor har anmälts för skiftet vid den senaste huvudstödansökan.

Om växten eller jordbruksskiftena har ändrats efter den senaste huvudstödansökan ska du lämna bort krysset i punkten På skifte och välja den skadade växten i menyn. För in antalet förstörda plantor i fältet Förstörda plantor. Om växten saknas i förteckningen väljer du Annan planta och antecknar växten i fältet Tilläggsuppgifter.

Skärmdump av ViputjänstenBild 13. Fyll i uppgifter för skada på plantor.

Skada på husdjur

Skador på husdjur kan ersättas högst till ett belopp som motsvarar det gängse värdet av det dödade eller på grund av skada avlivade djuret. För ett skadat djur som överlevt kan ersättning betalas högst till ett belopp som motsvarar veterinärkostnaderna, dock högst till ett belopp som motsvarar det gängse värdet av djuret. Skriv in djurslaget i punkten Djur, till exempel som ”får”. Ersättning betalas inte för skador på renar i renskötselområdet och inte heller för skador på bin och hundar.

I punkten Döda och skadade djur antecknar du det sammanlagda antalet av alla skadade djur oberoende av om djuret har dött eller skadats. Uppskatta det sammanlagda ersättningsvärdet på djuren i euro i punkten Ersättningsmängd för djur. Du kan uppskatta ersättningsvärdet själv eller kontrollera det i bilaga 12 till förordning 834/2018. Till veterinärkostnaderna räknas veterinärens kostnader och kostnaderna för läkemedel enligt kvitton. Resekostnader ersätts inte. Mervärdesskattens andel ersätts inte om du får dra av den i beskattningen. Ersättningen för kostnader för ett enskilt djur får inte överstiga djurets gängse värde.

Gemensamma skadeuppgifter

Som förorsakare av skada väljer du det hjortdjur som du anser att har orsakat skadan. Ersättning betalas bara för skador som orsakats av sådana hjortdjur som nämns i viltskadelagen. Om det är oklart vilket av de nämnda hjortdjuren som orsakat skadan väljer du det mest sannolika av dem.

Skärmdump av ViputjänstenBild 14. Välj från rullgardinsmenyn det hjortdjur som du anser att har orsakat skadan.

Som skadedag antecknar du den dag skadan inträffade eller din uppskattning av dagen. Skadedagen ska ingå i det aktuella stöd- dvs. kalenderåret. Ansökningar som hänför sig till kalenderåret kan registreras i Viputjänsten fram till den 31 januari året därpå.

Som observationsdag antecknar du den dag då du upptäckte skadan. Observationsdagen kan tidigast vara samma dag som skadedagen.

Om du har vidtagit åtgärder för att förhindra eller begränsa skadorna, väljer du Jag har och skriver in åtgärderna i textfältet som öppnas. I annat fall väljer du Jag har inte. En förutsättning för att få ersättning att du med alla rimliga och till buds stående medel har försökt förhindra att skadan uppkommer eller förvärras. Prövningen görs alltid från fall till fall, så ersättning kan beviljas fastän du uppger att du inte har vidtagit några som helst åtgärder.

Skärmdump av ViputjänstenBild 15. Om du har vidtagit åtgärder för att förhindra eller begränsa skadorna fyller du i åtgärdena i textfältet som öppnas.

Om du till följd av skadan har fått inbesparingar i kostnaderna för bärgning, torkning, lagring eller motsvarande, antecknar du det inbesparade eurobeloppet i punkten Inbesparade skörde- och övriga utgifter. Eurobeloppet minskar värdet på skadan och därmed den ersättning som kan beviljas.

Om du på basis av samma skada har fått ersättning via försäkring eller på övrig grund, väljer du Jag har. I fråga om ersättning via försäkring antecknar du försäkringsbolagets namn, försäkringsnumret och försäkringsersättningen utan självrisk. Om ersättningen fåtts av en annan aktör antecknar du namnet på den som beviljat ersättningen och det mottagna ersättningsbeloppet. De mottagna ersättningarna minskar den ersättning som beviljas.

Om du har rätt till ersättning på basis av försäkring, är försäkringen alltid den primära ersättningsformen. Om du inte vet om du kommer att få ersättning eller hur stort ersättningsbeloppet blir, ger du uppgifterna om försäkringen men sparar 0 som ersättningsbelopp. Meddela senare till kommunen vilket ersättningsbelopp du fick.

Skärmdump av ViputjänstenBild 16. Fyll i uppgifterna för erhållna ersättningar.

I fältet Tilläggsuppgifter kan du skriva in till exempel en exaktare redogörelse för skadan. Om du vid skada på plantor eller bärgad skörd har valt Annan planta eller Annan skörd, antecknar du växten i tilläggsuppgifterna. Där kan du också nämna om du redan tidigare under samma kalenderår har anmält skador för samma jordbruksskifte.

Sammandragstabell

I sammandragstabellen på fliken Skadeuppgifter ser du grundläggande information om de skador du registrerat samt en uppskattning av ersättningsbeloppet.

Skärmdump av ViputjänstenBild 17. Sammandragstabell

Ersättningsbeloppet är avsett endast som en riktgivande uppgift. Beloppet kan vara noll om det ännu inte har bestämts normskörd eller enhetspris för den växt du anmält. Med den blå redigeringsknappen i slutet av raden kan du redigera eller titta på de skadeuppgifter du sparat. Du kan ta bort skaderaden med det röda krysset i slutet av raden.

De minimis -uppgifter

Om skatteåren för ditt lantbruksföretag inte är hela kalenderår väljer du Det finns undantag i skatteåren. Klicka på länken Bearbeta skatteår och spara skatteåren i de punkter som reserverats för dem.

Skärmdump av ViputjänstenBild 18. Lantbruksföretagets skatteår.

Om du har fått andra än jordbrukssektorns de minimis -stöd väljer du Ja under rubriken Tidigare de minimis -stöd och klickar på + Lägg till stöd. Registrera den som beviljat stödet, stödets namn, stödbeloppet i euro samt tidpunkten då stödet beviljades. Med andra än jordbrukssektorns stöd avses stöd som beviljats av andra än Livsmedelsverket eller Landsbygdsverket.

Skärmdump av ViputjänstenBild 19. Fyll i om du erhållit tidigare de minimis-stöd.

Sammandrag och skickande

Om du vill kan du lägga till bilagor i pdf-format till din ansökan. Du kan öppna och skriva ut ett sammandrag av de uppgifter du anmält med knappen Skriv ut sammandrag överst på skärmen. Du kan se sammandragstabellen samt dina sparade uppgifter om de minimis -stöd också nere på fliken Sammandrag och skickande.

I tilläggsuppgifterna om sändningen lägger du till din e-postadress för bekräftelsemejlet om att ansökan är inskickad samt vid behov ytterligare information om ansökan. När du har lagt till din e-postadress aktiveras knappen Skicka till handläggning och blir grönfärgad och du kan skicka in ansökan.

Du kan återta ansökan genom att välja Återta returnerad ansökan ända fram till dess att ansökan har tagits till behandling. När du har återtagit ansökan kan du göra ändringar i den och skicka in den på nytt.

Skärmdump av Viputjänsten mellanbladet sammandrag och skickandeBild 20. Mellanbladet Sammandrag och skickande.

Efter att ansökan är inskickad ska du på sammandragsutskriften försäkra dig om att tidpunkten för sändandet av ansökan syns uppe till höger på sidan. Det är skäl att spara sammandraget på datorn eller skriva ut det. Du har också fått ett bekräftelsemejl till din e-postadress. Du kan nu återgå till ingångssidan eller stänga den elektroniska ärendehanteringen.

Terrängundersökning

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kontaktar dig för att ordna med terrängundersökning. Också den lokala jaktvårdsföreningens representant har rätt att delta i undersökningen och ge sitt utlåtande i ärendet.

För utförandet av terrängundersökningen och värderingen av skadan kan kommunen ta ut en avgift som högst motsvarar självkostnadsvärdet. Om skadan ersätts får du också ersättning för den terrängundersökningsavgift som du betalat.