Vipuanvisning: Huvudstödsansökan 2021

Publiceringsdatum: 26. april 2021

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

1. Allmänt om Viputjänsten

Genom att klicka på Viputjänstens framsida på Egna uppgifter öppnas mellanbladet, där det finns förutom kundregistret- och åtkomsträttighetsuppgifterna också rådgivarskärmen. På rådgivarskärmen finns det ett sammandrag över gårdar, till vilken rådgivaren eller odlaren har rättigheter. Dessutom finns det på rådgivarskärmen  uppgifter om i vilket skede varje gårds ansökan är.

Skärmdump från ViputjänstenBild 1. Delen Egna uppgifter.

På Viputjänstens framsida under menyn Gård finns delen om utbetalningshändelser. I utbetalningshändelser delen visas bl.a det valda årets utbetalda  stöd.

På utbetalningsskärmen visas det under kalenderåret utbetalda utbetalningshändelser samt möjlighet att skriva ut sammandraget för det utbetalda stöden under året.  Alla utbetalningshändelser har listats i tidsordningsföljd och uppgifterna visas i tre olika nivåer. I den första nivån visa utbetalningshändelsens uppgifter: Utbetalningsdatum, Betalningsmottagare, Kontonummer till vilket stödet betalats samt Summa €. Genom att klicka på önskad rad öppnas uppgifterna med den svarta pilen varefter visas ifrågavarande utbetalningshändelses noggrannare uppgifter.

Skärmdump från ViputjänstenBild 2. Delen Utbetalningshändelser.

Anmälan om skiftesuppgifterna och huvudstödsansökan

Uppgifter om år 2021 huvudstödsansökan och villkoren för stöd som söks finns i Ansökningsguiden för år 2021 på Livsmedelsverkets webbplats.

Skärmdump från ViputjänstenBild 3. Viputjänsten - Elektroniska tjänster.

Du kan söka alla huvudstödsansökans stöd eller utbetalningen av dessa i Viputjänstens Elektroniska tjänster. Till Elektroniska tjänster kommer du via punkten Elektroniska tjänster i övre balken eller alternativt genom att trycka på knappen Ansök om stöd och lämna in anmälningar som finns på Framsidan. Huvudstödsansökans stöd menas de stöd, som kan sökas med pappersblankett 101B. I samband med huvudstödsansökan ändringar, anmälningar eller förbindelse/avtal kan det för några endast göras på papper eller deras ansökan kan göras på ett annat ställe i Vipu. Läs vid behov närmare anvisningar i Ansökningsguiden.

Med framsidans övrebalk Elektroniska tjänster – knappen  öppnas Elektroniska tjänstens stödansökningar och anmälningar.  Vid punkten Ansökningstid syns tidsintervallet för varje stöd som den är öppen att använda. Du kan begränsa de funktioner som syns på skärmen genom att välja Visa alla eller endast de ansökningar/anmälningar, vars ansökningstider är aktuella.

Om du skall göra basskiftesändringar (delning, sammanslagning, skapa nytt), gör först dessa åtgärder genom att välja Basskiftesändringar.

Om du inte gör ändringar för basskiften välj Huvudstödsansökan.

Skärmdump från ViputjänstenBild 4. Framsidan av Elektroniska tjänster

Nytt i Vipu 2021 och saker att komma ihåg

 • Ansökning i Vipu om förlängningsår för Miljöersättningens förbindelser och avtal samt ekoersättningen
 • Ny miljöförbindelsens minneslista under mellanbladet 'Undvik följder'
 • Till miljöersättningens förbindelse tilläggs automatiskt de ersättningsdugliga skiften som har varit på en gård med förbindelse år 2020 men ytterom förbindelsen och är år 2021 på en gård som fortsätter förbindelsen.

 

 • Kom ihåg att hålla de egna uppgifterna (kontonummer, telefonnummer och e-postadress) uppdaterade
 • Gårdens odlare i första hand kan befullmäktiga andra personer att uträtta ärenden för gården
 • Ritande av jordbrukssiften för skiften i gemensamt bruks utförs i Viputjänsten
 • Kom ihåg att noggrannt gå igenom alla kontroller i Vipurådgivaren
 • På utskriftssammandraget ser du vilka stöd du ansökt om/inte ansökt samt vilka förländningsår du ansökt/inte ansökt.

Du kan också se videon Stöd som söks, Vipurådgivaren samt Sammandrag och skickande funktionen här (på finska) och här (på svenska)

2. Anmäl uppgifter

När du väljer Huvudstödsansökan i Elektroniska tjänster öppnas först Anmäl uppgifter - delen.  Uppgifterna kan du anmäla fram till 15.6.2021.  I  Anmäl uppgifter - delen kan du anmäla skiftesuppgifter och bläddra i dina anmälda uppgifter i Sammandraget av skiftesuppgifter. Dessutom kan du anmäla uppgifter i delen din gårds uppgifter.

Ifall det uppstår en sådan situation, att du inte kommer framåt och inget hjälper, kan du börja från början genom att radera alla uppgifter från elektroniska tjänstens framsida med skräpkorgen som finns vid Huvudstödsansökan. Ifall skräpkorgen inte syns, skall du radera dina gjorda ändringar i Basskiftesändringar delen. Efter detta blir skräpkorgen synlig. Ifall dina gjorda basskiftesändringar har tagits till behandling i kommunen, kan du inte radera huvudstödsansökan på elektroniska tjänsternas framsida.

Skärmdump från ViputjänstenBild 5. Radera utkast

Skiftesuppgifter

Då du väljer huvustödsansökan, öppnas till skärmen ett popupfönster, som frågar om jordbruksskiftens förhandsifyllning.  Förhandsifyllningen kan göras på tre olika sätt.

Välj förhandsifyllning med  förra årets uppgifter eller basskiften utan jordbruksskiftesuppgifterna. Du kan också hämta uppgifter från odlingsplaneringensprogrammet.  Välj därefter 'Utför förhandsifyllningen'.

Förhandsifyllningen med förra årets uppgifter hämtar inte med skiftesvisa åtgärder (t.ex fånggrödor) uppgiften, utan uppgiften skall läggas till årligen till jordbruksskfiten.

Förhandsifyllning från odlingsplaneringsprogrammet (VSO) sker så att det startas från odlingsplaneringsprogrammet, varefter programmet flyttar till inloggningsdialogen. Därefter fortsätter odlingsplaneringsprogrammets anslutning enligt anvisningarna. Efter dataöverföringen öppnas Vipuns anslutning automatiskt och utför förhandsifyllningen till slut. Slutligen öppnas Vipuprogrammet skiftesuppgifterna, när förhandsifyllningen är slutförd.

När dataöverföringen en gång är gjord från odlingsplaneringsprogrammet, finns som ett förhandsifyllningsalternativ detta tidigare material som skickats från planeringsprogrammet.

För basskiften bildas inte föregående års jordbruksskiftesgeometri ifall skiftet är i gemensamt bruk.

Basskiften, där det behövs förtydligande, syns i listan med röd färg. Gå i varje fall igenom alla basskiftens uppgifter efter förhandsifyllningen. Ifall skiftet är rött efter förhandsifyllningen, skall du fästa jordbruksskiften på kartan.

Skärmdump från ViputjänstenBild 6. Tillämpningen uppger en anmärkning då det inte anmälts jordbruksskiften till basskiftet.

Om du senare vill byta förhandsifyllningssätt, kan du förhandsifylla jordbruksskiftesuppgifterna också senare genom att välja under basskiftesförteckningen 'Tilläggsfunktion' och  genom att välja 'Förhandsifyllning av jordbruksskiftesuppgifter'.

Skärmdump från ViputjänstenBild 7. Val av förhandsifyllning av jordbruksskiften.

OBSERVERA! Om du har raderat skiftet ur din besittning, så med förhandsifyllningen av jordbruksskiften med förra årets uppgifter returneras skiftet tillbaka i din besittning. Av denna orsak lönar det sig att göra förhandsifyllningen av skiften före basskiftens besittningsändringar. Observa också, att med odlingsplaneringsprogrammet fungerar detta tvärtom. Om från odlingsplaneringsprogrammet hämtas ett sådant skiftesmaterial, där något skifte inte finns, tas detta bort ur besittningen.

Skärmdump från ViputjänstenBild 8. Vyn för skifteslistningen

Basskiften öppnas i vänstra kanten enligt basskiftessignumets ordningen. Du kan ändra basskiftens ordning enligt skiftessignum, namn eller areal med Ordna - rullgardinsmenyn.

Skärmdump från viputjänstenBild 9. Möjlighet att välja ordning av basskiften

Då du väljer basskiftet från listan, öppnas kartfönstret bredvid listan. Valda basskiftets gränser är ljus gröna. Skiften bredvid syns med blåa gränser.

I basskifteslistans nedre kant finns Tilläggsfunktioner där du kan ansluta ett nytt skifte till gårdens besittning, göra gruppregistrering av jordbruksskiften, förhandsifylla jordbruksskiften,  radera gränskorrigeringar från det valda skiftet och radera alla gjorda gränskorrigeringar.

Då du ansluter ett nytt skifte till gårdens besittning, skriv till sökfältet basskiftessignumet utan bindesstreck.

Skärmdump från ViputjänstenBild 10.Tilläggsfunktioner rullgardinsmenyn

Om du har lämnat in blankett 102C som pappersblankett till kommunen och har gjort förhandsifyllning i huvudstödsansökan före kommunen har behandlat blanketten och godkänt basskiftesändringen, sök det nya basskiftet till din gårds besittning med funktionen Anslut ett nytt basskifte till gårdens besittning. Om du inte vet det nya basskiftessignumet, fråga efter det från din kommuns landsbygdsnäringsmyndighet. Du kan också radera huvudstödsansökan med skräpkorgen och börja fylla i huvudstödsansökan från början. På detta sätt kommer nya skiftet som är i din besittning automatiskt med.

Överom kartan ser du basskiftessignum, namn och areal för det skifte som du valt från skifteslistan. Under kartan finns uppgifterna som hör till basskiftet, som du kan ändra, samt jordbruksskiftesuppgifterna. Skiftesuppgifterna som finns i vänstra sidan är uppgifterna som finns i registret för det berörda skiftet sk. myndighetsuppgifter, t.ex uppgift om skiftets ersättningsduglighet. Bredvid några av myndighetsuppgifterna finns en infoboll, genom att klicka på denna får du tilläggsuppgifter om egenskapen.

Permanenta vallar är sådana arealer, som har varit vall minst fem år efter varandra (minst åren 2016 - 2020) och på vilka du har anmält vall också på år 2021.  För en del bildas vallstatusen genast. Läs mer om permanenta vallar från Ansökningsguiden kapitlet Förgröningsstöd

I kolumnen myndighetsuppgifter visas Permanent vall om det för jordbruksskiftet har bildats permanent vall areal före stödansökan och från punkten Vallåren 5  visar hur många skiften som har 5 årig vall före stödansökan. Dessutom visas i jordbruksskiftets tilläggsuppgifter den permanenta vallens areal som bildas, om du anmäler för skiftet vall- eller gräsväxter för år 2021. Se närmare anvisningar om växtuppgiften från ansökningsguiden.

Skärmdump från Viputjänsten, från skiftesuppgifter Bild 11. Uppgift om permanent vall på skiftet

Då basskiftens gränskorrigeringar görs eller vid ritande av jordbruksskiften skall du öppna kartan på hela skärmen. Du kan göra detta i högra övrehörnet med Förstora kartan - knappen (pil åt båda hållen). Verktygsmenyns skiftesverktygen aktiverar hela sidan på skärmen för dig.

Skärmdump från ViputjänstenBild 12. Förflytta dig till stora kartan

Gör din ansökan i god tid och kontrollera med kommunen före 15.6 om gränskorrigeringarna kan godkännas så att ansökan om stöden görs på de rätta arealerna.  Observera, att gränskorrigeringen skickas till kommunen för behandling först i samband med inskickande av Huvudstödsansökan. Efter inskickande kan du vara i kontakt med kommunen och be dem kontrollera din gjorda korrigering.

Om du har gjort gränskorrigeringar för basskiftet på 2021, kan för samma skifte följande gång göras gränskorrigering i samband med hvuudstödsansökan 2022.

Se närmare anvisningar för hur gränskorrigeringen görs via Vipuns anvisningsvideon (på finska).

Kartfunktionerna

På sidans högra övrekant finns det som först funktionerna + och - med vilka du kan förstora och förminska kartskärmen.

Följande i högra nedre kanten finns basskiftets centrera - verktyg, flygfotouppgifter, sök basskiften, skriv ut karta samt mätningsverktyg med vilka du kan göra längd- och arealmätningar. Du kan även radera dina gjorda mätningar med denna meny.

På sidans övrekant finns först verktygen som är menat för att rita jordbruksskiften. När du börjar rita jordbruksskiften, välj Lägg till/dela jordbruksskifte.

På sidans övrekant finns till följande basskiftets verktygsmeny. Med dessa verktyg kan du korrigera basskiftets gränser eller rita en holme inne i basskiftet. Arealen för holmen minskar på basskiftets areal.  

När du har ritat jordbruksskiftet kan du ännu senare korrigera jordbruksskiftets gränser genom att välja funktionen Bearbeta jordbruksskiftets gränser. Om du observerar senare, att du gjorde för många jordbruksskiften för basskiftet, välj funktionen Radera/sammanslå jordbruksskiften. Med detta verktyg kan du sammanslå jordbruksskiften och således också radera överflödiga jordbruksskiften. Du kan också välja funktionen  Radera alla jordbruksskiftesgränser. Detta verktyg raderar alla jordbruksskiftesritningar från det valda basskiftet och du kan börja rita från början.

Skärmdump från ViputjänstenBild 13. Basskiftesverktyg

skärmdump från viputjänstenBild 14. Jordbruksskiftesverktyg

Kartnivåer

Skärmdump från viputjänstenBild 15. Kartnivåerna i Viputjänsten

Före kartnivåerna finns det på listan en funktion Lägg till eget material kartan. Med hjälp av denna funktion kan du hämta egna shp-filer till den stora kartan i Vipu. Noggrannare anvisningar av detta hittar du i tillämpningen.

På kartans vänstra sida finns olika kartnivåer.

Informationsprodukten Vipu-vattendrag förnyades för år 2021 så att Vipu-vattendrag nu även fotograferas som åområden enligt Lantmäteriverkets terrängdatabas för de delar som täcker Vipu-fårorna som skapats enligt nätverkvet för fåror av Finlands miljöcentralen (SYKE). Dessutom utvidgades omfattningen av informationsprodukten Vipu-vattendrag även till havsskärgården.

Materialen för informationsprodukten Vipu-vattendrag grundar sig på öppna material från Finlands miljöcentral, SYKE och Lantmäteriverket, MML. Vipu-vattendrag har framställts för den elektroniska ärendehanteringstjänsten (Viputjänsten) som upprätthålls av Livsmedelsverket och man utnyttjar materialet som stöd för miljöersättningssystemet gällande fotografering av vattendrag. Materialet finns till påseende även i geografiska informationssystem som används internt inom miljöadministrationen.Vipu-vattendrag sjöar och åområden är Lantmäteriverkets material.

Med hjälp av olika kartnivåer kan du se föregående års bas- och jordbruksskiften, Saneringsväxtnivån, Permanent vall (före stödansökan), och Vallår 4 och 5 (före stödansökan). Från kartnivåerna ser du också bl.a utfallsdiken, grundvatten, Natura2000-områden, vipu-vattendrag  och områden med minst 15% lutning. Förutom detta kan du också se fastighetsbeteckningar - och gränser, livliga vägar,  flyghavreskiften och skiften som lämpar sig för spridning av gips.

Saneringsväxternas kartnivå visar på basen av odlingshistorian de arealer, för vilka det är möjligt att erhålla ersättning för åtgärden saneringsväxter. Korvausta ei voi saada, jos alalla on viljelty perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja jonakin kolmena tukihakua edeltävänä vuonna. Kom ihåg att ta i beaktande eventuellt de två tidigare årens anmälda saneringsväxternas areal, som är maximitiden efter varandra att få ersättning för saneringsväxter.  Om du har anmält saneringsväxter för åren 2019 och 2020, kan du inte få ersättning för samma areal 2021.

Du kan gå bort från den stora kartan med verktyget Gå bort från stora kartan.

Skärmdump från ViputjänstenBild 16. Ikonen varifrån man går bort från den stora kartan

Gruppregistrering

Om du vill lägga till ett likadant jordbruksskifte till flera basskiften välj från basskifteslistans nedre Tilläggsfunktioner - rullgarnsmenyn Gruppregistrering av jordbruksskiftesuppgifter. Därefter öppnas ett fönster, i vilket du anmäler den odlade växtens uppgift och basskifte, på vilket denna växt odlas.  Därefter klickar du på Skapa jordbruksskiften för de valda -knappen. Observera, att gruppregistreringen raderar tidigare gjorda jordbruksskiftesregistreringar och jordbruksskiftesritningar för skiftet.  På områden, som du kan anmäla ekologisk areal, registreras detta skillt för varje jordbruksskifte.

Skärmdump från ViputjänstenBild 17. Gruppregistrering av jordbruksskiften

På sidans nedre kant öppnas en förteckning över basskiften för vilka det  har registrerats jordbruksskiften. Om du önskar kan du ännu radera skiften. Godkänn skiftet genom att klicka på Lägg till jordbruksskiften -knappen.

Skärmdump från ViputjänstenBild 18. Basskiften för vilka det har registrerats jordbruksskiften

Basskiften

I nedre kanten på mellanbladet Skiftesuppgifter kan du anteckna uppgifter som berör basskiften och jordbruksskiften.

Skärmdump från ViputjänstenBild 19. Ange uppgifter som berör basskiftet och jordbruksskiftet

Ifall du har gjort gränskorrigeringar till basskiftet, syns i en ny karta nya korrigerade arealen i basskiftes uppgifterna i kartans nedrekant. Skiftets besittningsuppgifter, markanvändningsslag samt flyghavreuppgiften kan väljas från rullgarnsmenyn. Ifall skiftet är arrenderat, kommer det under ägandefältet att öppnas ett fält där arrendegivarens namn kan antecknas. Basskiftet är det också möjligt att ta bort från gårdens besittning med knappen i övre hörnet. Ett bekräftelsefönster öppnas för radering av skiftet ur din besittning. Basskiftens som tagits bort ur gårdens besittning syns i skifteslistan som överstruket.

Skärmdump från ViputjänstenBild 20. Knappen Ta bort basskiftet ur besittning

Skärmdump från ViputjänstenBild 21. Ett skifte som är taget ut besittning

Basskiftet kan återtas tillbaka till gårdens besittning på sidans nedre kant punkten Återta till gårdens besittning.

Skärmdump från ViputjänstenBild 22. Knappen återta basskiftet i besittning

Jordbruksskiften

Om du valt för skiften förhandsifyllning med antingen förra årets uppgifter eller genom att hämta uppgifterna från odlingsplaneringsprogrammet, är dessa uppgifter synliga under jordbruksskiftesuppgifterna. Ifall du inte valt förhandsifyllning, kan du lägga till jordbruksskiftens uppgifter med knappen Lägg till ett nytt jordbruksskifte.

Skkärmdump från ViputjänstenBild 23. Knappen Lägg till nytt jordbruksskifte

Du kan radera jordbruksskiften med knappen Radera jordbruksskifte.

Skärmdump från ViptujänstenBild 24. Knappen Radera jordbruksskifte

Om du gör för ett basskifte flera jordbruksskiften, skall du rita in jordbruksskifens gränser på kartan. Rita endast de gränser, som inte är samma som basskiftets gränser. T.ex i situationer, då basskiftet har två skilda jordbruksskiften, rita endast den gräns, som skär basskiftet. I det fall att basskiftet har endast ett jordbruksskifte, behöver jordbruksskiftet inte ritas.

Välj växt och vid behov utsädets sort med rullgarnsmenyn. De alternativ som kan användas finns i alfabetsordning i listan. Då växten eller sorten en gång har valts/använts, lämnar denna överst i listan.  Välj vid behov också utsädets kvalitet och ekologiska övergångsskedet från rullgarnsmenyn.

Anmäl jordbruksskiftet som ekologisk areal genom att kryssa i ifrågavarnade punkt, om du har skyldighet att ha ekoligisk areal. Du kan anmäla som ekologisk areal trädor, kvävefixerande växter, enligt tvärvillkoren skyddade landskapsobjekt och arealer för energiträd med kort omloppstid. Tilläggsuppgifter för anmälan om ekologiska arealer hittar du från ansökningsguidens kapitel förgröniningsstöd.

Skärmdump från Viputjänsten, elologiska arealenBild 25. Skiftet räknas med i den ekologiska arealen

Observera! Om du har valt på 2015 eller 2016 som åtgärd för miljöersättningen organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis, alternativt växtskydd för trädgårdsväxter eller åkernaturens mångfald, skall jordbruksskiftets åtgärd årligen väljas i samband med anmälan om jordbruksskiftesuppgifterna. Åtgärdens meny Miljöersättningens valbara åtgärd kommer synlig i de fall, om för jordbruksskfitets växt kan välja åtgärden. Ifall du inte föregående år har valt tidigare nämnda åtgärder, läs här om förbindelsens ändringsmöjligher.

Ett nytt jordbruksskifte kan läggas till genom att välja Lägg till ett nytt jordbruksskifte. Om jordbruksskiftet är basskiftets ända skifte, fyll i dess uppgifter med möjligheten som öppnas för jordbruksskiftet. Vid behov flera jordbruksskiften, väljs pånyt Lägg till ett nytt jordbruksskifte. Då öppnas den stora jordbruksskifteskartan. Välj ritafunktionens verktyg, Lägg till/dela jordbruksskifte. Börja ritandet med att klicka ordentligt utanför gränslinjen eller rita ett inre jordbruksskifte genom att klicka inne i ett större jordbruksskifte. När du är klar klicka på knappen Följande skede.

Skärmdump från ViputjänstenBild 26. Lägg till/dela jordbruksskifte

Till detta ritningsskede av jordbruksskiftet kommer du alternativt direkt från skiftesuppgifter fönstret genom att välja först basskiftet, för vilket du vill rita jordbruksskifte och genom att klicka på Öppna stora kartan. 

Skärmdump från ViputjänstenBild 27. Förflyttning till stora kartan.

I vissa fall kan du hamna att rita jordbruksskiftet så, att det ritade jordbruksskiftet inte motsvarar verkligheten i terrängen. T.ex om du har sammanslagit flera tillfälligt icke odlade jordbruksskiften till ett jordbruksskifte, kan du rita detta sammanslagna jordbruksskiftet på kartan. Allmänna anvisningar i dessa fall är att rätt areal är viktigare än var det befinner sig i verkligheten. Samma om ritande av oregelbundna skiften är tekniskt så svårt, att inte kartprogrammet fungerar, bilda ett enkelt skifte, vars areal motsvarar anmälda jordbruksskiftets areal. Meddela då om detta i jordbruksskiftets tilläggsuppgifterna, att ritningen inte fullständigt motsvarar jordbruksskiftets placering.

Efter ritande av jordbruksskiftet klicka på Följande skede . På detta sätt kommer du åt att fästa jordbruksskiftet. Välj från vänstra sidan från jordbruksskifteslistan det önskade skiftet och klicka på motsvarande jordbruksskiftesgeometri på kartan. Den lyckade fästningen ersätter utropstecknet med jordbruksskiftets signum på kartan. Gå igenom fästade jordbruksskiften en gång på kartan. När varje jordbruksskifte har fästs, klicka på Följande skede. 

Skärmdump från ViputjänstenBild 28. Att fästa jordbruksskiften

På denna bild ovan har växtuppgiften för jordbruksskiftet a angetts redan tidigare. Klicka på önskat jordbruksskifte i listan och motsvarande geometri på kartan. 

Efter att du fäst skiftet kan du gå vidare med att lägga till växtuppgifterna. Välj jordbruksskiftet från kartan, dit uppgifter ska läggas. Därefter matas jordbruksskiftets uppgifter in (växt, sort, utsädets kvalitet, ekologiska skedet samt eventuella åtgärder som väljs för miljöersättningen). I detta skede kan man flyttas sig mellan jordbruksskiften förutom på kartan också på balken med bokstavsknapparna (A, B, C) samt pilknapparna. Slutligen när alla växtuppgifter hjar registrerats klicka på Spara. I detta skede anmärker programmet, om det för något jordbruksskifte fattas uppgifter. Korrigera bristfälliga uppgifter, så lyckas registeringen.

Skärmdump från ViputjänstenBild 29. Uppge uppgifter för jordbruksskifte

Observera, att om du vill förflytta dig mellan olika steg i bearbetning av jordbruksskiften, kan du göra det genom att klicka på rita, fäst och växtuppgifter - knappen. Exempelvis i växtuppgifter skedet kan du återgå till ritningsskedet och omvänt. Du kan också använda det tidigare skedet och följande skede - knapparna. Med Avbryt knappen på kartan raderas dina gjorda ändringar och skärmen återgår till ursprungssituationen. 

Skärmdump från ViputjänstenBild 30. Arbetsskeden för jordbruksskiftet

Noggrannare anvisningar för ritande av jordbruks- och basskiftens ritande hittar du från vipu-anvisningsvideon

Skiften som är i gemensamt bruk kan ritas i Viputjänsten och detta sätt är att rekommendera.Det finns skilda anvisningar för att rita och anmälan om skiften i gemensamt bruk.

Arealer som tas bort ur jordbruksanvändning

Ifall ditt basskifte tas bort ur jordbruksanvändningen, kan du  radera basskiftet i Basskiftesändringar via menyn Tilläggsfunktion. Alternativt kan du anmäla om borttagande av skiftet till kommunen med blankett 102C. Detta skall göras före stödansökan skickas in.  Tilläggsuppgifter från ansökningsguiden kapitel 1.1. Jordbruksmark och punkten Areal som permanent inte odlas.

Om skiftet som tas bort ur jordbruksanvändningen tas bort före du skickar in stödansökan, syns skiftet i din skiftesförteckning som grå och till det kan inte läggas jordbruksskiftesuppgifter. Om skiftet har tagits bort före basskiftens förhandsifyllning, kommer inte skiftet till skiftesförteckningen.

Tilläggsuppgifter

Anteckna till basskiftets tilläggsuppgifter t.ex följande saker:

 • om du söker om för skiftet ersättningsdugligheten anteckna till basskiftets tilläggsuppgifter på vilka grunder du söker om ersättningsduglighet för skiftet (102A)
 • om du anmäler om att skiftet tas bort ur din besittning och skiftet inte överförs till en annan gårds besittning (passiverings uppgifter på 102C blanketten, också kolum f).  För skiftet som tas bort ur jordbruksanvändningen skall återbetalas det stöd som betalats i miljöersättningen, om skiftet förblir i din besittning.
 • övriga tilläggsuppgifter som hör till basskiftet

Anteckna i jordbruksskiftets tilläggsuppgifter t.ex följande saker:

 • om du inte söker om miljöersättning för något jordbruksskifte
 • skifte som anmäls som gröngödslingsvall använd frömängd och växtslag i sådden
 • skiften, som används till odling av frilandsgrönsaker som används till annat än människoföda
 • uppgiften om med vem skiftet är i gemensamt bruk
 • hampans användningsändamål, såningsdatum och såningsmängd kg/ha
 • specificera din valda odlingsväxt, när du anmäler små bredvidliggande arealer för en växt för växtkoden, övriga grönsaker, övriga bär eller övriga frukter samt när du anmäler blandade grödor
 • anmäl växter och odlingsareal, vars rötter inte har kontakt med jorden.

På Sammandrag och skickande sidans tilläggsuppgifter kan du anmäla tillägsuppgifter som hör till ansökan och gårdens allmänna uppgifter.

Sammandrag av skiftesuppgifterna

På mellanbladet Sammandrag av skiftesuppgifterna finns ett sammandrag över registrerade växtslagsuppgifter,  jordbruksskiften samt basskiftens gränskorrigeringar. Du får fram uppgifterna genom att klicka på de gröna balkarna.

Basskiftens förbindelseuppgifter ser du listade under panelen Sammandrag enligt basskifte.

Skärmdump från ViputjänstenBild 31. Sammandrag av skiftesuppgifter

Här kan du också skriva ut sammandragsuppgifterna för skiftesuppgifterna med knappen Skriv ut.

Observera, att bara gränskorrigeringar skickas först tillsammans med huvudstödsansökan.

Gårdens uppgifter

På mellanbladet Gårdens uppgifter kontrollera och fyll i fälten Basuppgifter och Markanvändning. Basuppgifterna och markanvändningsslagen är förhandsifyllda med föregående års uppgifter. Om du gör ändringar till de förhandsifyllda uppgifterna, klicka därefter på knappen Spara.

Skärmdump från ViputjänstenBild 32. Gårdens uppgifter

3. Ansök om stöd

Stöd som ansöks

Alla Miljöförbindelser och ekoförbindelser samt miljöavtal som givits år 2015 eller 2016 tar slut 30.4.2021.

Du kan ansöka om ett års förlängning elektroniskt i Viputjänsten via mellanbladet Stöd som ansöks. Läs om villkoren för förlängningsåren från Ansökningsguiden.

På grund av tekniska orsaker har förlängningsåret för miljöförbindelserna, ekoförbindelserna och miljöavtalen tillsatts redan i detta skede till de förbindelser och avtal som tar slut och syns i delen Gård. Fastän förlängningsåret syns färdigt i Viputjänsten för miljöförbindelsen/-avtalet eller ekoförbindelsen skall man ändå söka om förlängningsår.

Skärmdump från ViputjänstenBild 33. Delen förbindelser och avtal 2021

I ansökningsguiden finns det närmare beskrivit om ansökan om stöden och deras villkor i punkten Ansökan om stöd

På mellanbladet Stöd som ansöks  väljs först stödsökanden. I rullgardinsmenyn finns gårdens delaktiga listade.

Om stödsökanden är ett samfund (t.ex dödsbo,  lantbrukssammanslutning eller aktiebolag), skall du välja från gårdens delaktiga en person, som är över 18 år. Denna åldersgräns är ett villkor i nationella och EU:s delfinasierade stöd. I nationella stöden skall denna person själv bedriva jord- eller trädgårdsodling. Om som stödsökanden är ett offentligträttsligt samfund (t.ex fängelse- eller skollägenhet), registrerad förening eller vattenrättsligt sammanslutning, då väljs alternativet Ålderskravet gäller inte offentligrättslig sammanslutning, registrerad förening eller vattenrättslig sammanslutning.

Skärmdump från ViputjänstenBild 34. Val av stödsökande

Välj som följande stöd, som du ansöker om

Skärmdump från ViputjänstenBild 35. Val av stöd som söks

Om din gård är en ekologisk gård, har du automatiskt rätt till förgröningsstödet utan att du behöver iaktta kraven om förgröningen för gård som har ekologiskproduktion. Se närmare anvisningar från ansökningsguiden och kapitlet Ersättning för ekologisk produktion

Om du inte vill ha befrielse från förgröningen krav på basen av ekologisk produktion, kryssa i ifrågavarande punkt på den skärm som öppnas. Då berör alla krav på förgröningen din gård.

Om du väljer EU:s finansierade Stöd till unga jordbrukare eller nationellt finansierade Stöd för unga odlare, öppnas ett skilt fönster, i vilket du skall meddela gårdsbrukets begynnelseår som företagare i första hand och personer som hör till stödet. Spara uppgifterna.

Om du föregående år har sökt om stöd för unga odlare och/eller Unga odlare stödet öppnas i ett skilt fönster, i vilket det finns förhandsifyllt gårdsbrukets begynnelsår samt de personer som hör till stödet. Ifall det kommit ändringar till begynnelseåret, meddela och motivera din gjorda ändring till Sammandrag och inskickande  sidans Tilläggsuppgifter -fältet. Ifall det kommit ändringar till personerna, lägg till de nya som kommit till, deras personuppgifter och radera de personer som skall tas bort med skärpkorgen. Ifall du har ansökt om stöd till unga jordbrukare föregående år syns det i vyn som öppnas även tidsperioden för EU-stöd till unga jordbrukare och Nationellt stöd till unga jordbrukare då det är möjligt att bevilja stöd.

Skärmdump från ViputjänstenBild 36. Personer som hör ihop med stöd till undga jordbrukare och stöd för unga odlare.

Du kan ansöka om förlängningsår för alla miljöförbindelser och ekoförbindelser samt miljöavtal som tar slut 30.4.2021.

Skärmdump från viputjänstenBild 37. Val av miljöersättning samt val av ekologisk produktion.

Då du ansöker om förlängning av miljöersättningen öppnas ett fönster där det färdigt är förhandsifyllt krux med vilket du ansöken om fortsättning av miljöförbindelsen.

I dialogen miljöersättning räknas upp alla år 2015 eller 2016 påbörjade miljöförbindelser och -avtal som går ut i år.

Obs! Ersättning för ekologisk produktion ansöks via ett eget betalningskrux. Kruxen för ansökning om förlängningsår är färdigt ifyllda.

Tryck på knappen Spara om du ansöker om förlängningsår för miljöförbindelsen och för alla miljöavtal som syns i dialogen. Om du trycker på knappen Återta försvinner alla krux från dialogen och även utbetalningskruxen för ikraftvarande avtal på mellanbladet Stöd som söks. Avtal som är i kraft syns inte i dialogen.

Ändringar som du kan göra i dialogen:

 • Du kan ta bort ett färdigt ifyllt krux för något av miljöavtalen eller miljöförbindelserna ifall du inte tänker ansöka om förlängningsår. Efter att du gjort ändringen kom ihåg att trycka på knappen Spara.
 • Om du endast har miljöförbindelser eller -avtal som går ut och du inte tänker ansöka om förlängningsår för ett enda av dem som finns i dialogen tryck på knappen Återta. Då försvinner kruxet även från mellanbladet Stöd som ansöks.
 • Om du har både ikraftvarande miljöavtal och miljöavtal eller -förbindelser som går ut men du tänker inte fortsätta med de som går ut ta då kruxet bort från dialogen för ifrågavarande stöd och tryck på knappen Spara. På detta sätt blir utbetalningskruxet kvar för det ikraftvarande avtalet på mellanbladet Stöd som ansöks. Avtal som är ikraft ser du i Viputjänsten på mellanbladet Gård under punkten förbindelser och avtal.

Skärmdump från ViputjänstenBild 38.Miljöavtalets förlängningsår våtmarker, jordbruksnaturens biologiska mångfald och lanskap, uppfödning av lantraser.

I dialogen Ekologisk produktion räknas upp om du har en ekoförbindelse som börjat 2015 och som går ut i år. Tryck på knappen Jag ansöker om förlängningsår om du vill fortsätta ekoförbindelsen med ett år. Om du trykcer Jag ansöker inte om förlängning går din ekoförbindelse ut 30.4.

Skärmdump från ViputjänstenBild 39. Förlängning av ekoförbindelse

År 2021 kan du inte ansöka om en ny ekoförbindelse. Du kan dock dela en ikraftvarande förbindelse med blankett 160. Läs mera om noggrannt innehåll för miljöförbindelsens/-avtalets åtgärder och dess krav  från ansökningsguiden punkten Miljöersättning.

Då du från stödlistan väljer miljöersättningen listas dina valda åtgärder för miljöförbindelsen på sidans nedre del. Gå igenom de skiften och detaljer som hör till åtgärderna genom att trycka på de gröna panelerna. Du kan ännu vid behov ändra till basskiftet anmälda arealer eller växter för jordbruksskiftet  i delen Anmäl uppgifter. I samband med förlängningsåret kan du avstå från skiftesvisa åtgärder med blankett 479.

Bearbetning av avrinningsvatten i Viputjänsten. Ifall du har valt somåtgärd i miljöförbindelsen hantering av avrinningsvatten, syns detta på listan på samma sätt som dina övriga valda åtgärder. Läs närmare om bearbetning av åtgärdsarealen för Hantering av avrinningsvatten i elektroniska tjänstens - anvisning.

Observera! Om du har valt som åtgärd i miljöersättningen åkernaturens mångfald,  organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis eller alternativt växtskydd för trädgårdsväxter, anmäl på jordbruksskiftet uppgiften om åtgärdens förverkligande i punkten Miljöförbindelsens valfria åtgärd. Miljöersättningens valfria åtgärd- alternativfönster öppnas för jordbruksskiften, för vilka det är möjligt att välja Miljöförbindelsens åtgärd Fånggrödor.

Skärmdump från ViputjänstenBild 40. Delen Balanserad användning av näringsämnen.

För basskiften, som har förverkligats under växtperioden placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material och  åkrarnas växttäcke vintertid - åtgärden, görs på hösten en skild anmälan om spridningen av gödselmängden och/eller organiska ämnens spridningsareal, gödsel - och gödselslag, mängd och spridningsdatum.

Du kan sända in bilagor i samband med huvudstödsansökan, som är t.ex i villkoren för beviljande av ett speciellt stöd. Typ av bilaga väljs från rullgarnsmenyn och därefter hämtas bilagan genom att klicka på Bläddra (Selaa) - knappen. När den rätta bilagan har valts, läggs bilaga till genom att klicka på knappen Lägg till bilaga. Bilagor som lagts till syns som listade. I detta skede kan du ännu radera bilagor, med knappen Radera bilaga.

Bild 41. Lägg till bilagor.

Förflytta dig till följande till mellanbladet Vipurådgivaren.

Vipurådgivaren

Vipurådgivaren innehåller kontroller som hör till de anmälda uppgifter samt ansökta stödens kontroller samt eventuella anmärkningar. Till mellanbladet Vipurådgivaren är det obligatoriskt att gå, så att först därefter kommer man till mellanbladet Sammandrag och skickande.

Vipurådgivarens anmärkningar har utmärkts med olika färger beroende på det, vilka åtgärder det krävs av dig före ansökans skickande. Anmärkningar med röd färg skall korrigeras, före skickande av ansökan kan göras. Gula anmärkningar är det skäl att kontrollera, men dessa förhindrar inte skickande av ansökan.

Vipurådgivarens kontroller hittar du på Livsmedelsverkets nätsida eller med knappen Vipurådgivarens kontroller.

Skärmdump från ViputjänstenBild 42. Förflyttning till Vipurådgivarens kontroller.

Förgröningen

Vipurådgivaren hämtar också olika beräkningars kontroller, med hjälp av dem kan du kontrollera, uppfylls t.ex förgröningsstödets mångsidiga odling eller kravet på ekologisk areal på din gård.

Här ser du ett exempel, vilka anmärkningar vipurådgivaren ger. Med gula anmärkningar anmäls, att villkoret inte uppfylls och med gröna anmäls, att skyldigheten uppfylls.

Skärmdump från ViputjänstenBild 43. Diversifiering av grödor

Vipurådgivaren anmärker exempelvis, om du har anmält huvudsväxter över 75% eller den ekologiska arealen inte uppfylls. Dessutom anmärker Vipurådgivaren, ifall förgröningsstödet beskärs.

Några växter räknas inte med som mångsidiga odlingens växter.  Dessa finns i ansökningsguiden punkten Förgröningsstödet.  Om dessa växter väljs för skiften, meddelar vipurådgivaren  i beräkningen av mångsidiga odlingen för dessa arealer totalt gruppvis. Dessa tas dock inte i beaktande i gårdens första, andra eller tredje växt.

skärmdump från viputjänstenBild 44. Förgröning: Delen Ekologisk areal.

Stödrättigheter

På mellanbladet Stödrättigheter i Vipurådgivaren kan du kontrollera stödrättigheternas användning för ansökningsåret och året före ansökningsåret.

Kolumnen Skillnad visar, om du har för många eller för få stödrättigheter år 2021 i förhållande till den anmälda stöddugliga arealen.  Kom ihåg, att Stödrättigheternas areal kolummens uppgifter inte uppdateras i realtid. Ifall det på den uppdaterade 103A står, att gården har ansökningar i obehandlad situation, betyder detta oftast det att stödrättighetsöverföringen ännu inte har godkänts eller övervföringen av stödrättigheterna till reserven är på hälft för ifrågavarande gård. Uppdaterad 103A blankett kan du skriva ut från Viputjänsten.

Den sista tabellen under mellanbladet Stödrättigheter visar senaste år dvs år 2020. Ifall hela gårdens stödrättigheter använts år 2020, visas ingen egentlig tabell. Då visas endast texten "Gårdens alla stödrättigheter är aktiverade 2020".   Om stödrättigheterna har lämnats oaktiverade, visas tabellen, som har kolummerna: Aktiverade stödrättighetshektar 2020 och Icke aktiverade stödrättighetshektar 2020. Icke aktiverade stödrättighethektarens antal visar antingen det att du har haft för många stödrättigheter i förhållande till stödduglig areal eller att du anmält icke stöddugliga arealer för 2020. För år 2021 måste du antingen överföra alla stödrättigheter bort från dig själv eller anmäla för all stödduglig areal sådana växter eller åkeranvändningssätt, som aktiverar stödrättigheternas användning, så att du kan undvika förlorande av stödrättighetern på grund av att den inte använts på två år. Du kan kontrollera stöddugligheten HÄR

Skärmdump från ViputjänstenBild 45. Delen Stödrättigheter

Gårdens alla stödrättigheter aktiverades 2020

Skärmdump från viputjänstenBild 46. Exempelbild som visar ifall alla stödrättigheter inte är aktiverade föregående år.

Kontroller av fleråriga åtgärder

På Kontroller av fleråriga åtgärder - mellanbladet kan du kontrollera miljöförbindelsens fleråriga åtgärders krav på bevarande eller åtgärdens längsta tid för bevarande på basskiftet. Från Tilläggsuppgifter - punkten hittar du noggrannare skiftesvisa uppgifter. I Tilläggsuppgifter - punkten för de markerade skiftens del kravet på bevarande är inte möjlig att uppfylla eller det överskrids. Kontrollera uppgifterna från tabellen.

Skärmdump från ViputjänstenBild 47.

Stöduppskattning

En egenskap i Vipurådgivaren är mellanbladet Preliminär stöduppskattning €. Du kan se den preliminära stöduppskattning för dina valda stöd, som du ämnar söka. Stöduppskattninggen innehåller för varje stöd en uppskattade totalsumma samt stödsummor enligt växtsortsgrupp. Dessutom på stöduppskattningsskärmen visas anmärkningar som hör till stödets beräkning. Stödsumman är en uppskattning, som grundar sig på uppgifterna som getts i stödansökan. Den slutliga summan påverkas av ändringar i stödnivåerna, obligatoriska avdrag samt eventuella övervakningspåföljder och övriga avdrag.

På mellanbladet Preliminär stöduppskattning anmärks exempelvis om stödrättigheterna begränsar stödet som betalas, om kompensationsersättningens begränsning för trädan har överskridits eller naturvårdsåker har anmälts för mycket.

Skärmdump från ViputjänstenBild 48. Preliminär stöduppskattning.

Undvik följder

Skärmdump från ViputjänstenBild 49. Miljöförbindelsens minneslista under mellanbladet Undvik följder

Från och med år 2021 finns det i Viputjänsten ett nytt mellanblad ”Undvik följder”. Mellanbladet finns i Vipu under Huvudstödansökan och delen ”Ansök om stöd”, mellan mellanbladen Vipurådgivaren samt Sammandrag och skickande.

Varför ett sådant här nytt mellanblad?

I övervakningarna observerade försummelser, i följandet av miljöersättningens stödvillkor, har stigit de senaste åren och därmed har miljöersättningens felmarginal stigit över 5% gränsen. Ifall felprocenten stiger är man tvungen att öka på antalet övervakningar till gårdarna. Ifall det finns mycket försummelser och det inte sker en förändring i situationen kan Europeiska kommissionen t.o.m. minska på stödutbetalningar som betalas ut åt Finland.

På grund av detta har man lagt till ett nytt mellanblad ”Undvik följder” där man har samlat de följder som mest har orsakat villkorsförsummelser. Mellanbladet funderar som en minneslista för jordbrukarna. Mellanbladet syns i Viputjänsten på alla gårdar som har kryssat för punkten Miljöersättning under mellanbladet Stöd som ansöks.

Sammandrag och skickande

Till e-post fältet förhandsifylls med odlarens i första hands e-post, som finns i Vipuns delaktiga uppgifter.

Du kan skriva till fältet övriga e-postadresser, till vilka du vill ha uppgiften om den elektroniska ansökans inskickande till kommunen.  Du kan också skriva till fältet flera e-postadresser, då du skiljer dem åt med kommatecken.  Till din anmälda e-postadress skickas meddelande om att inskickande av elektroniska ansökan har lyckats.  Knappen Skicka till handläggning aktiveras efter att e-postadressen skrivits.  Kontrollera uppgifterna som registrerats till ansökan och skicka ansökan till handläggning.

Skärmdump från ViputjänstenBild 50. Delen Sammandrag och skickande.

Efter inskickande

Kontrollera efter att du skickat din ansökan din e-post, så att du har fått en kvittering över inskickandet. Klicka på Skriv ut ansökningsuppgifter - knappen. Kontrollera på den sida som öppnas i övre kanten, att där finns uppgiften om ansökans inskickande till kommunen för handläggning och sändningstiden.  Ifall stödansökan inte har skickats, syns på sammandragsutskriften i högra övre hörnet en röd text " förhansvisningsversion". Sammandraget lönar det sig att spara på datorn eller skriva ut.

Nu kan du gå tillbaka till Elektroniska tjänstens framsida eller stäng Elektroniska tjänsten.

Skärmdump från ViputjänstenBild 51. Återta returnerad ansökan.

Om det efter inskickande finns behov av att göra ändringar i  de inskickade uppgifterna, kan du göra ändringar genom att gå tillbaka till Elektroniska tjänstens Huvudstödsansökan. Här kan du välja Sammandrag och skickande - mellanbladet med Återta returnerad ansökan -funktionen. Ändringar för ansökan kan du göra fram till huvudstödsansökans sista dag 15.6.2021 eller så länge tills den tas till behandling.  Då du har ändrat ansökan, kom alltid  ihåg att skicka in ansökan pånytt.

Om du måste ändra dina uppgifter efter den 15.6, kan du göra detta endast på papper. Efter ansökningstiden avslutas räknas förseningsdagar för de inlämnade ansökningarna, som minskar stödet storlek.