Inloggning och krav på maskinvara

Krav på maskinvara och övrigt att observera

Det re­kom­men­de­ras att an­vän­da pro­gram­met med Goog­le Cro­me el­ler Mo­zil­la Fi­re­fox blädd­ra­re ny­as­te blädd­ra­re. In­ter­net Ex­plo­rer – blädd­ra­ren får inte an­vän­das mera. Blädd­ra­rens tem­po­rä­ra min­ne är det bra att töm­ma fö­re man log­gar in till Vipu-tjäns­ten. Kon­trol­le­ra blädd­ra­rens in­ställ­ning­ar, att pop up fönst­ren inte är för­hind­ra­de. Pro­gram­met fun­ge­rar med alla ope­ra­tiv­sys­tem, men an­vänd­ning­en av Win­dows XP-ope­ra­tiv­sys­tem re­kom­men­de­ras inte. För att skri­va ut tillämp­ning­ens fi­ler be­hövs Ado­be Acro­bat Re­a­der- pro­gram­met. En gra­tis­ver­sion av pro­gram­met kan lad­das från Ado­bes webbsi­da.

Vid in­logg­ning­en till pro­gram­met kan In­ter­net-blädd­ra­ren ge en var­ning om en otill­för­lit­lig sä­ker­het­scer­ti­fi­kat. Be­kräf­ta sä­ker­hets­un­dan­ta­gen och lad­da blädd­ra­ren till den fö­re­slag­na sä­ker­he­ten till da­torn, var­ef­ter Vipu-tjäns­tens in­logg­nings­si­da öpp­nas.

Inloggning och användarrättigheter

Till el­ekt­ro­nis­ka stö­dan­sök­nig­nens pro­gram log­gar man in till Vipu-tjäns­ten på ad­res­sen: https://vipu.ruo­ka­vi­ras­to.fi.

Till Vi­put­jäns­ten kan man log­ga in med blädd­rings­rät­tig­he­ter­na , men till el­ekt­ro­nis­ka tjäns­ter­na be­hövs e-tjänst­rät­tig­he­ter. I hu­vud­sak har går­dens od­la­re i förs­ta hand be­hö­rig­he­ten.

Den od­la­re som har e-tjänst­rät­tig­he­ter­na kan be­full­mäk­ti­ga öv­ri­ga och ock­så åter­ta de be­full­mäk­ti­ga­des e-rät­tig­he­ter el­ekt­ro­niskt i Vipu Gård – me­nyn Åt­komst­rät­tig­he­ter de­len. Nya blädd­rings- ocn e-tjänst­rät­tig­he­ter kan sö­kas från kom­mu­nen, och ock­så åter­tas, med blan­kett 457. En helt ny gårds e-tjänst­rät­tig­he­ter söks med blan­kett 456. Du kan skri­va ut blan­ket­ten från Livs­me­dels­ver­kets si­dor.

Inloggning till Viputjänsten

Skärmdump från Viputjänstens startsidan.Bild 1: Till den elektroniska Viputjänsten kan man logga in med hjälp av elektronisk identifiering.

Elektroniska identifiering - knappen öppnar Viputjänstens inloggningsalternativ, som är:

  1. med bankens nätbankskod
  2. mobil-id (till mobiltelefonens sim-kort anslutet elektronisk identifiering)
  3. med elektroniskt personkort (HST-kort)

Om du väljer att använda bankkoderna, styr systemet dig till bankens inloggningsfönster. Tilläggsinformation om inloggning med bankkoder får du från din egna banks webbsidor. Bankkoderna används endast för inloggningen. Inga övriga uppgifter förutom inloggningskoderna skickas mellan Viputjänsten och banken.

Användningen av mobil-id får du anvisningar på din egen mobiloperatörs hemsida eller på adressen www.mobiilivarmenne.fi. Du kan också logga in med HST-kortet, välj sätt för identifiering "Identifieringskort" och använd som identifiering identifieringskortet och kortläsare.

Då inloggningen har lyckats, styr programmet dig tillbaka till Viputjänsten.

Kontakt till användarstödet

Bild 2: På sidans nedre balk finns Användarstöd var du hittar kontaktuppgifterna till den egna kommunen eller NTM-centralen.

Du kan ta kontakt i frågor som gäller elektroniska stödansökan och Vipu-tjänstens användning till den elektroniska stödansökans sakkunniga personen på ditt egna  samarbetsområdets, av vilken du får hjälp i frågor som gäller användarrättigheterna, användningen av programmet och problem i samband med skickande av ansökan. Kontakten sker genom att klicka på  Användarstödet. På skärmen öppnar en kontaktsida, där du kan välja om du önskar hjälp per e-post eller per telefon.

Val 1: " Skicka e-post till oss", välj Mottagare: Samarbetsområde/kommun eller NTM-central och skriv ditt ärende i meddelandefältet. Slutligen klickar du på Sänd-knappen. Meddelandefältets post styrs direkt till det egna samarbetsområdets/kommunens rådgivare eller NTM-centralen. Om du väljer punkten 'Skicka mig en kopia av meddelandet' får du även ett bekräftelsemeddelande av skickandet till din e-post.

Val 2: ” Ring oss”, varvid du får fram kontaktuppgifterna till din egna kommun samt NTM-central.