Vipuanvisning: Miljöersättningens höstanmälan 2021

Publiceringsdatum: 20. september 2021

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

Sökandens uppgifter och anmälningar

Elektroniska tjänster

Någ­ra av bil­der­na som finns med i an­vis­nin­gar­na kan skil­ja sig nå­got från til­lämp­nin­gens vy år 2021.

Mil­jö­er­sätt­nin­gen hös­tan­mä­lan görs i Vi­put­jäns­tens elekt­ro­nis­ka tjäns­ter se­nast 28.10.

Skärdump från Viputjänstens framsidaBild 1: Den övre menyn på framsidan i Vipu

Ge­nom att klic­ka på fram­si­dans öv­re­balk Elekt­ro­nis­ka tjäns­ter  öpp­nas tid­ta­bel­len för elekt­ro­nis­ka tjäns­ter­na.  Välj Mil­jö­er­sätt­nin­gens hös­tan­mä­lan.

Skärmdump från Viputjänsten, sidan elektroniska tjänsterBild 2: Välj Miljöersättningens höstanmälan

Sökandens uppgifter och anmälningar

I punk­ten sö­kan­dens upp­gif­ter vi­sas stöd­sö­kan­dens namn.

Ne­dan ser du föl­jan­de  pa­ne­ler, av vil­ka ak­ti­va är en­dast de, som är i kraft för din för­bin­del­se. 

  • Pla­ce­ring av flyt­göd­sel på åker­mark
  • Åte­ran­vänd­ning av nä­ring­säm­nen och or­ga­nis­ka äm­nen
  • Åk­rar­nas växt­täc­ke vin­ter­tid

Skärmdump från viputjänstenBild 3: Mellanbladet sökandes uppgifter och anmälningar

Placering av flytgödsel på åkermark

Läs an­vis­nin­gen för åt­gär­den i pa­ne­lens öv­re­del.

Skärmdump från ViputjänstenBild 4: Anvisningar gällande placering av flytgödsel på åkern

Stöd be­ta­las för högst 80 % av för­bin­del­se­a­re­a­len.  Åt­gär­den be­ta­las inte för alla grö­dor. Des­sa grö­dor har ta­gits i be­ak­tan­de i be­räk­nin­gen av pro­cen­ten för den er­sät­tan­de are­a­len.

Pla­ce­rin­gen av flyt­göd­sel an­mäls bass­kif­tes­vis. I den­na punkt kan du  ta nyt­ta av grupp­re­gist­re­rin­gen för de öns­ka­de skif­ten.

Alla går­dens bass­kif­ten kom­mer fram i för­teck­nin­gen, som finns i för­bin­del­sen. Du kan väl­ja att se en­dast för­bin­del­ses­kif­ten el­ler al­ter­na­tivt alla skif­ten på går­den, om din gård också har skif­ten som inte är i för­bin­del­sen.  För alla skif­ten kan du an­mä­la upp­gif­ter, men en­dast för­bin­del­ses­kif­tens upp­gif­ter tas i be­ak­tan­de i be­räk­nin­gen.

Skärmdump av Viputjänsten punkt placering av flytgödsel på åkern.Bild 5: Anvisning om placering av flytgödsel på åkern

I ko­lum­nen stall­göd­sel och or­ga­niskt göd­sel­me­dels sprid­ning­sa­re­al görs an­teck­nin­gar för de bass­kif­ten för vil­ka åt­gär­den har för­verk­li­gats en­ligt vill­ko­ren. För de bass­kif­ten, för vil­ka åt­gär­den inte har för­verk­li­gats, be­hövs inte gö­ras nå­gon an­teck­ning.

För skif­ten som an­mälts i ge­men­samt bruk vi­sas som are­al en­dast den to­ta­la are­al som går­den an­mält för jordb­rukss­kif­te­na.

I ko­lum­men för stall­göd­sel och or­ga­nisk göd­sel­me­dels sprid­ning­sa­re­al finns upp­gif­tens in­mat­nings­fält, i vil­ken an­teck­nas sprid­ning­sa­re­a­len.  Sprid­ning­sa­re­a­len kan högst vara sam­ma som are­a­len för bass­kif­tet. Sprid­ning­sa­re­a­len an­teck­nas med två de­ci­ma­lers nogg­ran­het.

Åt­gär­den be­ta­las för sprid­ning­sa­re­a­len. Räk­na bort are­a­len  för den egent­li­ga skydds­rem­sans are­al  vid vat­tend­ra­gen från din an­mäl­da are­al, på vil­ken du inte spri­der göd­sel.

Ge­nom att klic­ka på Lägg till  åt­gärd öpp­nas det en rad ne­da­nom, i vil­ken du kan ange när­ma­re upp­gif­ter om stall­göd­sel – el­ler göd­sel­me­delss­la­get samt sprid­nings­mäng­den och sprid­nings­da­tum. Ifall du skri­ver in da­tu­met, var då nogg­ran vid in­mat­ning av upp­gif­ter­na och skriv da­tu­met i for­men t.ex. 06.05.2021.

För sam­ma stall­göd­sel el­ler göd­sels­lag kan en­dast en sprid­ning per dag fö­re­kom­ma. Om du har spri­dit göd­sel el­ler göd­sel­me­del un­der fle­ra till­fäl­len un­der växt­pe­ri­o­den, kan du re­gist­re­ra för sam­ma skif­te fle­ra sprid­nings­hän­del­ser, om sprid­nings­da­tu­met är oli­ka.

För åt­gär­den fö­rut­sätts det att sprid­nings­mäng­den skall vara minst 20 ku­bik­me­ter per hek­tar och år. An­mäl inte are­al, på vil­ken du har spri­dit un­der 20 ku­bik­me­ter per hek­tar. Ib­land be­hövs det inte re­gist­re­ras alla sprid­nings­da­tum el­ler göd­sels­lag, kol­la an­vis­nings­bil­der som åskåd­lig­gör des­sa si­tu­a­ti­o­ner via Livs­me­dels­ver­kets webb­si­dor.

Ob­ser­ve­ra också vid an­mä­lan den sis­ta tillåt­na sprid­nings­da­gen un­der hös­ten. Sprid­ning av göd­sel och or­ga­nis­ka göd­sel­me­del är tillå­tet fram till slu­tet av ok­to­ber. Sprid­ning av göd­sel kan vara un­dan­tags­vis tillå­tet fram till 30.11. så­da­na år som be­ror på vä­der­leks­förhål­lan­de­na.

Obs! Om du spri­der göd­sel un­der no­vem­ber må­nad, gör förutom höstnanmälan även an­mä­lan till kom­mu­nens mil­jös­kydds­myn­dig­het över no­vem­ber må­nads sprid­da göd­sel. Detta kan du göra med mil­jö­för­valt­nin­gens blan­kett 6027 och returnera den senast före utgången av oktober .

Skärmdump av Viputjänsten punkt placering av flytgödsel på åkern.Bild 6: Lägg till gödslingsåtgärd

Hös­tan­mä­lan har beg­rän­sad sprid­nings­tid för göd­seln mel­lan 1.4. – 30.11 och för or­ga­nis­ka göd­sel­me­del är sprid­nings­ti­den mel­lan 1.4. -31.10. Om du för­sö­ker an­mä­la da­tum, som inte är mel­lan nämn­da tid­sin­ter­val­ler går det inte att spa­ra. Sprid­nings­da­tu­met är då rött och en an­märk­ning ”kont­rol­le­ra ob­li­ga­to­ris­ka fält” vi­sas.

Skärmdump av Viputjänsten punkt placering av flytgödsel på åkern.Bild 7: Spridningsmängdens minimimängd och observera obligatoriska fält

Ifall du läg­ger till bass­kif­ten som är utan­för för­bin­del­sens sprid­ning­sa­re­al kom­mer det med­de­lan­de om det­ta en­ligt ne­dan.

Skärmdump av Viputjänsten punkt: Skiftet inte finns i förbindelsen.

Bild 8: Anmärkning då skiftet inte finns i förbindelsen

De anmälda totala mängderan gödsel och gödselmedel gödselslgasvis

Un­der skif­tes­för­teck­nin­gen ser du de an­mäl­da to­ta­la mäng­der­na göd­sel och göd­sel­me­del göd­sels­lags­vis. Sam­ma in­for­ma­ti­on finns även på utsk­rif­ten av sam­mand­ra­get för hös­tan­mä­lan.

Skärmdump av Viputjänsten punkt: totala mängderan gödsel och gödselmedel gödselslgasvis.

Bild 9. De anmälda totala mängderna gödsel och gödselmedel gödselagsvis

Gruppregistrering av skiften

Du kan ko­pie­ra med grupp­re­gist­re­rin­gen göd­sel- och göd­sels­lag, sprid­nings­mängd och sprid­nings­da­tum för fle­ra skif­ten sam­ti­digt.

Välj skif­ten, för vil­ka du vill göra grupp­re­gist­re­rin­gen.  Du kan väl­ja grupp­re­gist­re­ring för alla skif­ten ge­nom att väl­ja punk­ten vid den oran­ge pi­len från  den gråa pa­ne­len.

Välj som föl­jan­de Gör grupp­re­gist­re­ring för val­da skif­ten, va­ref­ter ett skilt föns­ter öpp­nas.

Skärmdump av Viputjänsten punkt: Mängden stallgödsel och gödselmedel som har spridits enligt åtgärdens villkor.Bild 10: Val av åtgärdernas gruppregistrering för basskifterna

Med grupp­re­gist­re­rin­gen kan du sam­ti­digt re­gist­re­ra are­a­len för skif­te­na, ifall sprid­ning­sa­re­a­len är sam­ma som jordb­rukss­kif­tens sam­man­lag­da are­al.

Med grupp­re­gist­re­rin­gen kan du för sam­ma skif­te re­gist­re­ra också en an­nan sprid­nings­hän­del­se, om sprid­nings­da­tu­met är ett an­nat.

Ifall du för bass­kif­tet re­gist­re­rat en åt­gärd re­dan med sam­ma da­tum, kan du inte spa­ra re­gist­re­rin­gen.

Skärmdump av Viputjänsten punkt Gruppregistrering av uppgifterna.Bild 11: Gruppregistrering av uppgifterna

Be­ar­bet­ning av sprid­ning­sa­re­a­len för alla bass­kif­ten

Du kan be­ar­be­ta sprid­ning­sa­re­a­len för alla bass­kif­ten sam­ti­digt ge­nom att väl­ja knap­pen Be­ar­be­ta sprid­ning­sa­re­a­len för alla ra­der.

För bass­kif­te­na an­ger du sprid­ning­sa­re­a­len, som högst kan vara bass­kif­tets are­al och klic­ka se­dan på Spa­ra.

Skärmdump av Viputjänsten punkt: Registrering av gödsel och gödselmedlens spridningsarealer.Bild 12: Bearbetning av spridningsarelerna för alla basskiften.

Un­der punk­ten Til­lägg­supp­gif­ter tar du ställ­ning till om sprid­ning­sut­rust­nin­gen som an­vänts är myl­lan­de el­ler pla­ce­ran­de ut­rust­ning.

Skärmdump av Viputjänsten punkt TilläggsuppgifterBild 13: Anmäl använd spridningsutrustning

Tillägg av bilagor

Re­tur­ne­ra överlå­tel­se­av­tal, be­tal­ningsk­vit­to, frakt­se­del el­ler last­nings­se­del för flyt­göd­sel, urin el­ler fly­tan­de orga­niskt ma­te­ri­al som kom­mit utifrån går­den. Re­tur­ne­ra bi­la­gan i pdf-for­mat. Al­ter­na­tivt kan du re­tur­ne­ra pap­pers­bi­la­gan till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het se­nast 28.10.

Välj fi­len som skall bi­fo­gas med knap­pen Se­laa (blädd­ra) och välj dä­ref­ter Lägg till bi­la­ga.

Om du lagt till fel bi­la­ga, får du den ra­de­rad via punk­ten Ra­de­ra.Skärmdump av Viputjänsten punkt bilagor. Bild 14: Lägg till bilagor

Återanvänding av näringsämnen och organiska ämnen

Läs an­vis­nin­gar­na för åt­gär­den via den övre pa­ne­len.

Skärmdump av Viputjänsten punkt: Återanvändning av näringsämnen och organiska ämnenBild 15 Anvisning gällande återanvändning av näringsämnen och organiska ämnen

Åte­ran­vänd­ning av nä­ring­säm­nen och or­ga­nis­ka äm­nen an­mäls bass­kif­tes­vis el­ler ge­nom grupp­re­gist­re­ring av dina val­da skif­ten. Läs an­vis­nin­gen om grupp­re­gist­re­ring un­der rub­ri­ken Pla­ce­ring av flyt­göd­sel  på åkermark.

Stöd be­ta­las för högst 80 % av för­bin­del­se­a­re­a­len.  För åt­gär­den be­ta­las inte för alla grö­dor, för de grö­dor som be­ta­las be­ak­tas i  pro­cent  be­räk­nin­gen.

Sprid­ning­sa­re­a­len kan högst vara den­sam­ma som bass­kif­tets are­al. Sprid­ning­sa­re­a­len an­teck­nas med två de­ci­ma­lers nogg­ran­het.

Åt­gär­den be­ta­las för sprid­ning­sa­re­a­len. Räk­na bort are­a­len  för den egent­li­ga skydds­rem­sans are­al  vid vat­tend­ra­gen från din an­mäl­da are­al, på vil­ken du inte spri­der göd­sel.

Ge­nom att klic­ka på Lägg till  åt­gärd öpp­nas det un­der­till en rad, i vil­ken du kan upp­ge när­ma­re upp­gif­ter om

  • stall­göd­sel – el­ler göd­sel­me­delss­la­get
  • sprid­nings­mäng­den
  • torr­subs­tans­halt %
  • sprid­nings­da­tum.

Ifall du skri­ver in da­tu­met, skriv da­tu­met i for­men t.ex. 06.05.2021.

Sprid­nings­mäng­den skall i åt­gär­den vara minst 15 ku­bik­me­ter per hek­tar och år. An­mäl inte are­al, på vil­ken du har spri­dit under 15 ku­bik­me­ter per hek­tar. Ib­land be­hövs det inte re­gist­re­ras alla sprid­nings­da­tum el­ler göd­sels­lag, kol­la an­vis­nings­bil­der som åskåd­lig­gör des­sa si­tu­a­ti­o­ner via Livs­me­del­ver­kets webb­si­dor.

Det sprid­da ma­te­ri­a­lets torr­subs­tans­halt skall vara minst 20 pro­cent.

Ob­ser­ve­ra också vid an­mä­lan den sis­ta tillåt­na sprid­nings­da­gen på hös­ten. Göd­sel och or­ga­nis­ka göd­sel­me­dels sprid­ning är tillå­ten till slu­tet av ok­to­ber.  Sprid­ning av göd­sel är un­dan­tags­vis tillå­ten på ba­sen av vä­der­leks­förhål­lan­den till 30.11.  Obs! Om du spri­der göd­sel un­der no­vem­ber må­nad, gör an­mä­lan till kom­mu­nens mil­jös­kydds­myn­dig­het före utgången av oktober månad över den sprid­da göd­seln med mil­jö­för­valt­nin­gens blan­kett 6027.

skärmdump från viputjänstenBild 16 Anmälning av gödseluppgifter

De anmälda totala mängden gödsel och gödselmedel gödselslgasvis

Un­der skif­tes­för­teck­nin­gen ser du de an­mäl­da to­ta­la mäng­der­na göd­sel och göd­sel­me­del göd­sels­lags­vis. Sam­ma in­for­ma­ti­on finns även på utsk­rif­ten av sam­mand­ra­get för hös­tan­mä­lan.

Skärmdump från Viputjänsten

Bild 17 De anmälda totala mängderna gödsel och gödselmedel gödselslagsvis

Hös­tan­mä­lan har beg­rän­sad sprid­nings­tid för göd­seln mel­lan 1.4. – 30.11 och för or­ga­nis­ka göd­sel­me­del är sprid­nings­ti­den mel­lan 1.4. -30.10. Om du för­sö­ker an­mä­la da­tum, som inte finns inom des­sa nämn­da tid­sin­ter­vall går det inte att spa­ra. Sprid­nings­da­tu­met är då rött och an­märk­nin­gen ”kont­rol­le­ra ob­li­ga­to­ris­ka fält” vi­sas.

Miljöersättningens_höstanmälan_18.png

Bild 18: Observera möjliga anmärkningar

Tillägg av gårdar som överlåtit gödsel eller gödselfabrikat

Lägenhetssignumet anmäls i punkten Sök lägenhetssignum.

An­mäl göd­sel el­ler lä­gen­hets­sig­num för den går som överlå­tit göd­sel­me­del. Om tar emot ma­te­ri­al från en till­ver­ka­re som inte har ett lä­gen­hets­sig­num an­teck­na då nam­net på ma­te­ri­al­till­ver­ka­ren i fäl­tet til­lägg­supp­gif­ter.

Mata in lä­gen­hets­sig­num för den gård som överlå­tit göd­sel. Sök lä­gen­hets­sig­num till fäl­tet och där­med sö­ker prog­ram­met går­den au­to­ma­tiskt.

Då du tryc­ker på knap­pen Lägg till lis­tan läggs går­den med till an­sö­kan.

Ifall du ger fel lä­gen­hets­sig­num, kom­mer ett fel­med­de­lan­de. Om du inte kän­ner till den överlå­tan­de går­dens lä­gen­hets­sig­num, med­de­la den överlå­tan­de går­dens upp­gif­ter i fäl­tet til­lägg­supp­gif­ter.

Miljöersättningens_höstanmälan_19.png

Bild 19: Anmäl gården/-ar som överlåtit gödsel eller gödselfabrikat

Ifall du inte har gett lä­gen­hets­sig­num för den gård som överlå­tit göd­sel el­ler an­gett upp­gif­ter i fäl­tet Til­lägg­supp­gif­ter vi­sas det en an­märk­ning en­ligt ne­dan.

Miljöersättningens_höstanmälan_20.png

Bild 20: Anmärkningstext

Til­lägg av bi­la­gor

Re­tur­ne­ra överlå­tel­se­av­tal, be­tal­ningsk­vit­to, frakt­se­del el­ler last­nings­se­del för flyt­göd­sel, urin el­ler fly­tan­de or­ga­niskt ma­te­ri­al som kom­mit utifrån går­den. Re­tur­ne­ra bi­la­gan i Vi­put­jäns­ten i pdf-for­mat. Al­ter­na­tivt kan du re­tur­ne­ra pap­pers­bi­la­gan till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het se­nast 28.10.

Välj den fil som skall bi­fo­gas med knap­pen Se­laa (blädd­ra) och välj dä­ref­ter Lägg till bi­la­ga.

Om du läg­ger till fel bi­la­ga, får du den ra­de­rad via punk­ten Ra­de­ra.

Skärmdump av Viputjänsten punkt bilagor.Bild 21: Lägg till bilaga

Åkrarnas växttäcke vintertid

Läs åt­gär­dens an­vis­ning i pa­ne­lens öv­re­del.

Skärmdump av Viputjänsten punkt: Åkrarnas växttäcke vintertid.Bild 22: Anvisningar för åkrarnas växttäcke vintertid

Ge­nom att klic­ka på pa­ne­len öpp­nas bass­kif­ten. Bass­kif­ten har sam­lats till två ta­bel­ler en­ligt det om bass­kif­ten hör till rikt­ning­sområ­den el­ler inte.

Åt­gär­dens mins­ta are­al är 20% och om åkern är både på rikt­ning­sområ­det och utan­för rik­ti­ning­sområ­det, skall på båda fin­nas minst 20 % växt­täc­ke.

Du får fram jordb­rukss­kif­tet ge­nom att klic­ka på bass­kif­tet.

Skärmdump av Viputjänsten punkt: Åkrarnas växttäcke vintertid.

Bild 23: Inmatning av uppgifter för växttäckesareal

An­mäl åt­gär­dens are­al bass­kif­tes­vis. Du kan i den­na punkt dra nyt­ta av funk­ti­o­nen grupp­re­gist­re­ring för de skif­ten du vill an­mä­la.

Den an­mäl­da are­a­len kan vara mind­re än bass­kif­tets are­al. An­mäl på bass­kif­tet den are­al som är som växt­täc­ke med två de­ci­ma­lers nogg­ran­het. För skif­ten som är i ge­men­samt bruk vi­sas som are­al en­dast den sam­man­lag­da are­a­len för jordb­rukss­kif­ten som går­den an­mält.

Ob­ser­ve­ra, att för lätt be­ar­be­tat växt­täc­ke räk­nas på rikt­ning­sområ­det högst 20% en­he­ter till växt­täc­ke som erhål­ler er­sätt­ning.

Vi­put­jäns­ten har lagts in beg­räns­nin­gar för an­mä­lan om växt­täc­ke. Du kan t.ex. inte an­mä­la skydds­zon­sa­re­al som växt­täc­ke. Från och med år 2019 finns det också i Vi­put­jäns­ten beg­räns­nin­gar för an­mä­lan för den lät­ta be­ar­be­ta­de de­len. Du kan t.ex inte an­mä­la lätt be­ar­bet­ning för val­lens del. Ifall det för bass­kif­tet finns nå­got att ob­ser­ve­ra gäl­lan­de an­mä­lan som till exem­pel nämn­des ti­di­ga­re finns det en ”var­ningst­ri­an­gel” i det hög­ra hör­net av bass­kif­tes­ra­den.

Exem­pel för rikt­ning­sområ­det: Går­den har 100 ha va­rav 70 ha säd och 30 ha grönt­rä­da. För sä­deså­ker har av stub­ben 15 ha lätt be­ar­be­tats och 25 ha obe­ar­be­tad stubb för sä­deså­ker och res­ten av sä­deså­kern har plo­gats. Grönt­rä­dan be­va­ras över vin­tern.

Växt­täc­kets are­al är 15 ha lätt be­ar­be­tat stubb för sä­deså­ker, 25 ha obe­rar­be­tat stubb för sä­deså­ker och 30 ha grönt­rä­da, to­talt 70 ha, el­ler i det­ta fall 70 % av are­a­len. Till går­den be­ta­las då er­sätt­ning en­ligt 60%, el­ler 36 €/ha. Ut­be­tal­nin­gen grun­dar sig i det­ta fall på att sä­dess­kif­tens are­al är 70 ha, för trä­dor­na kan inte be­ta­las. To­talt 70 ha * 36€/ha = 2520 €.

Om den lätt be­ar­be­ta­de are­a­len skul­le t.ex i det­ta fall va­rit 30 ha, skul­le som växt­täc­ke vin­ter­tid räk­nats 20 ha (20%) av den lätt be­ar­be­ta­de are­a­len, el­ler då skul­le den be­räk­na­de växt­täc­ke­sa­re­a­len vara 75% och er­sätt­nings­nivån skul­le vara den­sam­ma (60%).

Exem­pel för öv­rig are­al: Går­den har 100 ha, va­rav 70 ha säd och 30 ha grönt­rä­da. Av sä­deså­kerns stubb har 35 ha lätt be­ar­be­tats och 10 ha är obe­ar­be­tad stubb av sä­deså­ker, res­ten av sä­deså­kerns stubb är plo­gat. Grönt­rä­dan be­va­ras över vin­tern.

Växt­täc­kets are­al är 35 ha lätt be­ar­be­tat stubb av sä­deså­ker, 10 ha obe­ar­be­tad stubb av sä­deså­ker och 30 ha grönt­rä­da, to­talt 75 ha, el­ler i det­ta fall 75%. Till går­den be­ta­las er­sätt­ning en­ligt 60%, el­ler 11 €/ha. Be­tal­ningsg­run­den är i det­ta fall sä­dess­kif­tens are­al 70 ha, för trä­dan kan inte be­ta­las. To­talt 70 ha * 11€/ha = 770 €.

Skärmdump av Viputjänsten punkt: Åkrarnas växttäcke vintertid.Bild 24: Observera arealen som kan anmälas som lätt bearbetad

Gruppregistrering av växttäcke för basskiften

Du kan göra grupp­re­gist­re­ring av bass­kif­ten ge­nom att väl­ja funk­ti­o­nen Be­ar­be­ta växt­täc­ke­sa­re­a­len för alla ra­der. Va­ref­ter ett skilt föns­ter öpp­nas.

Fyll i växt­täc­ke­sa­re­a­len för bass­kif­ten (äkta el­ler lätt be­ar­bet­ning), va­ref­ter du spa­rar de val­da.

Skärmdump av Viputjänsten punkt: Basskiftens uppgifter.Bild 25: Gruppregistrering av växttäckesarealer

Sammandrag och skickande

Fyll i de upp­gif­ter som be­hövs,  spa­ra dem och kont­rol­le­ra dina gjor­da re­gist­re­rin­gar samt skriv in din e-pos­tad­ress, till vil­ken bek­räf­tel­se­med­de­lan­det skic­kas.  Dä­ref­ter Spa­ra och skic­ka an­sö­kan ge­nom att klic­ka på knap­pen Skic­ka till hand­lägg­ning.

Till slut kan du skri­va ut dina ins­kic­ka­de upp­gif­ter med knap­pen Skriv ut sam­mand­rag. Spa­ra dina upp­gif­ter på din da­tor i pdf-ver­si­on el­ler al­ter­na­tivt skriv ut på pap­per. Kont­rol­le­ra också på utsk­rif­ten, att du har skic­kat in upp­gif­ter­na till kom­mu­nen för hand­lägg­ning.

Du kan åter­ta din ins­kic­ka­de an­sö­kan ge­nom att klic­ka på Åter­ta re­tur­ne­rad an­sö­kan. Ef­ter åter­ta­gan­de kan du in­gen gå för att änd­ra upp­gif­ter­na till från de som de var före ins­kic­kan­det. Vid änd­ring av din an­sö­kan, kom ihåg att spa­ra upp­gif­ter­na och skic­ka in din an­sö­kan igen för hand­lägg­ning.

Skärmdump av Viputjänsten punkt: Sökandes uppgifter och anmälningar.

Bild 26: Fyll i e-postadress och skicka anmälan till handläggning

Skärmdump från Viputjänsten, utskrift av sammandrag

Bild 27: På sammandragsutskriften ser du när du lämnat in anmälan för handläggning