Vipuanvisning: Anmälan om deltagande till produktionsstödet för mejerimjölk

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

1. Anmälan om deltagande i produktionsstödet för mejerimjölk

Du kan lämna in anmälan om deltagande i produktionsstödet för mejerimjölk i Viputjänsten. Ansökan är fortlöpande.

Du behöver inte lämna in anmälan om deltagande om du redan tidigare har deltagit i produktionsstödet för mejerimjölk. Deltagandet är i kraft tills vidare. I delen Husdjursproduktion och mjölk i Vipus meny Gård kan du säkerställa att din anmälan om deltagande är i kraft.

2. I delen Husdjursproduktion och mjölk finns information om mjölkproduktion och ansökningar om produktionsstöd för mjölk

Delen Husdjursproduktion och mjölk i menyn Gård innehåller:

 • information om huruvida anmälan om deltagande i produktionsstödet för mjölk är i kraft.
 • ansökningarna om produktionsstöd för mjölk.
 • mängderna mjölk som levererats till ett mejeri (mejerierna sparar mängderna i Mjölkregistret).
 • ansökningarna om produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk och mängderna mjölk som sålts direkt (den stödsökande anmäler mängderna till kommunen med blankett 230).

Val av Husdjursproduktion och mjölk i menyn gårdBild 1. Välj Husdjursproduktion och mjölk från menyn Gård.

Här kan man se giltighetstiden av anmälanBild 2. Giltighetstid för anmälan om deltagande.

3. Att lämna in anmälan om deltagande

Lämna in anmälan om deltagande i produktionsstödet för mejerimjölk om:

 • du ansöker om stöd för första gången
 • du byter stödsökande till exempel på grund av generationsväxling.

1. Öppna Tidtabeller för elektroniska tjänster med knappen Elektroniska tjänster på övre balken på Vipus framsida. Välj Deltagande i produktionsstöd för mejerimjölk samt ansökan om stöd (stödregion C).

Välj ansökan eller anmälan i elektronisk ansökanBild 3. Välj Deltagande i produktionsstöd för mejerimjölk samt ansökan om stöd (stödregion C) i elektronisk ansökan.

2. Sätt ett kryss i punkten Jag deltar i systemet med produktionsstöd för mejerimjölk. Tryck på Skapa en ny ansökan.

Val av deltagandeBild 4. Anmälan av deltagande och ansökan -delen.

3. Välj stödsökande i rullgardinsmenyns lista över alla delaktiga i gården.  Om den stödsökande du valt inte har något kontonummer lägger du till kontonumret i fältet för kontonummer.

4. Ett villkor för att nationellt stöd ska beviljas är att sökanden eller sökandens maka/make är minst 18 år på kalenderårets sista dag som föregår stödåret. Om sökanden är en sammanslutning (t.ex. dödsbo, jordbrukssammanslutning eller aktiebolag) ska du välja vem av de delaktiga som uppfyller åldersvillkoret. Denna delaktiga måste också själv bedriva jordbruk. Åldersvillkoret gäller inte offentligrättsliga samfund (t.ex. fängelse- eller skollägenheter).

5. Skapa en ny ansökan. Den första stödmånaden blir alltid januari i årets första ansökan.

Här kan man anmäla kontonumret för stödsökande Bild 5. Kontonummer för stödsökande saknas.

Skapande av ny ansökan i VipuBild 6. Val av stödsökande och den första stödmånaden.

6. Det bildas en anmälan om deltagande för din gård. Om du vill kan du redigera stödsökande eller radera ansökan med knapparna i fråga.

7. När allt är klart flyttar du över till fliken Sammandrag och skickande.

Allmän vyn om mällanblad anmälan om deltagande och ansökanBild 7. Beartbetning av uppgifter.

8. Ge den e-postadress dit du vill ha bekräftelsemeddelandet om att anmälan om deltagande är inskickad.

9. Kontrollera de uppgifter du sparat på anmälan och skicka anmälan till handläggning.

Sammandrag oc skickande i VipuBild 8. Sammandrag och skickande -delen i Viputjänsten.

10. Kontrollera i din e-post att du har fått bekräftelsemeddelandet om att anmälan är inskickad. 

Återtagande av anmälan om deltagande

Om du vill annullera ditt deltagande i stödsystemet ska du skicka in ett fritt formulerat skriftligt återtagande till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Produktionsstöd för mejerimjölk betalas till dig ännu för året då återtagandet gjordes.

4. Byte av stödsökande i en anmälan om deltagande som är i kraft

Du kan byta stödsökande i en anmälan om deltagande som är i kraft genom att skapa en ny ansökan. Av tekniska skäl lyckas detta inte genast i början av januari. Om du vill göra ändringar vid årets början ska du till först ta kontakt med kommunen och kontrollera att årets ansökningar har öppnats för handläggning.

 1. Öppna Tidtabeller för elektroniska tjänster med knappen Elektroniska tjänster på övre balken på Vipus framsida. Välj Anmälan om deltagande i produktionsstöd för mejerimjölk.
 2. Skapa en ny ansökan. Välj stödsökande i rullgardinsmenyns lista över alla delaktiga i gården.  Om den stödsökande du valt inte har något kontonummer lägger du till kontonumret i fältet för kontonummer.
 3. Välj den första stödmånaden vars stöd för mjölkproduktion ska betalas till den nya sökanden. Du kan välja tidigast innevarande månad som den första stödmånaden.
 4. Flytta över till fliken Sammandrag och skickande.
 5. Ge den e-postadress dit du vill ha bekräftelsemeddelandet om att anmälan om deltagande är inskickad.
 6. Kontrollera de uppgifter du sparat på anmälan och skicka bytet av sökande till handläggning.
 7. Kontrollera i din e-post att du har fått bekräftelsemeddelandet om att anmälan är inskickad.

Byte av stödsökande till gällande anmälan av deltagandeBild 9. Byte av stödsökande till gällande anmälan om deltagande.