Stöd för renhushållning 2020

Vipu instruktioner - Stöd för renhushållning

Du kan an­sö­ka om stöd per djur för ren­hushåll­ning i Vi­put­jäns­ten.

Stu­de­ra stöd­vill­ko­ren in­nan du gör upp an­sö­kan. Mer in­for­ma­ti­on om hur du sö­ker stö­det hit­tar du också på adres­sen www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/sto­det-per-djur-for-ren­hus­hall­ning.

Sök stöd per djur för ren­hushåll­ning i Vi­put­jäns­tens elekt­ro­nis­ka ären­de­han­te­ring se­nast 1.9.2020. Ti­den för ansö­kan lö­per ut kl. 23.59. Klocks­la­get bes­täms en­ligt Fin­lands tids­zon som är UTC+2 och som­mar­tid UTC+3.

Om du inte vill an­vän­da den elekt­ro­nis­ka Vi­put­jäns­ten, el­ler om stö­det söks av ett döds­bo, ska stö­det sö­kas på pap­persb­lan­kett 227. Läm­na in pap­persb­lan­ket­ten och de bi­la­gor som be­hövs till Lapp­lands NTM-cent­ral senast 1.9.2020.

Ansökan om stöd

Bör­ja an­sö­ka elekt­ro­niskt om stöd per djur för ren­hushåll­ning ge­nom att öpp­na Vi­put­jäns­tens fram­si­da. Bör­ja log­ga in i Vi­put­jäns­ten ge­nom att klic­ka på knap­pen Elekt­ro­nisk iden­ti­fie­ring. Det­ta tar dig till Suo­mi.fi-au­ten­ti­serin­gen där du iden­ti­fie­rar dig till tjäns­ten.

Välj det iden­ti­fie­rings­sätt du öns­kar och ge upp­gif­ter­na som be­hövs. När iden­ti­fie­rin­gen lyc­kas kom­mer du vida­re till Vi­put­jäns­tens fram­si­da.

Stöd_för_renhushållning_2020_1.png

Bild 1.

Från län­ken Elekt­ro­nisk iden­ti­fie­ring öpp­nas e-tjäns­ten för jord- och skogsb­ruks­mi­nis­te­riets förvaltningsområde. Här kan du väl­ja öns­kat iden­ti­fie­rings­sätt och ge de upp­gif­ter­som be­hövs.

Stöd_för_renhushållning_2020_2.png

Bild 2.

E-tjäns­ten med­de­lar vil­ka upp­gif­ter om dig som för­med­las i sam­band med iden­ti­fie­rin­gen.

Stöd_för_renhushållning_2020_3.png

Bild 3.

Iden­ti­fie­rin­gen med­de­lar ”Du skall iden­ti­fie­ra dig i tjäns­ten E-tjänst inom Jord- och skogsb­ruks­mi­nis­te­riets förvalt­ning­sområ­de”. Tryck här på knap­pen Fort­sätt till tjäns­ten.

Stöd_för_renhushållning_2020_4.png

Bild 4.

På Vi­put­jäns­tens fram­si­da väl­jer du Sök stöd och läm­na an­mäl­nin­gar el­ler Elekt­ro­nis­ka tjäns­ter. Från län­ken Stöd per djur för ren­hushåll­ning kom­mer du åt att an­sö­ka om stö­det.

Fyll i alla ob­li­ga­to­ris­ka upp­gif­ter i an­sö­kan så att du kan spa­ra den. De ob­li­ga­to­ris­ka punk­ter­na är ut­märk­ta med en röd as­te­risk.

Sökandens uppgifter

På fli­ken Sö­kan­dens upp­gif­ter är stöd­sö­kan­den den per­son som är in­log­gad i Vipu.

Om sö­kan­dens bank­kon­to­num­mer sak­nas an­mär­ker Vipu om det­ta. Sam­ti­digt öpp­nas ett fält där du kan ge kon­to­num­ret. Du kom­mer vi­da­re i an­sö­kan först när du har upp­gett ditt kon­to­num­mer.

Stöd_för_renhushållning_2020_5.png

Bild 5.

Ansökningens uppgifter

Den förs­ta per­so­nen på lis­tan Med­lem­mar i hushål­let är stöd­sö­kan­den som är in­log­gad i Vi­put­jäns­ten. I ansök­ning­supp­gif­ter­na är an­ta­gan­det att du an­sö­ker på ba­sis av an­ta­let re­nar i ren­för­teck­nin­gen.

Stöd_för_renhushållning_2020_6.png

Bild 6.

Om du an­sö­ker på ba­sis av ett an­tal re­nar som av­vi­ker från ren­för­teck­nin­gen ska du i den sis­ta ko­lum­nen välja Be­ar­be­ta.

Med knap­pen öpp­nas ett avs­nitt ”Be­ar­be­ta upp­gif­ter­na för med­lem­mar­na i hushål­let” där du kom­mer åt att änd­ra upp­gif­terna.

Un­dan­tags­si­tu­a­ti­o­ner där an­ta­let re­nar kan änd­ras är till exem­pel köp el­ler för­sälj­ning av re­nar som gjorts efter det att ren­för­teck­nin­gen fasts­täll­des. Skriv mo­ti­ve­rin­gar­na till att an­ta­let re­nar av­vi­ker från renförteckningen och lägg till be­höv­li­ga bi­la­gor in­nan du skic­kar in an­sö­kan.

Stöd_för_renhushållning_2020_7.png

Bild 7.

I punk­ten + Lägg till ny med­lem ska du läg­ga till var­je med­lem i hushål­let som äger re­nar och för vars re­nar du an­sö­ker om stöd med an­sö­kan.

Välj till först om du an­sö­ker på ba­sis av med­lem­mens an­tal re­nar i ren­för­teck­nin­gen el­ler inte. Ef­ter det läg­ger du till med­lem­mens namn och per­son­be­teck­ning. Om du skri­ver in per­son­be­teck­nin­gen på fel sätt med­de­lar Vipu om fe­let.

Stöd_för_renhushållning_2020_8.png

Bild 8.

När du väl­jer Jag an­sö­ker utgåen­de från an­ta­let i ren­för­teck­nin­gen läg­ger du till bara namn och personbeteckning för med­lem­men i hushål­let.

Om du val­de ”Jag an­sö­ker inte utgåen­de från an­ta­let i ren­för­teck­nin­gen” ska du des­su­tom läg­ga till an­ta­let renar och ren­be­tes­la­get. Lägg till mo­ti­ve­rin­gar och foga bi­la­gor­na till an­sö­kan in­nan du skic­kar in den.

Att foga fil­bi­la­gor till an­sö­kan

Till an­sö­kan ska du foga en re­sul­tat­räk­ning för ren­hushåll­ning som är en ob­li­ga­to­risk bi­la­ga. Om du för förs­ta gån­gen an­sö­ker om stöd per djur för ren­hushåll­ning be­hö­ver in­gen re­sul­tat­räk­ning läm­nas in.

Om du an­sö­ker om stöd för and­ra myn­di­ga hushålls­med­lem­mars räk­ning ska du bi­fo­ga en full­makt av des­sa myn­di­ga med­lem­mar. Foga också and­ra even­tu­el­la kö­peb­rev från köp och för­sälj­nin­gar av re­nar, om du ansöker om stöd en­ligt nå­got an­nat än an­ta­let re­nar i ren­för­teck­nin­gen och grun­den är köp el­ler för­sälj­ning av re­nar.

Du kom­mer åt att läg­ga till en bi­la­ga med knap­pen Blädd­ra – el­ler Välj fil. Det öpp­nas ett po­pup-föns­ter där du kan leta fram öns­kad fil att läg­ga till som bi­la­ga. Som bi­la­gor du­ger bara PDF-fi­ler med ma­xi­mis­tor­le­ken 5 MB.

Välj fil och klic­ka se­dan på knap­pen Öpp­na. Po­pup-fönst­ret stängs och den val­da fi­len syns i punk­ten Bifogade bi­la­gor. Du kan ta bort en til­lagd bi­la­ga med knap­pen Ra­de­ra.

Stöd_för_renhushållning_2020_9.png

Bild 9.

Du kan skic­ka en elekt­ro­nisk an­sö­kan utan en bi­fo­gad re­sul­tat­räk­ning för ren­hushåll­ning och skic­ka in bi­la­gan se­na­re på pap­per till Lapp­lands NMT-cent­ral. Stö­det be­vil­jas inte utan en re­sul­tat­räk­ning för ren­hushåll­ning.

Sam­mand­rag och skic­kan­de

På fli­ken Sam­mand­rag och skic­kan­de kan du kont­rol­le­ra ett sam­mand­rag av upp­gif­ter­na i din an­sö­kan, skic­ka in den till hand­lägg­ning el­ler åter­ta en ins­kic­kad an­sö­kan.

I punk­ten Til­lägg­supp­gif­ter om skic­kan­det skri­ver du den el­ler de e-pos­tad­res­ser dit du vill ha ett bekräftelsemejl på att an­sö­kan är ins­kic­kad.

Stöd_för_renhushållning_2020_10.png

Bild 10.

I punk­ten An­märk­nin­gar ser du de an­märk­nin­gar som til­lämp­nin­gen gett. Kont­rol­le­ra an­märk­nin­gar­na in­nan du skic­kar in an­sö­kan. Prog­ram­met på­pe­kar all­tid om re­sul­tat­räk­nin­gen för ren­hushåll­ning fas­tän du re­dan skul­le ha fo­gat den till an­sö­kan.

I punk­ten Sam­mand­rag ser du ett sam­mand­rag av an­sö­kan och de upp­gif­ter du läm­nat i an­sö­kan.

I punk­ten Bi­la­gor ser du bi­la­gor­na som fo­gats till an­sö­kan.

Stöd_för_renhushållning_2020_11.png

Bild 11.

Med knap­pen Skriv ut sam­mand­rag överst på si­dan kan du skri­va ut sam­mand­ra­get för gransk­ning.

Stöd_för_renhushållning_2020_12.png

Bild 12.

På den ver­si­on för för­handsg­ransk­ning som skrivs ut ser du upp­gif­ter­na som läm­nats i an­sö­kan.

Stöd_för_renhushållning_2020_13.png

Bild 13.

När du har kont­rol­le­rat att upp­gif­ter­na i an­sö­kan stäm­mer, att du har fo­gat de bi­la­gor som be­hövs till an­sö­kan och lagt till e-pos­tad­res­sen för bek­räf­tel­se­mej­let, skic­kar du in an­sö­kan med knap­pen Skic­ka till hand­lägg­ning.

Stöd_för_renhushållning_2020_14.png

Bild 14.

Du får ett bek­räf­tel­se­mejl till din e-post när din an­sö­kan är ins­kic­kad. Vipu frå­gar ännu om bek­räf­tel­se på insän­dan­det och med­de­lar om det finns någ­ra an­märk­nin­gar på an­sö­kan. Vipu på­min­ner också om den obliga­to­ris­ka bi­la­gan till an­sö­kan, re­sul­tat­räk­nin­gen för ren­hushåll­ning.

Bek­räf­ta in­sän­dan­det av an­sö­kan med knap­pen Skic­ka.

Stöd_för_renhushållning_2020_15.png

Bild 15.

I bek­räf­tel­sen Bek­räf­ta an­mä­lan kom­mer det all­tid en på­min­nel­se om att skic­ka in bi­la­gor, även om bi­la­gor­na re­dan finns med.

På Vi­pus skärm kom­mer ett med­de­lan­de om att in­sän­dan­det lyc­ka­des och till e-pos­tad­res­sen som an­getts i til­lägg­supp­gif­ter­na kom­mer ett med­de­lan­de om att an­sö­kan har skic­kats in elekt­ro­niskt.

Stöd_för_renhushållning_2020_16.png

Bild 16.

När du har skic­kat in an­sö­kan kan du med knap­pen Skriv ut sam­mand­rag skri­va ut ett sam­mand­rag som vi­sar de upp­gif­ter som läm­nats och tid­punk­ten då upp­gif­ter­na skic­ka­des till hand­lägg­ning.

Om du vill åter­ta en in­läm­nad an­sö­kan, till exem­pel för att göra änd­rin­gar i den me­dan an­sök­nings­ti­den pågår, kan du göra det med knap­pen Åter­ta re­tur­ne­rad an­sö­kan.

Vipu frå­gar ännu om bek­räf­tel­se på åter­ta­gan­det. Om du väl­jer Ja, jag åter­tar an­sö­kan, kom­mer du åt att redige­ra upp­gif­ter­na i an­sö­kan me­dan an­sök­nings­ti­den pågår.

Kom ändå ihåg att skic­ka in an­sö­kan till hand­lägg­ning på nytt före an­sök­nings­ti­dens utgång.

Stöd_för_renhushållning_2020_17.png

Bild 17.