Vipuanvisning: Transportstöd för sockerbeta 2020

Publiceringsdatum: 24. februari 2021

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

Välj stödform på elektroniska tjänsters framsida  Transportstöd för sockerbeta

Välj ansökanBild 1. Välj ansökan, Transportstöd för sockerbeta.

Efter valet öppnas ett fönster, där det finns tre delar: Sökandens uppgifter, Ansökningsuppgifter samt Sammandrag och skickande

1. Sökandens uppgifter

sökandes uppgifterBild 2. Välj stödsökande

Välj stödsökanden med hjälp av rullgardinsmenyn. Som stödsökande skall väljas den av gårdens delaktiga, vars namn finns på sockerbetornas odlingsavtal.

2. Ansökningsuppgifter

Odlingsavtalen

Anteckna odlingsavtalets nummer för sockerbetor till de öppna fältet. I odlingsavtalets nummer skall fnnas 7 siffror. Ditt givna odlingsnummer förhandsuppgifter syns därefter på samma rad. Förhandsuppgifterna har erhållits från sockerfabriken och dessa kan du inte ändra.

Lägg vid behov till ett nytt odlingsnummer med Lägg till avtal -knappen, om du har i din besittning flera odlingsavtal.

Lägg till odlingsavtalBild 3. Lägg till odlingsavtal under mellanbladet Ansökningsuppgifter

Lantbruksföretagets skatteår

Anmäl lantbruksföretagets skatteår. Obs! Juni 2021 skall finnas med i innevarande skatteårsperiod.

SkatteårBild 4. Lantbruksföretagets skatteår och bearbetning av dem

Välj det översta krysset, om pågående skatteår (2021) och de två föregående skatteåren (2020 och 2019) har varit hela kalenderår.

Välj det ne­ders­ta krys­set, om pågåen­de skat­te­år (2021) el­ler de två fö­re­gå­en­de skat­te­åren (2020 och 2019) inte va­rit hela ka­len­der­år.

Klicka på Bearbeta skatteår -knappen och anmäl skillt på skärmen som öppnas de rätta skatteåren genom att välja från kalendern. Anmälan om pågående skatteår är obligatorisk. Spara ändringen.

Bearbeta skatteårBild 5. Bearbeta skatteåren

Tidigare de minimis -stöd

Anmäl om du har fått till lantbruksföretaget pågående och de två föregående skatteåren de minimis - stöd från andra än Landsbygdsverket eller Livsmedelsverket. Obs! De utbetalda  de minimistödet för jordbruksstöd från Landsbygdsverket eller Livsmedelsverket behövs inte anmälas, eftersom de finns i administrationens uppgifter.

De minimis-stödBild 6. Välj nej eller ja och lägg till isåfall åtminstone ett de minimis-stöd

Välj Nej, om inga andra de minimisstöd har blivit beviljade.

Välj Ja, om andra de minimisstöd har beviljats och anteckna dina erhållna stöds uppgifter i tabellen som öppnas. Anmäl stödets uppgifter genom att klicka på Lägg till stöd: stödets beviljare, utbetald stödbelopp i euro (med två decimalers noggranhet) samt tidpunkten när stödet har beviljats. Tidpunkten när stödet har beviljats hittar du på ifrågavarande stöds beslut när det beviljats. Alla punkter som kan fyllas i är obligatoriska. Spara slutligen uppgifterna.

Lägg till de minimis-stödBild 7. Lägg till de minimis-stöd

Uppgifterna för de minimisstöd som lagts till kan bearbetas med Bearbeta - knappen eller radera hela raden med Radera - knappen.

Bilagor

Vid denna punkt kan du lägga till tilläggsuppgifter med en bilaga till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Lägg till bilagaBild 8. Lägg till bilaga

Klicka på Bläddra - knappen och välj från din dator ett dokument, som du vill bifoga till ansökan. Obs! Dokumentet skall vara i pdf-format och dokumentets namn och storlek är begränsad.

Den bilaga som lagts till, syns som bifogande av bilagan lyckades, därefter i den högra kanten under punkten Bifogade filer. Med funktionen Radera kan du radera t.ex en felaktig bilaga.

3. Sammandrag och skickande

Uppgifter för sammandraget

Kontrollera uppgifterna under punkten Sammandrag dvs ditt anmälda odlarnummer , skatteår, tidigare de minimis-stöd samt bilagor. Om dessa behöver korrigeras, gå tillbaka till mellanbladet Ansökningsuppgifter och korrigera uppgifterna. Kom ihåg att spara uppgifterna.

Kontrollera om det finns anmärkningar under punkten Anmärkningar. Anmärkningar med rött förhindrar inskickandet av ansökan.

Uppgifter om skickandet

Anmäl den persons e-postadress, till vilken bekräftelsemeddelande om inskickande av ansökan om transportstöd för sockerbetor skall skickas. Du kan i denna punkt ange flera e-postadresser med knappen Lägg till en ny e-postadress.  Med radera - funktionen kan du radera en felaktig/överflödig e-postrad.

I tilläggsuppgifter - fältet kan du skriva tilläggsuppgifter till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet t.ex om skatteåren eller odlaravtalen.

TilläggsuppgifterBild 9. Fyll i tilläggsuppgifter om skickandet

Spara de på sidan tillagda uppgifterna med Spara - knappen.

Skickande till handläggning

Du kan kontrollera dina anmälda uppgifter genom att klicka uppe på sidan Skriv ut sammandrag - knappen. Sammandraget bildas på en skild skärm som förhandsversion före inskickandet.

Klicka på Skicka till handläggning- knappen, när ansökan enligt dig är klar för att skicka. På sidans övrekant bildas en grön balk, som meddelar om när och vilken tid sändningen har mottagits. Du får meddelan om sändningen till den anmälda e-postadressen.

skicka till handläggningBild 10. Anmälan har mottagits och datum-/tidsstämpel

Du kan under ansökningstiden ännu återta ansökan genom att klicka på Återta returnerad ansökan - knappen. Efter att du klickat på knappen frågas du ännu om en bekräftelse på återtagande. När du svarar Ja, jag återtar anmälan, du får till din e-postadress en e-post över återtagande . Obs! Kom dock ihåg att skicka in din ansökan pånytt.

Du kan kontrollera och registrera din inskickade ansökans sammandrag genom att välja upptill på sidan med knappen  Skriv ut sammandrag.  Sammandraget bildas på en skild skärm.

På sammandragets övre kant finns texten "Uppgifterna skickats till handläggning" menar, att du har skickat ansökan i denna form. Du kan spara sammandragsutskriften på den egna datorn.

Utskrift av sammandragBild 11. Utskrift av sammandraget, uppgifterna har skickats till handläggning