Allmänt hektarstöd

Det allmänna hektarstödet är ett nationellt arealstöd som betalas i stödregionerna C2–C4 i norra Finland.

Stödberättigande grödor

Din gårds jordbruks-, trädgårds- och energigrödor berättigar till stödet. Inom stödregionerna C3 och C4 betalas allmänt hektarstöd för frilandsgrönsaker, men inte för andra växter för vilka du får nordligt hektarstöd. Stödet betalas inte heller för vete eller maltkorn.

Du kan inte få stöd bland annat för skiften som inte odlas, trädesåkrar, skyddsremsor, skyddszoner, naturbeten eller naturängar, trädgårdsland eller växthusarealer.

Vid odlingen måste du tillämpa ett odlingssätt som beaktar produktionsförhållandena på orten och iaktta en del av tvärvillkoren.

Ansökan om och utbetalning av stöd

Du kan ansöka om stödet i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan. Livsmedelsverket betalar ut stödet i december det år stödet söktes.

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018