Förpliktelserna som rör sådd, ändring av anmäld gröda och annullering av jordbruksstöd i exceptionella situationer

Den här anvisningen är avsedd för exceptionella och överraskande situationer, som till exempel

 • förhållanden på åkern som beror på väta och torka
 • skador som fridlysta fåglar eller bladlöss har orsakat på åkrarna.

När måste jag senast så?

Så eller plantera växterna senast 30.6. Det är ändå möjligt att avvika från såningsdatumet:

 • Om exceptionella väderförhållanden utgör ett hinder för sådd senast 30.6, måste du så genast när förhållandena tillåter det.
  • Som ett exceptionellt väderförhållande betraktas en situation där riklig nederbörd som fortgått under en längre period och liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd.
  • Du kan använda dig av officiell väderstatistik eller ta foton av situationen på skiftet så att du vid en övervakningssituation vid behov kan påvisa att det har varit frågan om ett exceptionellt väderförhållande som beror på väta.
  • Undantaget från den sista såningsdagen 30.6 gäller odlad jordbruksmark och grönträdor.
 • Ifall kommunens landsbygdsnäringsmyndighet konstaterar att det på ditt skifte finns ett force majeure eller exceptionellt förhållande. Exempelvis en skada orsakat av gäss kan från fall till fall tydas så här.
  • Anmäl om force majeure skriftligt till kommunen ett förbered dig på att bevisa skadorna exempelvis med hjälp av fotografier. Vi har berättat mera om force majeure i slutet av detta kapitel.

Måste jag så om?

Du behöver inte så om en gröda eller annullera stöden för grödans areal, om du har odlat den enligt normal god jordbrukarsed, men växtligheten har förstörts till följd av exceptionella omständigheter.

Anmäl i huvudstödansökan växt enligt vad är sått. Om du vill kan du etablera samma eller en annan gröda på nytt.

Dokumentera de händelser som lett till att växtligheten blev förstörd och sköt området enligt god jordbrukarsed. Du kan göra en anmälan till kommunen om den förstörda växtligheten.

Om växtligheten har blivit förstörd på våren och du sår om den helt eller delvis, måste du beakta den utförda gödslingen fullt ut. Det vill säga, om du tidigare redan har gödslat enligt den tillåtna maximala givan får du inte ge mer kvävegödsel. Vid fosforgödslingen är det möjligt att tillämpa fosforutjämning.

När det gäller grödor som drabbats av utvintringsskador måste det ändå växa ett bärgnings- och marknadsdugligt växtbestånd på merparten (över halva) av jordbruksskiftet för att miljö-, kompensations- och ekoersättning ska kunna betalas för hela jordbruksskiftet. I annat fall ska du annullera ersättningarna eller så en ny gröda.

Den kvävemängd som föregående höst gavs till växtlighet som har förstörts under vintern behöver inte beaktas i följande års gödsling, eftersom det anses att grödan redan har använt kvävet för sin tillväxt på hösten. Fosforn måste beaktas fullt ut i följande års gödsling. Vid fosforgödslingen får du påbörja fosforutjämning.

I enlighet med god jordbrukarsed ska du bearbeta, gödsla och beså åkern på ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma jämn groning och ett enhetligt växtbestånd på åkern. Växtskyddet på jordbruksmarken ska ombesörjas och ogräsens spridning förhindras också i det fall att växtligheten har blivit förstörd.

Om det växer en annan gröda på skiftet än den jag anmälde?

Du får ändra den gröda du anmält vid den samlade stödansökan efter 15.6 om du

 • i ansökan har anmält en gröda som enligt stödvillkoren inte får anmälas,
 • har anmält fel gröda i ansökan,
 • inte har kunnat så den gröda som du anmälde i stödansökan t.ex. på grund av exceptionell vädersituation.

Om du ändrar växtarter ska du beakta att stöd- eller ersättningsnivån för jordbruksskiftet inte kan öka på grund av att växtarten ändrats. Ett högre stöd/en högre ersättning avslås.

Undantagsvis kan stöd-/ersättningsnivån för ett jordbruksskifte öka i och med att grödan ändras, om du vid den samlade stödansökan har anmält fel gröda och felet kan tolkas som ett uppenbart fel. 

Du får inte ändra ansökan om du har blivit underrättad om övervakning eller om regelstridigheter i ansökan som uppdagats till exempel på basis av korsgranskning.

När du ändrar gröda ska du beakta förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor och ekologisk fokusareal. Beroende på gårdens storlek, läge och produktionsinriktning ska det under tiden 30.6–31.8 odlas ett visst antal odlingsväxter i bestämda procentandelar på din gård. Om din gård berörs av kravet på att ha ekologisk fokusareal måste den utgöra minst 5 % av åkerarealen och växtligheten ska bevaras så som det sägs i villkoren.

Fråga landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun om närmare anvisningar och villkor för ändring av en gröda. 

När måste jag annullera jordbruksstöd?

Du kan ännu efter avslutad stödansökan ändra den gröda du anmälde vid den samlade stödansökan, och därför är det inte alltid en tvungen sak att annullera stöd. Nedan beskrivs situationer när annullering ändå görs, om villkoren inte uppfylls. De arealbaserade stöden kan du annullera med blankett 145 eller en fritt formulerad anmälan. Du kan annullera stödet för ett helt basskifte, ett helt jordbruksskifte eller bara någon del av ett jordbruksskifte. Alla arealbaserade stöd går att annullera med samma blankett.

EU:s direktstöd och programersättningar

Jordbruksmarken ska uppfylla alla villkor för stödberättigande under hela det kalenderår (1.1 – 31.12) för vilket du ansöker om stöd. Jordbruksmark är åkrar, permanenta gräsmarker och betesmarker, permanenta grödor och areal som tillfälligt inte odlas. Villkor för stödberättigande jordbruksmark är att den är odlingsbar, att området bevaras öppet och att tvärvillkoren följs.

Nationella stöd

Villkor för stödberättigande i fråga om nationella arealstöd, dvs. nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och allmänt hektarstöd är bara vissa tvärvillkorskrav, bl.a. att lämna skyddsremsor och åkerrenar, förbud mot att bränna stubb och bekämpning av flyghavre. För enskilda stöd finns det dessutom separata villkor för stödberättigande som du måste följa för att stödet ska kunna beviljas. Till exempel måste skörden av frilandsgrönsaker bärgas om du har ansökt om nordligt hektarstöd. Fastän skörden inte har bärgats går det ändå att betala nordligt hektarstöd för ett skifte, om den uteblivna bärgningen beror på väderförhållandena.

Du kan säkerställa de detaljerade stödvillkoren för respektive stöd i Ansökningsguiden.
Mer information om tvärvillkoren ingår i tvärvillkorsguiden.

Anmälan om force majeure och exceptionella omständigheter

 I fall av force majeure eller en exceptionell omständighet behöver den anmälda grödan inte sås överhuvudtaget, eller också kan du så grödan efter den sista såningsdagen 30.6.

Gör en skriftlig anmälan om force majeure och en exceptionell omständighet till den behöriga myndigheten och ge in för myndigheten tillfredsställande bevis på dem inom femton arbetsdagar från det att det var möjligt att ge in dem. Du själv eller din rättsinnehavare kan göra anmälan.  Information om den behöriga myndigheten hittar du i bilaga F till Ansökningsguiden. Mer information om force majeure och exceptionella omständigheter finns också i Ansökningsguiden i punkten force majeure och exceptionella omständigheter.

När du åberopar force majeure eller en exceptionell omständighet får du som interimistisk åtgärd ett ställningstagande till huruvida det är frågan om force majeure eller inte. Den information som getts som interimistisk åtgärd är ännu inte ett överklagbart beslut, utan om du vill kan du begära omprövning i ärendet i samband med stödbeslutet.

Annullering av miljöersättning och ekoersättning i fall av force majeure eller en exceptionell omständighet:

 Om du på grund av force majeure eller exceptionella omständigheter har kunnat uppfylla bara en del av villkoren för miljöförbindelse, ersättning för ekologisk produktion eller åtgärder i miljöavtal på ett skifte, ska du på blankett 477 anmäla de åtgärder som inte har genomförts. Då minskas ersättningen för de åtgärder som du inte har genomfört. Om du inte alls har kunnat genomföra några skiftesspecifika åtgärder, annullerar du ersättningen för skiftet i enlighet med anvisningarna på blankett 145.

Sidan har senast uppdaterats 23.5.2022