Stödsystemet för djurbidrag ändras

Alla de nuvarande anmälningarna om deltagande i EU:s djurbidrag löper ut i slutet av 2021. Ändringen gäller följande anmälningar om deltagande:

Uppgifter om anmälningarna om deltagande i Vipu

I Viputjänsten kan du kontrollera dina anmälningar om deltagande som löper ut. Uppgifterna ser du i menyn Gård under punkten Husdjursproduktion och mjölk | Anmälningar om deltagande i djurstöd.

I fortsättningen ska du årligen ansöka om EU:s djurbidrag i Viputjänsten

Du kan ansöka om EU:s djurbidrag för 2022 i Viputjänsten i början av nästa år.  Vid ansökan väljer du de åtgärder som du deltar i under stödåret. Åtgärderna är sammanlagt 17 till antalet.

Ansökan är öppen i Viputjänsten i januari 2022. Vi informerar närmare om ansökan om de nya djurbidragen i slutet av året.

Perioderna för fastställande av stöd ändras

Från och med nästa år är perioderna för fastställande av EU:s djurbidrag som följer:

 • Bidrag för nötkreatur
  • Bidrag för slaktade kvigor 1.1–31.12
  • Bidrag baserade på utfodringsdagar 1.3–31.12.
 • Bidrag för mjölkkor 1.3–31.12.
 • Bidrag per tacka 1.3–31.12.
 • Bidrag för hongetter 1.3–31.12.
 • Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar 1.1–31.12.

Teckning av en dator och texter: Hur ändras stödsystemet föd EU:s djurbidrag? 2021: I kraft tills vidare, Ansökan är öppen året om. 2022: Ansök om stöd årligen, ansökningstid i januari, 17 åtgärder.

Ändringarna beror på kommissionens anmärkningar

Orsaken till att stödsystemet för djurbidrag ändras är de anmärkningar som Finland har fått av EU-kommissionen. Finland måste korrigera tillvägagångssättet så att det motsvarar EU:s rättsakter.

Kommissionen anser att en stödsökande varje år måste anmäla sitt deltagande i stödsystemet, vilket innebär att anmälan om deltagande inte kan vara i kraft tills vidare. Därför avslutas de gällande anmälningarna om deltagande vid utgången av 2021.

I fortsättningen kommer det att finnas sammanlagt 17 åtgärder, av vilka stödsökanden ska välja dem som han eller hon ansöker om under stödåret. I Finlands nuvarande modell finns det tre anmälningar om deltagande.

Dessutom ska alla djurens registeranmälningar framöver vara i ordning innan perioden för fastställande av stödet börjar.

Vi informerar närmare om dessa och eventuella andra ändringar av stödvillkoren under slutet av året.

Anmälningarna om deltagande i nationella husdjursstöd förblir oförändrade

De ändringar som görs i anmälningarna om deltagande gäller bara djurbidrag som finansieras av EU. Anmälningarna om deltagande i nationella husdjursstöd är fortfarande i kraft tills vidare, så de behöver inte sökas på nytt år 2022. Följande anmälningar om deltagande i nordligt husdjursstöd förblir oförändrade:

 • Nordligt husdjursstöd för hongetter
 • Nordligt stöd per djurenhet för nötkreatur och nordligt husdjursstöd för slaktade nötkreatur
 • Nordligt husdjursstöd för tackor.

Frågor och svar om ändringarna som rör djurbidrag

Varför börjar perioden för fastställande av stöd först 1.3.2022 när det gäller bidrag som baserar sig på utfodringsdagar?

Perioden för fastställande av stöd kan inte börja under ansökningstiden. Det måste dessutom reserveras tillräckligt med tid för ansökan. Ansökan om EU:s djurbidrag för 2022 är öppen i januari 2022.

Blir djurgrupperna i fråga om bidrag baserade på utfodringsdagar utan stöd i januari och februari 1.1–28.2?

Eftersom perioden för fastställande av stöd är 1.3–31.12 när det gäller bidrag som baserar sig på utfodringsdagar, betalas inget bidrag på basis av 1.1–28.2.

Ändringen inverkar inte på det sammanlagda penningbelopp som styrs till djurgruppen, även om perioden för fastställande av stödet blir kortare. När perioden för fastställande av stödet förkortas i fråga om stöd som baserar sig på utfodringsdagar, stiger det stödbelopp som ska betalas per utfodringsdag. Om gårdens djurantal ligger på samma nivå under hela året, har längden på perioden för fastställande av stödet ingen betydelse för det årliga stödbeloppet.

Kommer betalningstidtabellen att ändras när det gäller EU:s djurbidrag?

Enligt den preliminära planen kommer tidtabellen för betalning av EU:s djurbidrag att fortsätta i stort sett som nu.

Måste händelseanmälningar om ett djur fortfarande göras inom sju dagar från händelsen i januari-februari före perioden för fastställande av stöd?

Även om perioden för fastställande av stöd i fråga om bidrag som baserar sig på utfodringsdagar är 1.3–31.12, måste händelseanmälningarna om djur fortfarande göras till djurregistret inom sju dagar från händelsen. Detta gäller också januari och februari 2022.

Vad betyder ”registeranmälningarna måste vara i ordning innan perioden för fastställande av stödet börjar”?

Händelseanmälningar som gjorts för sent innan perioden för fastställande av stödet börjar medför inte att djuret förkastas, när det gäller bidrag som baserar sig på utfodringsdagar.

Betalas djurbidrag för djur som registrerats på gården efter perioden för fastställande av stöd?

Beredningen av ärendet till år 2022 är ännu halvfärdig. Vi informerar närmare om saken under år 2021.

Sidan har senast uppdaterats 25.10.2021