Stödsystemet för djurbidrag ändras

Stödvillkoren för EU:s djurbidrag har ändrats år 2022. På den här sidan får du information om ändringarna.

Alla anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löpte ut i slutet av 2021. Ändringen gäller följande anmälningar om deltagande:

 • EU:s bidrag för nötkreatur (hela landet)
 • EU:s bidrag för mjölkkor (stödområde AB)
 • EU:s får- och getbidrag
  • Bidrag för tackor (stödområde AB)
  • Bidrag för hongetter (stödområde AB)
  • Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar (hela landet).

Läs de nya villkoren

Ansökningsanvisningen berättar i detalj vad som är nytt i djurbidragen. I de nya villkoren är det särskilt viktigt att registeruppgifterna om djur är aktuella.

Anvisning för ansökan om EU:s djurbidrag

Sök djurbidrag i Viputjänsten 10.2–3.3.2022

Du kan ansöka om EU:s djurbidrag för år 2022 i Viputjänsten 10.2–3.3.2022.  Vid behov kan du i stället göra bidragsansökan på pappersblankett 497.

Välj åtgärder när du ansöker om djurbidrag.

Bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor och skärgårdskvigor samt tackor och hongetter

30.3.2022 är en ovillkorlig bakre gräns för koll av registeruppgifterna

Referensdagen 31.3.2022 låser uppgifterna om djuren för i år. De uppgifter som finns i registret 31.3.2022 avgör alltså vilka djur du kan få djurbidrag för i år. Kontrollera registeruppgifterna om djuren senast 30.3.2022. Efter den dagen leder felaktiga och försenade registeranmälningar till att bidraget förkastas och påföljder påförs. Kolla alltså senast 30.3.2022 att följande uppgifter är uppdaterade: anmälningarna om bidragsberättigande djurs ankomst till gården och utmönstring, ras, kön och användningssätt. Kolla anmälningarna också i fråga om djur som blir stödberättigande i år.

Efter 30.3.2022 har du sju dagar på dig efter en händelse att göra registeranmälan.

Efter 30.3.2022 leder fel i registeranmälningar till att bidragsberättigande och potentiellt bidragsberättigande djur förkastas och påföljder påförs.

Djuret ska vara i sökandens besittning 31.3.2022

När det gäller erhållandet av djurbidrag är referensdagen 31.3.2022 avgörande. Erhållandet av bidrag förutsätter att djuret är i sökandens besittning i djurregistret 31.3.2022. Dessutom ska djurinnehavaren ha ansökt om en åtgärd beträffande djuret i ansökan om djurbidrag 10.2–3.3.2022.

Försäkra dig om att alla djur för vilka du ansökt om åtgärder är i din besittning på referensdagen 31.3.2022. Observera att villkoret gäller både bidragsberättigande djur och djur som är potentiellt bidragsberättigande i år.

Stödåret 2022 kan du inte få bidrag för ett djur, om

 • djuret föds efter 31.3.2022
 • djuret föds 31.3.2022 eller tidigare, men anmäls till registret först efter 31.3.2022.

Bara djurets sista innehavare får djurbidrag

Djurbidrag som baseras på de stödberättigande dagarna betalas bara till djurets sista innehavare som har ansökt om en åtgärd beträffande djuret i ansökan om djurbidrag 10.2–3.3.2022. Bidrag betalas bara för den tid då djuret har varit i den sista innehavarens besittning.

Djurets nya innehavare kan få bidrag för djuret, om

 • djuret är i registret på referensdagen 31.3.2022 och stöd för det har sökts
 • den nya innehavaren har ansökt om samma åtgärd beträffande djuret som den föregående innehavaren
 • anmälningarna om djuret till djurregistret har gjorts i tid och korrekt
 • stödvillkoren är uppfyllda
 • den nya innehavaren är djurets sista innehavare stödåret 2022.

Om djurets nya innehavare inte har ansökt om samma åtgärd beträffande djuret som den föregående innehavaren, kan den nya innehavaren inte få bidrag för djuret stödåret 2022. Den föregående innehavaren får i så fall stödet.

Kontrollera användningssätt, kön och ras senast 30.3.2022

Djurets användningssätt, kön och ras måste vara korrekta på referensdagen 31.3.2022. Referensdagen låser uppgifterna för stödåret 2022. Användningssättet, könet och rasen som finns i registret på referensdagen avgör vilket bidrag man kan få för djuret stödåret 2022.

Ändring av djurets användningssätt, kön eller ras efter referensdagen betraktas som ett fel. Om uppgifterna ändras har djuret inte rätt till stöd år 2022. Den sökande som gjort felet påförs påföljder.

Djurets kön och ras måste också vara korrekta på referensdagen. Om uppgifterna ändras efter referensdagen betraktas det som ett fel som leder till att djuret inte har rätt till stöd år 2022. Den sökande som gjort felet påförs påföljder.

Gör registeranmälningarna inom 7 dagar

Gör alltid registeranmälningarna om djur (anmälan om djur som fått avkomma, anmälan om ankomst och utmönstring) inom sju dagar från händelsen.

Ett undantag är anmälningar om tackor som lammat och getter som fått killingar. De ska göras inom tre månader (90 dagar) från händelsen.

Efter referensdagen 31.3.2022 leder registerfel till att djuret förkastas och det blir påföljder.

Bidrag för tjurar och stutar

Djuren ska oavbrutet vara i stödsökandens besittning i minst 30 dagar

En tjur eller stut som uppfyller stödvillkoren ska oavbrutet vara i stödsökandens besittning i minst 30 dagar under tiden 1.4–31.12.2022. Djurhållningsperioden är alltså minst 30 dagar.

Djurhållningsperioden börjar räknas i och med att djuret uppfyller ålderskravet. Bidragsberättigande tjurar och stutar är sådana nötkreatur av hankön som är minst 6 månader gamla men under 20 månader gamla.

Registeruppgifterna för tjurar och stutar ska vara rätt före april

Bidrag för tjurar och stutar betalas till sökande som under perioden för fastställande av stöd 1.4–31.12.2022 i sin besittning oavbrutet i minst 30 dagar har haft djur som uppfyller stödvillkoren.

Kolla att registeruppgifterna om tjurar och stutar är rätt innan perioden för fastställande av stöd börjar.

Bidrag betalas till den sista innehavare som uppfyllt kravet på djurhållningsperiod

Bidrag för tjurar och stutar betalas bara till djurets sista innehavare som har ansökt om bidraget i ansökan om djurbidrag 10.2–3.3.2022. Bidraget betalas bara för den tid då djuren har varit i den sista innehavarens besittning.

Bidrag för tjurar och stutar betalas till djurets sista innehavare, om

 • han eller hon har ansökt om bidrag för djuret
 • anmälningarna om djuret till djurregistret har gjorts i tid och korrekt
 • det djur som uppfyller stödvillkoren har varit i innehavarens oavbrutna besittning i 30 dagar under stödåret
 • stödvillkoren är uppfyllda.

Om ett djur inte har varit i den nya innehavarens oavbrutna besittning i 30 dagar, kan den nya innehavaren inte få bidrag för djuret stödåret 2022. Stödet går i så fall till den föregående innehavare som uppfyller kravet på 30 dagars oavbruten besittningstid.

Perioderna för fastställande av stöd har ändrats

I år är perioderna för fastställande av EU:s djurbidrag som följer:

 • Bidrag för nötkreatur
  • Bidrag för slaktade kvigor 1.1–31.12
  • Bidrag baserade på utfodringsdagar 1.4–31.12
 • Bidrag för mjölkkor 1.4–31.12
 • Bidrag för tackor 1.4–31.12
 • Bidrag för hongetter 1.4–31.12
 • Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar 1.1–31.12

Teckning av en dator och texter: Hur ändras stödsystemet föd EU:s djurbidrag? 2021: I kraft tills vidare, Ansökan är öppen året om. 2022: Ansök om stöd årligen, ansökningstid 10.2–3.3.2022, 17 åtgärder.

Ändringarna beror på kommissionens anmärkningar

Orsaken till att stödsystemet för djurbidrag ändras är de anmärkningar som Finland har fått av EU-kommissionen. Finland har korrigerat tillvägagångssättet så att det motsvarar EU:s rättsakter.

Kommissionen anser att en stödsökande varje år måste anmäla sitt deltagande i stödsystemet, vilket innebär att anmälan om deltagande inte kan gälla tills vidare. Därför avslutades anmälningarna om deltagande vid utgången av 2021.

I den nya modellen finns det sammanlagt 17 åtgärder, av vilka stödsökanden ska välja dem som han eller hon ansöker om under stödåret. I Finlands föregående modell finns det tre anmälningar om deltagande.

Dessutom ska alla djurens registeranmälningar vara i sin ordning innan perioden för fastställande av stödet börjar.

Frågor och svar om ändringarna som rör djurbidrag

Varför börjar perioden för fastställande av stöd först 1.4.2022 när det gäller bidrag som baserar sig på utfodringsdagar?

Perioden för fastställande av stöd kan inte börja under ansökningstiden eller under de förseningsdagar som följer på den. Det måste dessutom reserveras tillräckligt med tid för ansökan.

Blir djurgrupperna i fråga om bidrag baserade på utfodringsdagar utan stöd i 1.1–31.3?

Eftersom perioden för fastställande av stöd är 1.4–31.12 när det gäller bidrag som baserar sig på utfodringsdagar, betalas inget bidrag på basis av tiden 1.1–31.3.

Ändringen inverkar inte på det sammanlagda penningbelopp som styrs till djurgruppen, även om perioden för fastställande av stödet blir kortare. När perioden för fastställande av stödet förkortas i fråga om stöd som baserar sig på utfodringsdagar, stiger det stödbelopp som betalas per utfodringsdag. Om gårdens djurantal ligger på samma nivå under hela året, har längden på perioden för fastställande av stödet ingen betydelse för gårdens årliga stödbelopp.

Kommer betalningstidtabellen att ändras när det gäller EU:s djurbidrag?

Den första posten av EU:s djurbidrag som sökts i år betalar Livsmedelsverket ut till gårdarna med djur i början av 2023. Bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tjurar och stutar betalas då ut för perioden 1.4–15.9. Restbeloppen får gårdarna i juni 2023.

Måste händelseanmälningar om ett djur fortfarande göras inom sju dagar från händelsen i januari-mars före perioden för fastställande av stöd?

Även om perioden för fastställande av stöd i fråga om bidrag som baserar sig på utfodringsdagar är 1.4–31.12, måste händelseanmälningarna om djur fortfarande göras till djurregistret inom sju dagar från händelsen. Detta gäller också januari–mars 2022.

Vad betyder ”registeranmälningarna måste vara i sin ordning innan perioden för fastställande av stödet börjar”?

Händelseanmälningar som gjorts för sent innan perioden för fastställande av stödet börjar medför inte att djuret förkastas, när det gäller bidrag som baserar sig på utfodringsdagar. 

Innebär referensdagen 31.3 att tiden för att göra anmälan till registret om en ko av mjölkras född 29.3.2022 är två dagar, när tidsfristen för registeranmälan normalt är sju dagar?

Ja. När det gäller bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tackor och hongetter måste den sökande som ansöker om djurbidrag ha djuret i sin besittning 31.3.2022, för att det ska gå att få bidrag för djuret stödåret 2022. Om ingen sökande som ansöker om bidrag för djuret har det i sin besittning 31.3.2022, berättigar djuret inte till stöd under hela stödåret 2022. I fråga om bidraget för dikor, dikokvigor, mjölkkor, skärgårdskvigor, tackor och hongetter avgör referensdagen 31.3.2022 om djuret kan berättiga till stöd år 2022, och för vilken åtgärd man kan få bidrag för djuret stödåret 2022.

Hur kan jag via registerförfrågan få reda på om säljaren har gjort registeranmälningarna i tid?

Registerförfrågan används av slakterier, inte av jordbrukare. Registerfel som gjorts av djurets föregående innehavare kan inte ses i djurregistret. Parterna måste komma överens om detta sinsemellan.

Blir det påföljder för säljaren om köparen gör anmälan om köpet för sent?

Den som har gjort ett fel får också ta konsekvenserna av felet.

Vilka stödpåföljder får en säljande gård som har gjort en felaktig registeranmälan?

Stödpåföljderna med anledning av en felaktig registeranmälan beror på vilket stöd som söks för djuret under stödåret.

Måste alla nötgårdar göra anmälan om deltagande?

Alla EU:s djurbidrag ska sökas 10.2–3.3.2022. Från och med 2022 måste djurbidragen sökas årligen, så någon flerårig anmälan om deltagande finns inte längre.

Varför kan man inte ansöka om ett annat stödområdes åtgärder?

Vipus elektroniska ärendehantering medger bara ansökan om åtgärder som gäller den stödregion där gården är belägen. Även om det gick att söka bidrag för olika stödregioners åtgärder i Vipu, skulle det inte komma några djur till ansökan för den andra stödregionen, eftersom sökandens gårdscentrum och därmed också djuren i sökandens besittning bara finns i sökandens egen stödregion.

En jordbrukare utmönstrar ett betydande antal djur 2.2.2022, men 28.2 kommer hen ihåg att anmälan om utmönstring är ogjord och korrigerar saken. Förr hade ansökan kanske fått avslag. Vad händer nu när utfodringsdagar inte räknas för tiden mellan 1.1 och 31.3?

När det gäller bidrag som betalas per utfodringsdag betalas inget stöd för tiden mellan 1.1 och 31.3. Korrigeringen har gjorts före referensdagen (bidrag för dikor, dikokvigor, mjölkkor, skärgårdskvigor, tackor och hongetter) eller perioden för fastställande av stöd (bidrag för tjurar och stutar). Djuren är alltså stödberättigande.

Kalvarna på dikogårdar föds vanligen från och med april. En del kalvar föds ändå före 1.4. Vad händer om en kalv föds 15.3 och den säljs till en gård för slutuppfödning till exempel 15.9, 15.10, 15.11 eller 15.12?

Det beror på om kalven är en tjur- eller kokalv. Om en kokalv kan få stöd beror på om djuret finns i registret på referensdagen, vilket djurets användningssätt är och om bidrag har sökts för åtgärden i fråga. Bidrag kan betalas för en tjur om den är 6 månader men yngre än 20 månader och den som ansöker om bidrag för tjurar och stutar har tjuren i sin besittning utan avbrott i 30 dagar (djurhållningsperiod) under perioden för fastställande av stödet (1.4–31.12.2022). Bidraget betalas till djurets sista innehavare som fullgjort djurhållningsperioden.

Måste fullmakterna vara i skick i Suomi.fi (ETT rf och Mtech), för att det ska samlas utfodringsdagar i nya nötkreatursregistret?

Om en gård vill använda sig av programmet MinGård också i fortsättningen, måste en fullmakt ges till MTech. Detsamma gäller också för andra programvaror, till exempel Naseva.

Måste varje aktör i hela kedjan ansöka om åtgärden i fråga för att den sista innehavaren ska få bidraget?

Villkoret med referensdag gäller inte tjurar och stutar. I detta fall behöver den föregående sökanden inte ansöka om bidrag för tjurar och stutar för att följande sökande ska kunna få bidraget. Bidrag kan betalas för en tjur om den är 6 månader men yngre än 20 månader och den som ansöker om bidrag för tjurar och stutar har tjuren i sin besittning utan avbrott i 30 dagar (djurhållningsperiod) under perioden för fastställande av stödet (1.4–31.12.2022). Bidraget betalas till djurets sista innehavare som fullgjort djurhållningsperioden.

När det gäller bidrag för dikor, dikokvigor, mjölkkor, skärgårdskvigor, tackor och hongetter betalas stödet bara till djurets sista innehavare som har ansökt om samma åtgärd för djuret som djurets innehavare 31.3. Referensdagen 31.3.2022 avgör om ett djur kan vara stödberättigande år 2022 och för vilken åtgärd man kan få bidrag för djuret stödåret 2022.

Preskriberas registerfel som den föregående ägaren har gjort när bidragsåret byts?

Ett fel som den föregående ägare gjort året innan påverkar inte följande års stöd.

Om stöd i en rat redan har hunnit betalas till djurets föregående innehavare, återkrävs stödet. Är det betalningsdatumet som avgör?

Om stöd i en rat har hunnit betalas till djurets föregående innehavare så återkrävs stödet. Datumet för betalning av rat 1 inverkar inte på återkravet, eftersom stödet betalas bara till djurets sista innehavare.

Kan köparen kontrollera om säljaren har gjort registeranmälningarna i tid?

Registerfel som djurets föregående innehavare gjort går inte att se i djurregistret. Parterna måste komma överens om detta sinsemellan.

Om djurets födelsegård har gjort födelseanmälan för sent, innebär det då att djuret inte är stödberättigande stödåret 2022? Vilka påföljder kan födelsegården få med anledning av en försenad födelseanmälan?

När det gäller bidrag för dikor, dikokvigor, mjölkkor, skärgårdskvigor, tackor och hongetter måste registeruppgifterna vara i skick före referensdagen 31.3. När det gäller bidrag för tjurar och stutar måste registeruppgifterna vara i skick innan perioden för fastställande av stöd (1.4–31.12.2022) börjar. De registerfel som djurets föregående innehavare gjort inverkar på de djurbidrag som ska betalas. Stödpåföljderna med anledning av felaktiga registeranmälningar beror på vilket stöd som söks för djuret under stödåret.

Vad är det för skillnad mellan utfodringsdagar och djurhållningsperiod?

Med djurhållningsperiod för tjurar och stutar avses i fråga om bidrag för tjurar och stutar en oavbruten period om 30 dygn under perioden för fastställande av stödet (1.4–31.12.2022), under vilken tjuren eller stuten ska besittas av den jordbrukare som ansöker om bidraget. Djurhållningsperioden börjar räknas från det att tjuren eller stuten uppfyller ålderskravet (minst 6 månader men yngre än 20 månader). Det samlas utfodringsdagar också under djurhållningsperioden. Med utfodringsdag avses samma sak som stödberättigande dag. Med stödberättigande dag avses en dag då ett nötkreatur har funnits på gården och berättigat till bidrag. På basis av stödberättigande dagar betalas bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tjurar och stutar, tackor och hongetter.

Den gamla ägaren har ansökt om till exempel bidrag för mjölkkor, men inte den nya ägaren, så den gamla ägaren får bidraget för djuret. Får den gamla ägaren stöd för hela året, eller bara från och med 1.4 fram till ägarbytet?

Djurets föregående ägare får bidrag för den tid som djuret är i hens besittning fram till ägarbytet.

Måste säljaren göra anmälan före köparen? Till exempel om ett djur säljs 1.6 och köparen anmäler händelsen till djurregistret 3.6 och säljaren 12.6. Då kan inget bidrag fås för djuret stödåret 2022. Skulle det gå att få bidrag för djuret om bara säljaren har gjort anmälan till djurregistret inom sju dagar?

Säljaren behöver inte göra anmälan före köparen, men händelseanmälan måste göras till djurregistret inom sju dagar från händelsen. Eftersom säljaren hade anmält händelsen till djurregistret för sent, förkastas djuret för säljaren och det blir påföljder för djuret. Djuret förkastas också för köparen och inget bidrag kan betalas för djuret stödåret 2022. Bägge parterna måste göra anmälan till djurregistret i tid.

Hur beaktas slakteriets felaktiga slakt- och förmedlingsanmälningar före referensdagen 30.3, och i fråga om förmedlingsanmälningar efter referensdagen, om slakteriets förmedlingsanmälan är försenad? / Har förmedlarnas eller slakteriernas felaktiga anmälningar någon inverkan på djurets stödberättigande, om säljaren och köpargårdarna har gjort anmälningarna korrekt och i tid.

I fråga om djurbidragen kontrolleras bara producentens felaktiga anmälningar. Felaktiga anmälningar som förmedlare eller slakterier har gjort inverkar inte på djurens stödberättigande när det gäller djurbidrag baserade på utfodringsdagar.

I samband med förmedling av avelsdjur kan det uppstå motstridigheter till exempel till följd av att ett avelsdjur lastas klockan 23 och kommer fram följande dag klockan 4 på morgonen. De rätta datumen och klockslagen står på kvittona. Hittills har det kommit ett felmeddelande från nötdjursregistret, och inga åtgärder har krävts om saken är i ordning.

En sådan situation är ok och orsakar inga åtgärder om anmälningarna är korrekta.

Bidrag för tjurar och stutar

Måste mjölkgårdarna ansöka om bidrag för tjurar och stutar bara för att slutuppfödarna ska kunna få stöden för tjurarna och stutarna? / Om den föregående innehavaren inte har ansökt om tjurbidrag (mjölkgård) men den nya innehavaren har ansökt, får då den nya innehavaren bidraget?

Villkoret som gäller referensdag gäller inte tjurar och stutar. Då behöver mjölkgården eller den föregående innehavaren inte ansöka om bidrag för tjurar och stutar, för att följande sökande ska kunna få bidrag. Bidrag kan betalas för en tjur om tjuren, som är minst sex månader men högst 20 månader, är i bidragssökandens besittning i minst 30 dygn utan avbrott (djurhållningsperiod) under perioden för fastställande av stödet (1.4-31.12.2022). Bidraget betalas till den sista innehavaren som fullgjort djurets djurhållningsperiod.

Kan man i år få tjurbidrag för tjurkalvar som fötts efter 1.5 endast om de blir kvar på födelsegården för att växa till sig? / Får man sälja tjurkalvarna till förmedling först när de är sju månader gamla så att djurhållningsperioden om 30 dygn fullgörs hos säljaren?

Bidrag kan betalas för en tjur om tjuren, som är minst sex månader men högst 20 månader, är i bidragssökandens besittning i minst 30 dygn utan avbrott (djurhållningsperiod) under perioden för fastställande av stödet (1.4-31.12.2022). Bidraget betalas till den sista innehavaren som fullgjort djurets djurhållningsperiod.

Har tjurar som fötts sista veckan i mars en sju dagars anmälningstid, eller måste tjurar som är födda 31.3 anmälas genast 31.3?

Villkoret som gäller referensdag berör inte tjurar och stutar.

Gäller korrigeringen av registeruppgifter också ändring av användningssättet?

För tjurar är användningssättet inget stödvillkor.

Fråga om avelstjurar. 1. Den avsändande gården ansöker om bidrag för tjuren, men den förflyttas från och med 1.8 före slakten som avelsdjur till följande gård i 2 månader, och efter det går den till slakt. Vem får bidraget för tjuren om den senare gården inte har ansökt om bidrag? 2. Och hur är det om också den senare gården har ansökt om bidrag, men tjurens ålder överstiger 20 månader under den senare gårdens djurhållningsperiod? Antagandet är att registeranteckningarna är gjorda korrekt och i tid.

Om den senare gården inte har ansökt om bidrag får säljaren bidraget.

Om också den senare gården har ansökt om bidrag, men tjurens ålder överstiger 20 månader under den senare gårdens djurhållningsperiod, fullgörs djurhållningsperioden inte för köparens del utan säljaren får bidraget.

Samlas det utfodringsdagar under den 30 dagar långa djurhållningsperioden?

För tjurar och stutar samlas det utfodringsdagar också under djurhållningsperioden.

Samlas det utfodringsdagar för ett djur, om tjuren slaktas när dess djurhållningsperiod är kortare än 30 dagar?

Bidrag kan betalas för en tjur om den är 6 månader men yngre än 20 månader och den som ansöker om bidrag för tjurar och stutar har tjuren i sin besittning utan avbrott i 30 dagar (djurhållningsperiod) under perioden för fastställande av stödet (1.4–31.12.2022). Bidraget betalas till djurets sista innehavare som fullgjort djurhållningsperioden. Om tjuren slaktas innan djurhållningsperioden är fullgjord kan man inte få bidrag för djuret.

Är stödet djurspecifikt eller årsspecifikt? Till exempel tjurkalvar som föds i januari och säljs till följande ägare 1.12. Får säljaren stöd för tjuren år 2022 och köparen från år 2023 framåt till dess att tjuren blir 20 månader?

Djurbidragen är årsspecifika. Bidrag kan betalas för en tjur om den är 6 månader men yngre än 20 månader och den som ansöker om bidrag för tjurar och stutar har tjuren i sin besittning utan avbrott i 30 dagar (djurhållningsperiod) under perioden för fastställande av stödet (1.4–31.12.2022). Bidraget betalas till djurets sista innehavare som fullgjort djurhållningsperioden.

Kan man i Finlands yttre skärgård sälja tjurar till Fastlandsfinland utan att köparen går miste om stödet?

Villkoret med referensdag gäller inte tjurar och stutar, och därför kan köparen få bidrag för tjurar och stutar fastän djuret flyttar över till en annan stödregion.

Bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tackor och hongetter

Om den föregående innehavaren inte har ansökt om en åtgärd, till exempel bidrag för dikor (mjölkgård), men den nya innehavaren har ansökt, får den nya innehavaren då bidraget? / Måste en mjölkgård ansöka om bidrag för dikor bara för att slutuppfödarna ska kunna få stöden för dessa djur?

När det gäller bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tackor och hongetter betalas stödet bara till djurets sista innehavare som har ansökt om samma åtgärd för djuret som fanns i djurets uppgifter 31.3. Om djuret på referensdagen 31.3 var i den föregående innehavarens besittning, måste den föregående innehavaren ansöka om åtgärd för djuret för att följande innehavare ska kunna få bidraget i fråga. Följande innehavare ska ha ansökt om samma åtgärd för djuret som den föregående innehavaren på referensdagen. Referensdagen 31.3.2022 avgör om djuret kan vara stödberättigande år 2022, och för vilken åtgärd djuret kan få bidrag stödåret 2022.

Ett djur som fötts på en mjölkgård har sålts till en gård som föder upp kvigor och djuret finns i kviggårdens register 31.3.2022. Kvigan säljs 1.6.2022 tillbaka till mjölkgården som ansökt om bidrag för mjölkkor och kvigan kalvar 1.8.2022. Får djuret i fråga bidrag för mjölkkor 2022? Har det någon inverkan om gården som föder upp kvigor har ansökt om bidrag för mjölkkor?

I det här fallet är det avgörande om gården som föder upp kvigor har ansökt om bidrag för mjölkkor eller inte. Referensdagen avgör i vilket stödområde och för vilken åtgärd man kan få bidrag för djuret stödåret 2022.  Om ingen som ansöker om bidrag för djuret har det i sin besittning på referensdagen 31.3.2022, har djuret inte rätt till stöd under hela stödåret 2022.

Djuret var på referensdagen i kviggårdens besittning och gården har ansökt om till exempel åtgärden Bidrag för mjölkkor, AB-områdets yttre skärgård. Om mjölkgården har ansökt om åtgärden Bidrag för mjölkkor, AB finländska fastlandet, kan mjölkgården inte få bidrag för djuret eftersom åtgärden inte är densamma som på kviggården.

En mjölkko i C-området säljs till AB-området i mars. Får den nya ägaren bidrag för mjölkkor i AB-området?

Det som avgör här är i vems besittning djuret är i registret, i vems ansökan djuret var på referensdagen och om anmälningarna om djuret har gjorts i tid. Referensdagen 31.3.2022 avgör om djuret kan vara stödberättigande 2022, och för vilken åtgärd djuret kan få bidrag stödåret 2022. 

Gäller korrigeringen av registeruppgifter också ändring av användningssättet?

I fråga om bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor måste användningssättet vara korrekt på referensdagen 31.3.

Får en kviga som kalvat första gången efter referensdagen 31.3 bidrag för mjölkkor, om anmälningarna görs i tid?

På referensdagen måste djuret vara i besittning, men det kan uppfylla stödvillkoren under perioden för fastställande av stödet.

En kviguppfödare i C-regionen säljer kvigorna till AB-regionen. Hur ansöker kviguppfödaren om bidrag för mjölkkor?

Om kvigan inte på referensdagen fanns med i ansökan för den gård som ansöker om AB-regionens bidrag för mjölkkor och i gårdens besittning i registret, kan man inte få bidrag för mjölkkor 2022 för djuret.

Måste användningssättet för en dikokviga vara diko på referensdagen 31.3 för att djuret ska ha rätt till bidrag?

Ja, om man vill ha bidrag för dikor och dikokvigor för djuret.

Hur går det om dikokvigans användningssätt ändras till slaktkviga efter referensdagen. Blir det påföljder? Kan stöd för slaktkvigor i C-regionen betalas för djuret?

Om kvigan var diko i ansökan på referensdagen, dvs. i stödsökandens besittning och användningssättet i nötdjursregistret var diko, och användningssättet ändras under perioden för fastställande av stöd, förkastas djuret från ansökan om bidrag för dikor och det blir påföljder. I stödområde C kan nordligt husdjursstöd för slaktkvigor betalas, om djuret uppfyller stödvillkoren.

Har referensdagen för dikokvigor flyttats från slutet av januari till slutet av mars?

Här menas säkert möjligheten att korrigera användningssättet för kvigor före djurberäkningskörningarna, vilket har varit möjligt fram till slutet av januari, men någon referensdag har dikokvigorna inte haft tidigare.

Användningssättet för dikokvigor ska vara ”diko” 31.3.2022, för att man ska få bidrag för dikokvigor år 2022. Hur är det om man sätter ”diko” som användningssätt för alla djur och sedan ändrar det till ”köttproduktion” för de djur som säljs till förmedling till en uppfödare som fortsätter göda upp djuren? Är detta möjligt?

Användningssättet på referensdagen bestämmer om en dikokviga kommer med på ansökan om bidrag för dikokvigor eller om man kan få bidrag för slaktade kvigor för djuret under stödåret. Om kvigan enligt referensdagen är dikokviga och dess användningssätt ändras till köttproduktion under perioden för fastställande av stöd, förkastas djuret från ansökan och det blir påföljder.

Vad händer med en gödkalv som ska säljas? Kan man få stöd för djuret år 2022?

När det gäller bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tackor och hongetter betalas stöd bara till djurets sista innehavare som har ansökt om samma åtgärd för djuret som den som innehar djuret på referensdagen 31.3. Referensdagen 31.3.2022 avgör om djuret kan vara stödberättigande år 2022 och för vilken åtgärd man kan få bidrag för djuret stödåret 2022.

En kalv föds i mars 2022 och den registreras som kvigkalv. I april upptäcks att kalven är en tjurkalv och registreringen korrigeras. Är tjurkalven stödberättigande?

Exempel: En kviga var på referensdagen diko i ansökan och i stödsökandens besittning i nötdjursregistret och könet i nötdjursregistret är ko. Om könet byts efter referensdagen 31.3 avslås djuret från ansökan och det blir påföljder.

Registeruppgifterna om tjurar och stutar måste vara i skick senast när perioden för fastställande av stöd (1.4–31.12.2022) börjar.

Vad händer om en dikokviga som har anmälts som diko går till slakt efter 31.3? Kan jag ändra djurets användningssätt och få bidrag för slaktkvigor för det?

Om kvigan var diko i ansökan på referensdagen, dvs. i stödsökandens besittning och användningssättet i nötdjursregistret var diko, och användningssättet ändras efter referensdagen 31.3, förkastas djuret från ansökan om bidrag för dikor och det blir påföljder. Man kan inte få bidrag för slaktade kvigor för djuret.

Skärgårdskvigor blir stödberättigande från och med 6 månaders ålder, om kvigan föds i april blir den 6 månader i oktober. Det här betyder att enligt de nya villkoren minskar inkomsterna avsevärt om kvigan inte är stödberättigande i år?

Kvigor som fötts och djur som anmälts till nötdjursregistret före referensdagen kan betalas bidrag stödåret 2022. För kvigor som fötts efter referensdagen kan man inte få bidrag stödåret 2022.

När det gäller bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tackor och hongetter avgör referensdagen 31.3.2022 om ett djur kan vara stödberättigande år 2022 och för vilken åtgärd kan man få bidrag för djuret stödåret 2022. 31.3.2022. På referensdagen måste djuret vara i sökandens besittning i djurregistret och i ansökan. I fråga om bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tackor och hongetter får man inte bidrag för ett djur stödåret 2022 om djuret föds efter referensdagen.

Bidrag för tackor och hongetter

Om en tacka flyttas från C-området till AB-området, får gården i AB-området bidrag?

Det som avgör här är i vems besittning djuret var på referensdagen. Referensdagen 31.3.2022 avgör om djuret kan vara stödberättigande 2022, och för vilken åtgärd djuret kan få bidrag stödåret 2022.

C-områdets stöd har ingen referensdag, så säljaren får nationellt stöd för tackor för den tid som tackan har varit i hans eller hennes besittning 1.1-31.12 (förutsatt att de andra stödvillkoren uppfylls).

Har man i fråga om bidraget för tackor och hongetter frångått det stödvillkor som stipulerade att en gård måste ha minst 20 tackor eller hongetter?

Villkoret gäller fortfarande. Gården ska ha i medeltal minst 20 tackor eller hongetter som berättigar till bidrag.

Ska användningssättet för tackor och hongetter vara rätt i får- och getregistret på referensdagen 31.3.2022?

Användningssättet är inte ett stödvillkor i fråga om bidrag för tackor och hongetter. När det gäller tackor och hongetter är det viktigt att könet och anmälningarna om ankomst och utmönstring är rätt i får- och getregistret på referensdagen 31.3.2022.

Användningssättet är ett stödvillkor i fråga om bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor och slaktkvigor.

Bidrag för slaktade kvigor, slaktlamm och slaktkillingar

Får en gård bidrag för slaktade kvigor för en slaktkviga om den går till slakt före 31.3? Kan man alltså skicka kvigan till slakt redan nu i februari och ändå få bidraget?

Ja, när det gäller slaktbidraget är perioden för fastställande av stödet 1.1-31.12.2022

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar: Kan slaktbidrag betalas för 2022, om födelseanmälan för till exempel ett lamm som fötts 1.2 (dvs. anmälan om att tackan lammat) har gjorts för sent till registret?

Ett slaktlamm och en slaktkilling ska vara i din besittning utan avbrott i minst 30 dygn av de 50 dygn som föregår slakten. Registeruppgifterna om ett slaktlamm och en slaktkilling måste vara i ordning före besittningstiden.

Förblir bidraget för slaktlamm och slaktkillingar oförändrat?

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar måste sökas för år 2022, men några ändringar av villkoren blir det inte.

En gård har tidigare ansökt om bidrag för mjölkkor och nötkreatur. På gården funderar man nu om det lönar sig att föra djuret till slakt genast i början av året eller först i april. Kan man få bidrag för slaktade kvigor i början av året?

Anmälningarna om deltagande i djurbidrag är inte längre i kraft. Alla djurbidrag måste sökas till år 2022. Bidrag för slaktade kvigor betalas för kvigor som slaktas 1.1–31.12.

Finns det längre något bidrag för slaktade kvigor i C-regionen?

Inom EU:s djurbidrag finns det inget bidrag för slaktade kvigor i C-regionen. Bidrag för slaktade kvigor i C-regionen betalas i samband med nordligt husdjursstöd som förblir oförändrat.

Kan man få bidrag för slaktkillingar om födelseanmälan har gjorts för sent?

Ett slaktlamm eller en slaktkilling måste vara i din besittning utan avbrott i minst 30 dygn under de 50 dygn som föregår slakten. Registeruppgifterna om slaktlamm och slaktkillingar måste vara i skick före besittningstiden.

Sidan har senast uppdaterats 29.6.2022