Uppmärksamma jordbruksstöden i samband med grävarbeten för elkablar

Tips för förhandlingar med elbolaget eller en annan motsvarande part:

 • Förhandla fram en sådan tidpunkt för grävningen att den stör odlingen så litet som möjligt. Den bästa tidpunkten är vanligen före sådden eller på hösten efter skörden, så att sådden kan genomföras enligt planerna.
 • Om det här inte lyckas ska du förhandla fram en ersättning för de skörde- och stödförluster som grävningen orsakar.
 • Om grävarbetet trots ditt önskemål ändå kommer att genomföras under växtperioden, efter sådden, är det följande enkla regler som gäller i fråga om jordbrukarstöden:
  • Grävarbetet görs efter sådden och före skörden på hösten
   • Inget behöver göras åt den sådda växtligheten, om det grävda området är smalt. Till exempel ett smalt schakt med en dräneringsplog på åkern eller i åkerkanten som knappt alls har trasat sönder växtligheten.
   • Så på nytt, om det grävda området är brett och växtligheten är en vallväxt. Till exempel när det grävs ett brett schakt med grävmaskin så att all jord som lyfts bort placeras bredvid det grävda schaktet.
   • Annullera stöden för det grävda området, om området är brett och växtligheten är någon annan gröda än en vallväxt som det inte är förnuftigt att så om. Exempelvis är det ingen idé att så om spannmål långt efter den egentliga såningstidpunkten. Det är skäl att förhandla klart om ersättningen för stöden för den berörda arealen.

När det grävda området inte sås om på nytt ska du vid annullering av stöden ändå kontrollera om det har någon inverkan på de arealkrav för växtarter som förutsätts i villkoren för förgröningsstöd, bidrag för jordbruksgrödor, kompensationsersättning eller miljöersättning.

Uppmärksamma att anmälan av tillfälligt icke odlad areal eller jordbruksskiften som är mindre än 0,05 ha inte aktiverar stödrättigheter.  Om ovan nämnda områden anmäls två år i följd kan det leda till att stödrättigheter dras in till reserven på grund av att de inte använts.

Sidan har senast uppdaterats 3.4.2020