Kom ihåg förbindelsevillkoren som rör produktion av avsalugrödor och försäljning av husdjursprodukter

Krav på avsalusgrödor

Om du har ingått förbindelse om ekologisk växtproduktion ska du producera avsalugrödor på i medeltal minst 30 procent av förbindelsearealen. Du kan kontrollera att villkoret uppfylls genom att räknar ihop de årliga arealer med avsalugrödor som du uppgett för dina förbindelseskiften och dividerar med summan av motsvarande års förbindelsearealer. Grödorna och förbindelsearealerna beräknas för de år då villkoret ska ha följts. De godtagbara grödorna finns förtecknade i bilaga 2 till förbindelsevillkoren. Grödorna som du uppgett och de årliga förbindelsearealerna ser du i Viputjänsten.

Frågor och svar om kravet på avsalugrödor

I vilka situationer omfattas min gård inte av försäljningskravet?

Avsalugrödor behöver inte produceras om din gård har ett gällande samarbetsavtal med en gård som ingått förbindelse om ekologisk husdjursproduktion. Lämna vid behov in det uppdaterade avtalet till NTM-centralen.

Kravet på avsalugrödor berör inte din gård de fem första förbindelseåren räknat från den ursprungliga förbindelsen, om du använder merparten av din gårds skördar som foder åt dina konventionellt uppfödda djur.

Kravet på avsalugrödor berör inte heller din gård om du har ingått förbindelse för en del av gården på basis av odling av frilandsgrönsaker, men på förbindelsearealen måste du producera frilandsgrönsaker som ingår i bilaga 1 till förbindelsevillkoren.

När måste min gård följa kravet?

Jag ingick ekoförbindelse 2015. Min gård hade inte ekoavtal tidigare.

Kravet måste följas från och med det fjärde förbindelseåret. Det ska finnas avsalugrödor på i medeltal 30 procent av förbindelseskiftena i din stödansökan åren 2018 - 2022.

Jag ingick ekoförbindelse 2015. Mitt ekoavtal för den föregående programperioden började 2013.

Skyldigheten att följa kravet började på din gård år 2016. Om avtalet hade börjat år 2014 skulle din gård ha omfattats av skyldigheten från och med 2017.

Jag ingick ekoförbindelse 2015. Förbindelsen ersattes år 2016 med en ny förbindelse på grund av tillskottsarealer.

Din gård har omfattats av kravet från och med år 2018. Kravet räknas alltid utgående från den ursprungliga förbindelsen, om gården har ingått en ny ersättande förbindelse på grund av tillskottsarealer.

Jag ingick ekoförbindelse 2017, men merparten av min gårds skörd används till foder åt min egen konventionella besättning.

För att du ska kunna ansöka om förlängning av förbindelsen år 2022 har du två alternativ:

A) din gård ska producera avsalugrödor från och med år 2022

B) det djurslag på din gård som har utfodrats med merparten av din gårds skördar ska ställas om till ekologisk produktion.

Om du inte följer alternativ A eller B kan förbindelsen inte förlängas. Om din förbindelse är oavslutad år 2022 eftersom du till exempel har ingått en ny förbindelse på basis av tillskottsarealer, förfaller din gårds förbindelse dvs. avslutas utan återkrav.

Jag har ingått förbindelse år 2015 som husdjursgård, men upphörde med husdjursproduktionen år 2018. Hur berörs min gård av kravet på avsalugrödor?

Din gård ska producera avsalugrödor från och med år 2019 på i medeltal 30 procent av förbindelsearealen fram till förbindelseperiodens slut.

Från min gård säljer jag grödor som inte finns med i förteckningen över avsalugrödor. Kan jag räkna dem som avsalugrödor?

Som avsalugrödor räknas bara de grödor som förtecknas i bilaga 2 till förbindelsevillkoren och som har anmälts för förbindelsearealen.

Jag odlade avsalugrödor på icke ersättningsberättigade skiften som inte ingår i förbindelsearealen. Beaktas de i kravet?

Enligt villkoren ska grödorna odlas på förbindelsearealen. Grödor som inte finns på förbindelsearealen beaktas inte i uträkningen.  

Krav på försäljning av djur

Om du har ingått förbindelse om ekologisk husdjursproduktion år 2017 måste ekologiskt uppfödda djur eller ekologiska husdjursprodukter säljas från din gård senast det femte förbindelseåret.

Lämna in ett kvitto över försäljningen via Viputjänsten i samband med huvudstödansökan eller som papperskopia till NTM-centralen senast 15.6.2022. Datering på kvittot ska vara under förbindelseperioden dvs. senast godtagbar försäljningsdag är 30.4.2022. Om du inte lämnar in något kvitto kan din förbindelse inte förlängas. Kravet räknas alltid från och med den första förbindelsen, oberoende av förbindelser som förnyats på grund av tillskottsarealer. 

Sidan har senast uppdaterats 22.2.2022