Kravet på avsalugrödor gäller också en del husdjursgårdar

Din gård berörs av krav på avsalugrödor från och med 2022, om en förbindelse om ekologisk växtproduktion började gälla för din gård 2017 men din husdjursproduktion bedrivs konventionellt. Kravet gäller för din gård, fastän den förbindelse du ingick 2017 skulle ha ersatts med en ny förbindelse på grund av tillskottsareal.

Kravet är inte nytt, utan det ingår i villkoren för ekoförbindelsen. Villkoren stipulerar att en gård som inte följer kravet på avsalugrödor, eftersom merparten av gårdens skördar används som foder för gårdens egen boskap, måste börja följa kravet på avsalugrödor eller ställa om husdjuren till ekologisk produktion senast det sjätte året.

Det finns två sätt att uppfylla kravet på avsalugrödor:

  • Anmäl s.k. avsalugrödor för minst 30 % av din förbindelseareal år 2022
  • Anmäl det djurslag som har utfodrats med merparten av din gårds skördar till ekologisk produktion

Om du bestämmer dig för att börja med ekologisk husdjursproduktion ska du anmäla djurslaget i fråga till kontrollsystemet senast 30.4.2022.

Om arealen på din gård ökar eller om animalieproduktionen upphör eller minskar så att merparten av skördarna inte längre används som foder till djuren på din gård, kan du ingå ett samarbetsavtal med en gård som har en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion. I så fall ska merparten av din gårds foder levereras till samarbetsgården. Kontakta då alltid NTM-centralen för att ta reda på detaljerna.

Din förbindelse avslutas om du inte genomför något av de ovan nämnda alternativen. Det sista året du får ersättning för är i så fall 2021. Du får ändå behålla de ersättningar som betalats ut under förbindelseperioden.

Med avsalugrödor avses andra åker- och trädgårdsgrödor än vallväxter. En komplett förteckning över godtagbara grödor ingår i förbindelsevillkoren för ekologisk produktion 2022.

I tabellen här invid kan du se hur kravet på avsalugrödor ska följas i olika situationer.

Ekoförbindelsen ingicks 

Kravet på avsalugrödor ska följas från och med

år 2017 (inget tidigare ekoavtal)

år 2020

år 2017 + djuren föds upp konventionellt (inget tidigare ekoavtal)

år 2022

år 2015 (inget tidigare ekoavtal)

år 2018

avtalet om specialstöd började 2012

år 2015

avtalet om specialstöd började 2013

år 2016

avtalet om specialstöd började 2014

år 2017Sidan har senast uppdaterats 22.2.2022