Får- och getbidrag

Får- och getbidragen utgörs av bidrag för tackor och bidrag för hongetter som betalas i AB-regionen samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar som betalas i hela landet.

Får- och getbidrag beviljas för tackor och hongetter på basis av antalet stödberättigande dagar som djuren samlat. Fullt bidrag betalas för en tacka eller en honget som i ett helt kalenderår har funnits på gården och berättigat till bidrag. Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar betalas i sin helhet för lamm och killingar som har slaktats under stödåret.

Gör registeranmälningarna om djuren till djurregistren i tid. 

​Slakteri

EU-finansierade slaktbidrag kan betalas bara för djur som har slaktats i en anläggning som har anmält sig till Livsmedelsverket. Kontrollera att det slakteri du anlitar är med på listan.

Lista över slakterier som har anmält sig till bidragssystemet

Ansökan

Du kan ansöka om får- och getbidrag elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 184 i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan. Om du lämnade in anmälan om deltagande redan år 2015 eller senare behöver du inte lämna in anmälan på nytt.

Närmare information om ansökan om bidrag, bidragsvillkoren och bidragsnivåerna finns i anvisningarna för ansökan om EU:s djurbidrag.

Sidan har senast uppdaterats 3.12.2019