Diversifiering av grödor

Om din gård har minst 10 hektar åkerareal ska du odla två eller tre grödor beroende på åkerarealen och gårdens läge. Grödorna ska kunna räknas på gården 30.6–31.8. Se till att det på din gård under den tiden finns åtminstone två eller tre grödor som uppfyller kravet och att de procentandelar som krävs för grödorna uppnås. Närmare upplysningar om vilka växter som hänförs till respektive gröda och om anmälan av dem hittar du i det kapitel i ansökningsguiden som handlar om förgröningsstödet.

Du kan befrias från kravet på diversifiering av grödor, om

  • mer än 75 % av åkerarealen på din gård är i vall, träda, i odling med baljväxter eller en kombination av dessa användningssätt
  • mer än 75 % av din gårds stödberättigande jordbruksmark är permanent gräsmark eller vall eller en kombination av dessa användningssätt
  • din åkerareal är under 10 hektar
  • mer än 50 % av åkerarealen på din gård är sådan areal som du inte anmälde i din stödansökan det föregående året och all åkerareal på din gård odlas med en annan gröda än under det föregående kalenderåret. 

Infomation från bilden är också i sidans texten.

 

Infomation från bilden är också i sidans texten.

 

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2022