Permanent gräsmark

Permanent gräsmark är jordbruksmark som används till att odla gräs eller annat örtartat foder (dvs. gräsväxter eller andra vallfoderväxter) och som inte har ingått i växtföljden på jordbruksföretaget (gården) i minst fem år.

Permanenta gräsmarker är sådana arealer som har varit vall minst fem år i följd och för vilka du anmäler vall också det sjätte året. I Viputjänsten finns en kartnivå där du kan kontrollera om ett jordbruksskifte utgör permanent gräsmark eller femte årets vall.

Beteckningen permanent gräsmark är årsspecifik och beror på vilken växt som odlas på skiftet under respektive år. Beteckningen permanent gräsmark innebär inte att man alltid måste odla vall på det berörda skiftet i fortsättningen. I enlighet med din odlingsplan kan du odla också andra grödor på ett skifte med beteckningen permanent gräsmark, då utgår beteckningen permanent gräsmark. Permanenta gräsmarker på Naturaområden får inte tas i bruk för annat ändamål, utan de måste bevaras som gräsmark.

Gräs- och vallfoderväxter som samlar år för permanent gräsmark:

 • Ettårig hö-, ensilage- och färskfodervall
 • Ettårig betesvall
 • Flerårig hö-, ensilage- och färskfodervall
 • Flerårig betesvall
 • Permanent hö-, ensilage- och färskfodervall (minst 5, under 10 år)**
 • Permanent betesvall (minst 5, under 10 år)**
 • Naturbete och naturäng**
 • Hagmark, öppen**
 • Blandade grödor (klöver över 50 % + vallgräs)***
 • Grönträda (vall och äng)***
 • Gröngödslingsvall (ej miljöförbindelse)
 • Ettårig utsädesvall*
 • Flerårig utsädesvall*
 • Avtalsareal för specialstöd, permanent betesmark**
 • Miljöavtalsareal, permanent vall**

*Utsädesvallblandningar. Blandningarna samlar år för permanent gräsmark, medan utsädesvallar som består av en enda växtart nollställer vallåren på skiftet.

**Området får genast beteckningen permanent gräsmark.

*** Anmäld som EFA-areal fryser samlandet av vallår.

Gröngödslingsvallar, skyddszonsvallar, fleråriga miljövallar och naturvårdsåker med vall inom miljöersättningen fryser samlandet av år för permanent gräsmark. Miljöersättningsåtgärder som fryser samlandet av vallår kan du inte anmäla för en areal som redan har ändrats till permanent gräsmark. Vallar för utsädesproduktion som odlas som rena växtbestånd (inte en blandning) samlar inte heller år för permanent gräsmark, utan de nollställer samlandet av år.

Utsädesvallar som odlas som rena bestånd är följande:

 • Ettårig utsädesvall, en växtart
 • Flerårig utsädesvall, en växtart
 • Frö av engelskt rajgräs, kontrollerad produktion
 • Frö av italienskt (westerw.) rajgräs, kontrollerad produktion
 • Frö av rörsvingel, kontrollerad produktion
 • Frö av timotej, kontrollerad produktion
 • Frö av ängssvingel, kontrollerad produktion.

Läget för permanenta gräsmarker följs upp på riksnivå, enligt kraven för förgröningsstöd. Andelen permanent gräsmark av hela jordbruksmarken får inte minska med mer än 5 % av den referensareal som fastställts år 2015. Om minskningen är större ska ett förfarande för återställande tas i bruk. Då kan det bli tvång på att ställa om den areal med permanent gräsmark som börjat användas på annat sätt eller annan areal till permanent gräsmark.

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2018