Förfaranden vid utbetalning

Du kan ansöka om att ersättning för icke-produktiva investeringar ska betalas ut antingen som engångsersättning eller enligt de faktiska kostnaderna på basis av en separat betalningsansökan.

Betalning av ersättning i form av engångsersättning

Om kostnadsförslaget för en icke-produktiv investering understiger 100 000 €, kan du ansöka om ersättning i form av engångsersättning. NTM-centralen kan på basis av din ansökan besluta att ersättning för ett projekt beviljas som engångsersättning.

En förutsättning är att projektet till sin art är sådant att det lämpar sig för engångsersättning och att projektet inte genomförs genom offentlig upphandling. När du ansöker om engångsersättning ska du för fastställande av ersättningens storlek lämna ett detaljerat kostnadsförslag inklusive motivering samt en uppskattning av de anskaffningar som kommer att företas hos utomstående.

Engångsersättningen betalas som en klumpsumma när projektet är klart. Projektet ska motsvara planen och beslutet vad gäller de genomförda åtgärderna och arealerna. Om projektet inte motsvarar beslutet kan ersättningen lämnas obetald.

Betalning av ersättning på basis av kvitton

Ersättningen betalas i poster utifrån de faktiska kostnaderna och på basis av en särskild ansökan om utbetalning. En förutsättning för betalning av ersättning är att den åtgärd som ligger till grund för den kostnad som ersätts har genomförts och att kostnaden för åtgärden har betalats. Alla betalningar som investeringen föranleder ska vara gjorda innan ansökan om den sista ersättningsposten görs.

Ett villkor för utbetalning av ersättning är att du har en specificerad faktura över de kostnader som ska ersättas och ett verifikat över att fakturan har betalats eller, om betalningen inte grundar sig på faktura, ett specificerat kvitto. Den anskaffning som gjorts ska framgå i detalj av dina betalningshandlingar. Ersättningen betalas inte förrän du har fört in utgiften i bokföringen eller i anteckningarna om du inte är bokföringsskyldig.

Sidan har senast uppdaterats 20.2.2019