Innehållet i den plan som fogas till en icke-produktiv investering

Ersättning kan beviljas för sådana våtmarksprojekt och sådan inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten för vilka det har utarbetats en adekvat plan.

Planen ska innehålla:

 1. en allmän presentation av projektet, inbegripet en beskrivning av områdets naturvärden/miljöproblem och målen för investeringen vad dem beträffar,
 2. projektets areal
 3. specificerade uppgifter om sättet och tidpunkten för genomförandet av projektet
 4. uppgifter om dem som deltar i projektets genomförande, om dem som ansvarar för
 5. genomförandet och finansieringen och om eventuella avtalsarrangemang
 6. ett kostnadsförslag för projektet jämte kostnadsspecificering och finansieringsplan
 7. en lägeskarta över projektet
 8. en karta över projektområdet
 9. en utredning över områdets ägandeförhållanden och markägarnas tillstånd samt andra eventuella tillstånd som projektet förutsätter
 10. de myndighetstillstånd som krävs för att genomföra projektet
 11. en utredning som i stora drag beskriver skötselåtgärderna efter anläggandet.

En plan för anläggning av våtmark ska dessutom innehålla

 1. en utredning om åkerns andel av avrinningsområdet
 2. en utredning om förhållandet mellan våtmarkens areal och det ovanförliggande avrinningsområdets areal
 3. en utredning om åtgärderna för anläggning av våtmark
 4. en utredning om ledning och uppdämning av vatten i våtmarken
 5. en utredning om vallar, sänkor, uddar, holmar och vegetationszoner på våtmarksområdet
 6. en utredning om slamtömningen i våtmarken
 7. en utredning om det ämne och den metod som eventuellt ska användas för fosforutfällning
 8. en utredning om dimensioneringen av våtmarken
 9. en utredning om vilka verkningar projektet har på dräneringssituationen i fråga om åkrar som odlas utanför våtmarksområdet eller på annan markanvändning.
Sidan har senast uppdaterats 16.12.2018