Våtmarksinvesteringar

Åtgärden genomförs genom anläggning av våtmarker som ska skötas, kedjor av små våtmarker samt våtmarksliknande översvämningsområden och översvämningsplatåer på platser där de är naturligt förekommande, på åkrar som lätt svämmar över och på invallade torrläggningsområden samt genom iståndsättning av fåror i enlighet med principen om naturenlig vattenbyggnad. Skyddsområden som är tillräckliga med avseende på skötseln hör till området.

Våtmarker och översvämningsområden

Våtmarker och översvämningsområden kan du i första hand anlägga genom uppdämning på sådana ställen på åker, skogsmark eller impediment eller vid åkerkanter som är naturligt lämpade för ändamålet. Åkerns ytskikt som innehåller rikligt med fosfor ska avlägsnas åtminstone från områden som varaktigt kommer att täckas av vatten.

Lämpliga objekt är t.ex. naturliga sänkor och dälder, översvämningsängar eller översvämningsåkrar som lätt översvämmas samt invallade torrläggningsområden. I en våtmark som främjar vattenskyddet ska du kunna tömma slammet som ansamlats i det vattenområde där fasta partiklar sedimenteras. Våtmarker kan kombineras också med fosforutfällning som sker med olika kemiska ämnen. Våtmarkens stränder och fåra kan du skydda mot erosion och ras genom grässådd, stenbeläggning eller planteringar.

Våtmarken kan, förutom att den främjar vattenvården och den biologiska mångfalden, fungera som reservoar för bevattningsvatten eller som fisk- eller kräftodlingsplats som grundar sig på naturfoder. Den kan också användas för rekreation.

Fåror

I projekt för naturenlig vattenbyggnad som förbättrar fårornas naturtillstånd kan du återskapa översvämningsområdena, anlägga flera små våtmarker och översvämningsplatåer samt anlägga bottentrösklar eller rördammar som hejdar vattenströmningen. Dessutom kan du förse fåror med erosionsskydd, plantera ut växter, göra bäckar slingrigare och förbättra fårornas duglighet som livsmiljö för fåglar, fiskar och kräftor. 

Några villkor

Din investering ska ha förutsättningar att främja minskad vattendragsbelastning från jordbruk och/eller öka den biologiska mångfalden hos livsmiljöerna i jordbruksområden med ensidig natur.

Finansiering kan inte beviljas för objektet:

  • om ditt huvudsakliga syfte är att hantera vattendragsbelastning som härrör från annat än åkerområden (bl.a. skog, torvjordar, impediment eller byggda områden)
  • när ditt syfte är att bygga bevattningsbassänger
  • när ditt syfte är att bilda en sjö eller tjärn
  • om du har börjat anlägga objektet innan ett beslut om beviljande av ersättning för investeringen har fattats eller om kostnaderna för din investering stöds genom annan finansiering.

Genomför investeringen inom två år från det att beslutet om beviljande av ersättning har fattats.

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan inte beviljas för åtgärder för vilka det redan betalas annat stöd i enlighet med ett av Europeiska unionen finansierat eller nationellt stödsystem.

För skötseldagbok över insatserna. När du har genomfört investeringen är du skyldig att ingå ett femårigt miljöavtal om skötseln av objektet. 

Våtmarksprojektets areal 

Arealen för en våtmark som anläggs, översvämningsområdena inräknade, ska vara åtminstone 0,5 procent av arealen för det ovanförliggande avrinningsområdet. Våtmarker som anläggs samtidigt i det ovanförliggande avrinningsområdet eller har anlagts där tidigare, eller naturliga våtmarker som finns där från förut, kan inräknas i den 0,5 procent stora minimiarealen. I våtmarkens totalareal inräknas förutom vatten- och översvämningsområden också vallar och ett kantområde som behövs för skötseln. ​​

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018