Minneslista för sökande

Börja inte innan beslutet fattats

Inled inte en byggnadsinvestering eller annan åtgärd och underteckna inte något avtal (t.ex. ett slutligt överlåtelsebrev, beställningsavtal eller entreprenadavtal) innan du fått NTM-centralens beslut! Investeringsstöd beviljas inte alls för en sådan åtgärd som börjat genomföras innan ansökan blev anhängig. Anskaffningar som gjorts innan stödbeslutet fattats är inte stödberättigande.

Vad är inledande?

När du bygger eller utvidgar en byggnad

  • Grundläggningsarbetet har påbörjats genom gjutning eller på något annat motsvarande beständigt sätt eller, om grundläggningsarbetet utförs av en entreprenör, när det slutliga entreprenadavtalet har undertecknats.
  • Vid grundlig renovering av en byggnad
    Arbetet har påbörjats. Om arbetet utförs av andra anses arbetet ha inletts när det slutliga avtalet om utförande av arbetet har undertecknats.

När du anskaffar maskiner eller anordningar

  • Beställningen har gjorts eller anskaffningsavtalet har undertecknats.
  • Om ingen beställning förutsätts: när anskaffningspriset eller den första posten av det har betalts.

Kostnader för byggnadsplaner, affärsplaner och täckdikningsplaner är stödberättigande trots att de uppkommit före stödbeslutet.

Genomför investeringen inom utsatt tid

Genomför din investering inom två år från stödbeslutet.
Fristen för genomförandet kan förlängas två gånger. Förlängning av fristen kan beviljas för högst ett år åt gången. Ansök hos NTM-centralen om förlängning av fristen innan beslutets giltighetstid går ut. En förutsättning för att få förlängning är att du har påbörjat genomförandet av den åtgärd som stöds inom utsatt tid och att det finns ett godtagbart skäl att förlänga fristen.

Kom ihåg skyldigheten att informera: affischer och skyltar
Om det totala offentliga stödet överstiger 50 000 euro, ska du för den tid projektet genomförs sätta upp en affisch i storlek A3 som presenterar insatsen och EU-stödet för den. Affischen ska sättas upp på en synlig plats: i anslutning till investeringen, på byggnadsobjektet eller i lokalerna. Det räcker att affischen är uppe medan projektet genomförs.

Om det är fråga om en investering för vilken det totala offentliga stödet överstiger 500 000 euro och som innebär inköp av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastruktur eller ett byggprojekt, ska en permanent informationsskylt sättas upp på en synlig plats. Skylten ska finnas kvar i fem år efter den sista utbetalningen

Konkurrensutsätt upphandlingen vid behov

Konkurrensutsätt anskaffningarna om

  • värdet på en upphandling som gäller byggnadsentreprenad är 150 000 euro eller mer eller värdet av en upphandling som gäller förnödenheter, maskiner och anordningar är 60 000 euro eller mer och om stödnivån för det beviljade investeringsstödet samtidigt överstiger eller kan överstiga 50 procent.*

Med konkurrensutsättning menas att stödtagaren ordnar en öppen anbudstävlan om upphandlingen och lägger ut en annons om upphandlingen i den offentliga annonseringskanalen Hilma på adressen www.hankintailmoitukset.fi. Ytterligare information om upphandlingsförfarandet:

*Om tjänste- eller varuupphandlingarnas värde är större än 209 000 euro ska förfarandet för upphandlingar som överskrider EU:s tröskelvärden följas vid konkurrensutsättningen.

Ansök om betalning av stöd

Bidraget betalas och tillstånd för att lyfta lån beviljas på basis av de faktiska stödberättigande kostnaderna. I fråga om stödobjekt där stödet delfinansieras av EU ska man till ansökan om betalning/ansökan om tillstånd att lyfta lån foga kopior av kvitton, och i fråga om stödobjekt som finansieras nationellt ska man bifoga samlingslistor.

Understöd för byggande kan betalas ut och räntestödslån lyftas i högst fem poster. Den första och den sista betalningsposten ska vara minst 20 %. Understöd som betalas för andra stödobjekt kan betalas i två poster.

Utbetalning av sista posten/lyftande av lånet förutsätter att bygginvesteringen har genomförts fullt ut eller att åtgärden har genomförts i enlighet med stödbeslutet.

Sidan har senast uppdaterats 11.12.2018