Stödobjekt

Ladugårdar

Bygginvesteringar som behövs vid mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel

Svinstall

Bygginvesteringar som behövs vid svinhushållning.

Fjäderfähushållning

Bygginvesteringar som behövs vid fjäderfähushållning

Får- och getskötsel

Bygginvesteringar som behövs vid får- och getskötsel

Hästhushållning

Bygginvesteringar som behövs vid hästuppfödning.
Stöd beviljas inte för investeringar som hänför sig till serviceverksamhet inom hästhushållningen.

Biodling

Bygginvesteringar som behövs vid biodling och för anskaffning av maskiner eller anordningar.
Beviljande av stöd förutsätter att stödmottagaren har minst 80 bikupor efter det att investeringen genomförts.

Pälsdjursuppfödning

Bygginvesteringar i för pälsdjursuppfödningen behövliga skugghus, oisolerade djurhallar, hanteringslokaler, gödselstäder och produktionslager samt för kringgärdande av farmen med ett stängsel som hindrar djuren från att rymma från farmen.

Växthusproduktion

Bygginvesteringar som behövs vid växthusproduktion och för anskaffning av odlingstunnlar som behövs vid produktionen av trädgårdsväxter som odlas för livsmedelsbruk.

Torkanläggningar

Bygginvesteringar i torkar avsedda för torkning av spannmål eller hö och för anskaffning av vagnstorkar för spannmål. Stöd för sådana värmeproduktionssystem som behövs vid torkning beviljas i enlighet med punkten om energiproduktion.

Täckdikning

Täckdikning och reglerbar dränering av åker. Stöd beviljas inte för täckdikning av utfallsdiken och inte heller för investeringar i små pumpstationer.

Skördemaskiner för gemensamt bruk

Upptagningsmaskiner för potatis eller sockerbetor när maskinerna anskaffas för gemensamt bruk.

Produktionslager

Bygginvesteringar i sådana produkt-, produktionsinsats- eller tillbehörslager som är nödvändiga vid jordbruksproduktion.

Maskinhallar

Bygginvesteringar i hallar som används för förvaring av jordbruksmaskiner.

Energiproduktion

Bygginvesteringar som behövs vid en gårdsbruksenhets energiproduktion. Investeringen är stödberättigande bara till den del som energin används vid produktionsverksamheten inom jordbruket.
En förutsättning för att stöd ska beviljas är att förnybara energikällor utnyttjas i energianläggningen. 
Stöd kan beviljas för bygginvestering i en gårdsbruksenhets värmecentral fastän där utnyttjas torv, förutsatt att där kan produceras värme även med hjälp av förnybara energikällor.

Iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar och anskaffning av maskiner eller anordningar som behövs vid iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning.  Stöd beviljas dock inte för investeringar för iordningställande av renkött för försäljning eller för äggpackeriernas investeringar.

För beviljande av stöd förutsätts att

  • vid iordningställande för försäljning utnyttjas i huvudsak råvaror från den gårdsbruksenhet som stödet avser
  • produkterna bereds för försäljning till återförsäljare eller vidareförädlare
  • efter iordningställandet för försäljning är produkten fortfarande en jordbruksprodukt enligt bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Investeringar för främjande av arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar och anskaffning av maskiner eller anordningar när syftet är att förbättra

  1. arbetsförhållandena för personer som arbetar i en produktionsbyggnad inom jordbruket
  2. produktionshygienen i ett jordbruksföretag
  3. djurens välbefinnande
  4. miljöns tillstånd.

Stöd kan beviljas för sådana ändamål som avses i 1—3 punkten endast om investeringen förbättrar en redan existerande produktionsbyggnad och inte ökar den befintliga produktionskapaciteten.

Maximibeloppet av det stöd som ingår i statsborgen

För lån som tas upp för investeringar i mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel, svinhushållning, får- och getskötsel, fjäderfäskötsel, hästhushållning, pälsfarmning, växthusproduktion och energiproduktion kan det beviljas statsborgen. Maximibeloppet av statsborgen är 500 000 euro per investering.

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018