Beräkningsregler i kompensationsersättningens husdjursförhöjning

Stödförvaltningen kör de stödberättigande dagarna för nötkreatur, får och getter från djurregistren enligt
djurgrupp. Stödberättigande dagar samlas bara för djur i sökandens besittning. När ett djur har utgått ur
sökandens besittning har det slutat samla stödberättigande dagar. På basis av summan av djurgruppens
utfodringsdagar räknar man ut gruppens genomsnittliga djurantal som omvandlas till djurenheter med
djurenhetskoefficienterna. Senast 31.1 gjorda lamnings- och killingsanmälningar för får och getter beaktas i
djurantalet för vart och ett stödår.

För nötkreatur, får och getter samlades 245 stycken utfodringsdagar år 2015. Summan av
utfodringsdagarna divideras med 245 och det erhållna genomsnittliga djurantalet multipliceras med
djurgruppens djurenhetskoefficient. Åren 2016 och 2020 är utfodringsdagarna 366 stycken och övriga år
365 stycken.

Förvaltningen får antalet svin från svinregistret. Från antalet svin per djurgrupp drar förvaltningen av de två
månader då djurantalet har varit som lägst när det årliga medeltalet räknas ut. År 2015 beräknas svinen
som medeltalet för 6 månader och från och med 2016 som medeltalet för 10 månader. Av antalet
smågrisar som är yngre än 3 månader räknas bara 2/3. Det erhållna genomsnittliga djurantalet
multipliceras med djurgruppens djurenhetskoefficient.

Antalet fjäderfän får förvaltningen från sökandens anmälan om djurantal. Från antalet fjäderfän per
djurgrupp drar förvaltningen av de fyra månader då djurantalet har varit som lägst när det årliga medeltalet
räknas ut. År 2015 beräknas fjäderfäna som medeltalet för 4 månader och från och med 2016 som
medeltalet för 8 månader. Från och med 2016 planerar man dessutom att införa flexibilitet vid beräkningen
av antalet broilrar så att det går att anmäla antalet djur på någon av de första 5 dagarna i månaden. Det
erhållna genomsnittliga djurantalet multipliceras med djurgruppens djurenhetskoefficient.

Antalet hästar och ponnyer får förvaltningen från sökandens anmälan om djurantal. År 2015 adderas
antalet hästar och ponnyer per djurgrupp och summan divideras med 8. Från och med 2016 divideras det
sammanlagda antalet hästar och ponnyer med 12. Det erhållna genomsnittliga djurantalet multipliceras
med djurgruppens djurenhetskoefficient.

Djurtätheten fås genom att addera djurenheterna av alla djurgrupper och dividera summan med den
ersättningsberättigande åkerarealen. Djurtäthetskravet för kompensationsersättningens
husdjursförhöjning är 0,35 de/ha.

Djurtäthet (de/ha) = summan av djurenheterna av olika djurgrupper (de) / hektar ersättningsberättigande åkerhektarer (ha)

Ersättningsberättigande åkerhektarer = Skiften med beteckningen Ersättningsberättigande vars markanvändningsslag är åker; inklusive till exempel åker som tillfälligt inte odlas. Som areal används inte den areal som godkänts vid övervakningen, utan den ansökta arealen (situationen 15.6).

Definitionerna av djuren, djurenhetskoefficienterna samt beräkningsreglerna ingår i statsrådets förordning
om djurenheter i vissa stöd till jordbruket SRf 45/2015 med ändringar (554/2015, 152/2015, 114/2016, 917/2016, 143/2017, 586/2021, 1180/2021).

Särskilt

Ett hästdjur ska vara identifierat med registreringsnummer eller annan identifikation, i sökandens
besittning och infört i Hippos register.

Under ett produktionsuppehåll uppkommer inga stödberättigande dagar för registerdjuren. Om djurantalet
är noll den första dagen i månaden inverkar det på normalt sätt på beräkningen av det årliga medeltalet.
För svin och fjäderfän kan bara ett bestämt antal månader med noll antal dras av.

Sökanden kan använda djurantalet på ett företag i sammanslutningsform i sina egna djurantal.
Bestämmanderätten i sammanslutningen konstateras med hjälp av ett handelsregisterutdrag som borde ha
getts in till kommunen redan i samband med den samlade stödansökan.

När man börjar eller slutar hålla djur antecknas antalet djur i djurgruppen som noll i anmälan om djurantal
de dagar djuren räknas innan produktionen inleds eller de dagar djuren räknas efter att produktionen
avslutats. Vid generationsväxlingar eller besittningsöverföringar av en hel gård tas den föregående
innehavarens djurantal med i beräkningen bara om den föregående och den nya innehavaren har kommit
överens om saken.

Handläggningen av ansökan avbryts om man har fått kännedom om att sökanden är föremål för
åtalsprövning som rör djurskyddsförseelse eller djurskyddsbrott. Djurantalet tas inte heller med i
beräkningen om sökanden för det berörda djurets del har dömts för djurskyddsbrott och ålagts
djurhållningsförbud.

Ett djurantal som har sjunkit på grund av force majeure eller en exceptionell omständighet, till exempel
ladugårdsbrand eller djursjukdom, korrigeras vid kommunen innan den slutliga djurtätheten räknas ut. I
detta fall används föregående månads djurantal som sökandens djurantal under perioden.

Sidan har senast uppdaterats 3.8.2022