Skötselplan

En skötselplan ska fogas till ansökan om miljöavtal (gäller inte avtal om uppfödning av lantraser).

Planen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. En uppskattning av projektets inverkan på miljön eller landskapet.
 2. En allmän presentation av det planerade projektet och projektmålen.
 3. En karta över planområdet där de basskiften som ansökan gäller ska märkas ut
 4. om de basskiften för vilka du ansöker om avtal är befintliga basskiften använder du digitaliserade basskifteskartor som karta över planområdet (sådana får du vid behov av kommunen eller NTM-centralen eller via Viputjänsten),
 5. när det är fråga om avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet ska planen uppta en lägeskarta (t.ex. en kopia av en grundkarta där objektets exakta läge har märkts ut) och en plankarta.

Var noggrann när du märker ut avtalsområdet på kartan

Om du har märkt ut avtalsområdet felaktigt ger det upphov till arealfel vid stödövervakningen. När kontroller görs kan det vara svårt att verifiera skiftesgränserna, om det inte finns tydliga gränser som man kan urskilja i terrängen. Du kan förebygga arealfel genom att märka ut avtalsområdena på ett bestående sätt i terrängen eller genom att mäta dem med GPS innan avtalet ingås. 

 1. Specificerade anläggnings-, skötsel- och andra åtgärder skiftesvis för vart och ett avtalsår och
 • tidtabellen för genomförande av dem årsvis
 • en redogörelse för hur åtgärderna främjar uppnåendet av de mål som ställts upp för avtalet.

Kvaliteten på de åtgärder som införlivas med ett miljöavtal ska överstiga kravet på bevarande av jordbruksmark (öppethållande). Ange åtgärderna redan i planen och motivera på vilket sätt de överstiger kravet på bevarande av jordbruksmark.

På varje skifte som avtalet omfattar ska du inleda åtgärderna det första avtalsåret, om den godkända planen inte förutsätter något annat.

Ett miljöavtal kan inte innehålla åtgärder för vars genomförande det redan betalas annat EU-stöd eller stöd inom ramen för ett nationellt stödsystem, och inte heller åtgärder som du är förpliktad att vidta enligt annan lagstiftning.

 1. Om det är fråga om ett avtal om åkrar för tranor, gäss och svanar ska planen innehålla en redogörelse för
  • det tilltänkta avtalsområdets avvikande naturvärden och fågelförekomsten,
  • arten av massförekomst i fråga om fåglar och när massförekomsten uppträder,
  • det växtbestånd som är avsett att anläggas på området och åtgärderna beträffande det,
  • växtbeståndets lämplighet för den fågelart eller de fågelarter som massförekomsten gäller,
  • behovet av att utfodra fåglarna, utfodringens beskaffenhet och när utfodring planeras ske vid behov bevis för skördeskada.
 2. Om det område som avses ingå i ett avtal om åkrar för tranor, gäss och svanar gränsar till åkerskiften som någon annan än du besitter, be då att de som besitter de här angränsande åkerskiftena ger sitt skriftliga samtycke och bifoga samtycket till planen.
 3. En kopia av skötseldagboken eller av de skiftesvisa anteckningarna för en tidigare avtalsperiod, om det område som avtalet önskas gälla eller en del av det tidigare har ingått i ett avtal som krävt en plan och det har varit ett villkor för avtalet i fråga att skötseldagbok ska föras.
Sidan har senast uppdaterats 26.11.2018