Ändringar av miljöförbindelsens skiftesspecifika åtgärder

Ändringar av miljöförbindelsens skiftesspecifika åtgärder (blankett 479)

Obs! När du förlänger förbindelsen kan du frånträda skiftesspecifika åtgärder om du så vill. Du kan ändå inte avstå från att genomföra bara exempelvis ett skyddszonsskifte, om du inte frånträder hela åtgärden miljövårdsvallar på blankett 479. Annars återkrävs ersättningen för skiftets areal ända från förbindelsens början (2015).

Byte av skiftesspecifik åtgärd

Du kan byta en skiftesspecifik åtgärd till en annan om

 • Du slutar odla trädgårdsväxter eller börjar odla sådana årligen på minst en hektar.
  Livsmedelsverkets tolkning: Bytet gäller enbart trädgårdsåtgärder, dvs. en trädgårdsåtgärd ska tas in i förbindelsen eller frånträdas

 • Du överför förbindelsen (generationsväxling eller annan besittningsöverföring av en hel eller en del av en gård).
  Livsmedelsverkets tolkning: Här kan mottagaren av förbindelsen byta alla åtgärder i förbindelsen eller t.ex. bara en åtgärd. För en som tidigare ingått förbindelse förblir åtgärderna de samma, om denne fortsätter med förbindelsen.

 • Du börjar eller slutar med ekologisk produktion.
  Livsmedelsverkets tolkning: Du kan byta alla åtgärder eller t.ex. bara en åtgärd.

 • Du anpassar miljöförbindelsen på basis av en rekommendation du fått via Neuvo2020. Det ersättningsbelopp som betalas ut per hektar kan inte öka.
  Livsmedelsverkets tolkning: Ersättningen per hektar för den åtgärd som byts får inte vara större än den ersättning som betalas för den tidigare åtgärden. Här granskas enbart hur mycket ersättning som betalas per hektar, dvs. gårdens totala ersättningsbelopp granskas inte. Villkoret för höjd ersättning gäller bara ändringar som görs via rådgivningen, inte de andra möjligheterna till ändring.
  • När det gäller möjligheterna till ändring beaktas huvudåtgärdsnivåns möjliga ersättningsnivåer, dvs. skyddszonens ersättningsnivå beaktas inte eftersom skyddszon inte längre går att anmäla
  • Till exempel kan du byta placering av flytgödsel 40 €/ha till växttäcke vintertid i ett annat område, eftersom du kan få högst 11 €/ha för åtgärden, men inte i ett styrningsområde eftersom du kan få 54 €/ha för åtgärden.

 • Du byter åtgärden för växttäcke till en annan åtgärd. Växttäcket kan bytas om kravet på växttäcke uppfylls med en växt som dög som växttäcke år 2015 men inte längre år 2016.
  Livsmedelsverkets tolkning: Du ska ha anmält minst 20 % följande grödor år 2021.
  • skyddszon
  • flerårig miljövall
  • vall på naturvårdsåker
  • gröngödslingsvall
  • mångfaldsåkrar (ängsväxter, växter lämpade för fältfåglar, viltväxter, landskapsväxter)
  • täckt areal av fleråriga trädgårdsväxter (skiftesspecifik åtgärd i miljöförbindelsen)
  • specialstödsavtalsarealer från föregående programperioder: effektiviserad minskning av näringsbelastningen, anläggning och skötsel av skyddszon eller långvarig vallodling på torvåkrar, om avtalet har ingåtts för åker.

Andra Livsmedelsverkets tolkningar av byte

Genom byte kan du inte frånträda skiftesspecifika åtgärder som ska genomföras hela förbindelseperioden. Detta gäller åtgärden ”Miljövårdsvallar” om du har anmält skyddszoner eller fleråriga miljövallar, eller åtgärden ”Hantering av avrinningsvatten” om du har anmält skiften till åtgärden. Om de inte har anmälts för skiftet kan åtgärden ändras.

Anmälan om förändring

Gör anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om byte av skiftesspecifik åtgärd senast 15.6. det aktuella året. När det gäller byte av åtgärd via Neuvo2021 -förfarandet får du en skriftlig rekommendation om byte av åtgärd av rådgivaren, antingen separat eller i samband med blankett 479, och den lämnar du in till kommunen senast 15.6.  Om du anmäler om bytet senare kan du börja genomföra åtgärden, men miljöersättning enligt den ändrade åtgärden betalas från ingången av följande förbindelseår.

Frångående av en skiftesspecifik åtgärd

I samband med förlängningsåret kan du frånträda skiftesvisa åtgärder.

 • Du kan frånträda en skiftesspecifik åtgärd om förbindelsearealen eller en del av förbindelsearealen som åtgärden hör samman med överförs till en annan jordbrukare under pågående förbindelseperiod.
  Livsmedelsverkets tolkning: Du kan inte frånträda åtgärden om du behåller besittningen av ett skifte där du har genomfört en åtgärd som ska genomföras hela förbindelseperioden.

 • Du kan frånträda åtgärden Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter om du ingår förbindelse om ekologisk produktion.
  Livsmedelsverkets tolkning: Denna kan du frånträda utan att välja någon annan i stället.

 • Du kan frånträda de skiftesspecifika åtgärderna för trädgårdsväxter, om odlingsarealen för trädgårdsväxter minskar till under en hektar.
  Livsmedelsverkets tolkning: I detta fall är det inte nödvändigt att frånträda. Kom ändå ihåg att skiftesspecifika åtgärder som rör trädgårdsväxter måste genomföras på minst ett 0,05 ha stort skifte varje år. Kom därför ihåg att meddela frånträdandet till kommunen så att du undgår återkrav för de föregående åren.
 • Om du har valt åtgärden för växttäcke. Växttäcket kan frånträdas om kravet på växttäcke uppfylls med en växt som dög som växttäcke år 2015 men inte längre år 2016.
  Livsmedelsverkets tolkning: Du ska ha anmält minst 80 % följande grödor i ett styrningsområde eller 60 % i ett annat område år 2021.
  • skyddszon
  • flerårig miljövall
  • vall på naturvårdsåker
  • gröngödslingsvall
  • mångfaldsåkrar (ängsväxter, växter lämpade för fältfåglar, viltväxter, landskapsväxter)
  • täckt areal av fleråriga trädgårdsväxter (skiftesspecifik åtgärd i miljöförbindelsen)
  • specialstödsavtalsarealer från föregående programperioder: effektiviserad minskning av näringsbelastningen, anläggning och skötsel av skyddszon eller långvarig vallodling på torvåkrar, om avtalet har ingåtts för åker.

Att lägga till en skiftesspecifik åtgärd

Du kan välja åtgärden Miljövårdsvallar och uppge Skyddszon för ett skifte, om basskiftet har omfattats av tidigare programperioders avtal om miljöspecialstöd för främjande av naturens och landskapets mångfald eller anläggande och skötsel av skyddszon eller uppge Flerårig miljövall för ett skifte, om basskiftet har omfattats av ett avtal om specialstöd för Långvarig vallodling på torvåkrar. Detta förutsätter att förbindelsevillkoren uppfylls.

Du kan välja

 • Användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis eller
 • Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter,
  om du börjar odla trädgårdsväxter eller utökar odlingsarealen med trädgårdsväxter.

Livsmedelsverkets tolkning: Arealen som läggs till är inte fastslagen. Minimiarealen är dock 0,05 ha.

Livsmedelsverkets andra tolkningar:

Du kan till förbindelsen foga en åtgärd som ska genomföras hela förbindelseperioden, om du tar emot sådana skiften på vilka en som tidigare ingått förbindelse har genomfört en åtgärd hela förbindelseperioden och du själv fortsätter genomföra åtgärden på skiftet. Dvs. du kan foga åtgärden ”Miljövårdsvallar” till förbindelsen om den föregående som ingått förbindelse har genomfört åtgärden ”skyddszon” eller ”flerårig miljövall” på skiftet, eller åtgärden ”Hantering av avrinningsvatten” om den föregående som ingått förbindelse har genomfört åtgärden ”reglerbar dränering” eller ”reglerbar underbevattning eller återanvändning av torrläggningsvatten” på skiftet.

Sidan har senast uppdaterats 24.5.2021