Miljöförbindelsens basnivå

Med basnivåer avses de krav som ingår i tvärvillkoren och i andra förordningar och som utgör grunden för miljöersättningens åtgärder, och som stödvillkoren för miljöersättningsåtgärderna ska överskrida. Miljöförbindelsens minimikrav är också en del av basnivån.  Miljöersättning betalas för åtgärder som överskrider basnivån.

Kraven för basnivån enligt åtgärd

Balanserad användning av näringsämnen

 • Följ minimikraven för användning av fosfor. Per hektar åkermark får du sprida högst 325 kg fosfor/ha/5 år inom jordbruket och 560 kg fosfor/ha/5 år inom trädgårdsodlingen.
 • Följ de allmänna principerna för integrerad bekämpning.
 • Se till att examen inom området för växtskyddsmedel är i kraft.
 • Använd bara en spruta som är testad/godkänd enligt villkoren.
 • Bevara jordbruksmarken öppen så att den läm¬par sig att ta i bruk som betesmark eller för odling utan att det krävs annat än sedvanliga jordbruksrutiner och jordbruksmaskiner.
 • Använd bara växtskyddsmedel som är godkända i Finland på din gård.
 • Följ växtskyddsmedlets förpackningspåskrifter på din gård.
 • Lämna en minst 1 meter bred ren längs utfallsdiken och vattendrag där du inte sprider vare sig gödselmedel eller växtskyddsmedel.
 • Vid svåra ogräsfall får du punktbekämpa ogräs på renarna med växtskyddsmedel.
 • Om växtligheten på en dikesren skadas eller förstörs under vintern, i samband med punktbekämpning av ogräs eller arbeten med iståndsättning av diken, eller av någon annan motsvarande anledning, ska du så vallväxtlighet så snart omständigheterna medger det.
 • Beså dikesrenen så snart omständigheterna medger det, om det är fråga om ett skifte som första gången tas i odlingsbruk och på vars dikesren det inte finns vallväxtlighet från tidigare.
 • Längs vattendrag ska du lämna en 5 meter bred skyddsremsa på vilken du inte sprider gödselmedel.
 • Om du sprider stallgödsel eller organiska gödselfabrikat på åkerns yta på  den följande 5 meters zonen från vattendraget, måste du bearbeta åkern inom ett dygn från spridningen.
 • Odla åkrarna och arealerna med permanenta grödor enligt god jordbrukarsed med hänsyn till förhållandena på orten.
 • Bearbeta, gödsla och så eller plantera på ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma jämn groning och ett jämnt växtbestånd.
 • Odla växtarter och växtsorter som lämpar sig för området och använd en tillräcklig mängd utsäde.
 • Så senast 30.6. Om det på grund av exceptionella väderförhållanden inte går att utföra sådden senast 30.6 ska du så genast när omständigheterna medger det. Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas en situation då riklig nederbörd som fortgått under en längre period och en liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd (Ta hjälp av officiell väderstatistik eller ta foton av situationen på skiftet, så att du i en övervakningssituation kan påvisa att det har varit frågan om exceptionella väderförhållanden som beror på väta).
 • Om det gäller ett skifte där man odlar trädgårdsväxter enligt tvärvillkoren räcker det att du sår eller planterar en förgröda på skiftet senast 30.6.
 • Om du sår eller planterar sallatsväxter, kinakål, blomkål, broccoli, kålrabbi, rova, spenat eller dill behöver ingen förgröda sås senast 30.6.
 • Ha omsorg om växtskyddet och förhindra ogräsens spridning med hjälp av växtföljd, mekaniskt, biologiskt eller kemiskt.
 • Gå till väga så att det är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.
 • Om ingen skörd bärgas från jordbruksmarken ska du hantera växtligheten på åkrarna så att det också följande år går att anlägga ett växtbestånd på skiftet eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.
 • Sprid årligen högst 170 kg totalkväve som ingår i stallgödsel från produktionsdjur och organiska gödselfabrikat per hektar.
 • Överskrid inte de tillåtna maximala mängderna lösligt kväve. 
 • Om du sprider mer än 150 kg lösligt kväve/ha om året ska du dela upp mängden på minst två omgångar och det ska gå minst två veckor mellan spridningarna.
 • Från ingången av september får du sprida högst 35 kg lösligt kväve i stallgödsel från produktionsdjur och i organiska gödselfabrikat per hektar.
 • Se till att det finns en gällande stallgödselanalys av de stallgödselslag som uppstår på din gård och/eller som du tar emot i mängder som överskrider 25m3 per år.
 • För bok över användningen av gödselmedel. Bokföringen ska innehålla uppgifter om mängden stallgödsel och organiska gödselfabrikat samt kvävegödsel som använts för tillförsel av näringsämnen på åkrarna samt det lösliga kvävet och totalkvävet i dem, skördenivåer och tidpunkterna då stallgödsel eller organiska gödselfabrikat har spridits på åkrarna.

Placering av flytgödsel i åker

 • Bevara jordbruksmarken öppen så att den lämpar sig att ta i bruk som betesmark eller för odling utan att det krävs annat än sedvanliga jordbruksrutiner och jordbruksmaskiner.
 • Sprid gödselmedel på åkrar så att det inte sker någon avrinning i vatten och så att det inte finns någon risk för alvförtätning.
 • Beakta genomsnittlig skördenivå, odlingszon, växtföljd, växelbruk och jordar vid gödslingen.
 • Sprid stallgödsel och organiska gödselfabrikat under perioden 1.4 -31.10.  På grund av exceptionella väderleksförhållanden får du sprida stallgödsel fram till utgången av november om stora regnmängder och liten avdunstning har utgjort ett hinder för att utnyttja gödselmedel som näringsämnen på åkern under växtperioden och om spridningsförhållandena i övrigt medger det.
 • Sprid inte gödselmedel på snötäckt, frusen eller vattenmättad mark.
 • Lämna en fem meter bred ogödslad skyddsremsa längs vattendrag.
 • Om du sprider stallgödsel eller organiska gödselfabrikat på åkerns yta på den följande fem meters zonen från vattendraget ska du bearbeta åkern inom ett dygn från spridningen.
 • Sprid flytgödsel, urin och flytande organiska gödselfabrikat enbart genom placering, om skiftet eller en del av det lutar mer än 15 procent.
 • Om du sprider andra än ovan nämnda gödselmedel på delar av ett åkerskifte som lutar mer än 15 procent, ska du bearbeta in dem i jorden inom 12 timmar efter spridningen.
 • Kring brunnar som används för hushållsvatten och kring källor ska du, beroende på höjdförhållandena i terrängen, brunnens konstruktion och jordarten, lämna en skyddszon på minst 30–100 meter som inte gödslas med stallgödsel eller organiska gödselfabrikat.

Återanvändning av näringsämnen och organiskt material

 • Bevara jordbruksmarken öppen så att den lämpar sig att ta i bruk som betesmark eller för odling utan att det krävs annat än sedvanliga jordbruksrutiner och jordbruksmaskiner.
 • Se till att konstruktioner och anläggningar är sådana att ingen vätska från stallgödsel eller organiskt gödselfabrikat kommer ut i miljön vid flytt och hantering av dem eller vid tömning av lagringsplatsen.
 • Lasta stallgödsel och organiska gödselfabrikat på underlag med hård botten som håller för maskiners vikt och rörelser och från vilket man vid behov kan ta tillvara gödsel eller organiska gödselfabrikat som fallit ned eller absorberats.
 • Sprid gödselmedel på åkrar så att det inte sker någon avrinning i vatten och så att det inte finns någon risk för alvförtätning.
 • Beakta genomsnittlig skördenivå, odlingszon, växtföljd, växelbruk och jordar vid gödslingen.
 • Sprid stallgödsel och organiska gödselfabrikat under perioden 1.4 -31.10.  På grund av exceptionella väderleksförhållanden får du sprida stallgödsel fram till utgången av november om stora regnmängder och liten avdunstning har utgjort ett hinder för att utnyttja gödselmedel som näringsämnen på åkern under växtperioden och om spridningsförhållandena i övrigt medger det.
 • Sprid inte gödselmedel på snötäckt, frusen eller vattenmättad mark.
 • Stallgödsel som spridits ut på åkern och organiska gödselfabrikat ska du bearbeta in i jorden inom ett dygn från spridningen, med undantag för stallgödsel/gödselfabrikat som spridits över växtbeståndet med slangspridare eller genom bredsåning.
 • På åkerskiften där växttäcket hålls över vintern får du från och med 15.9 sprida stallgödsel och organiska gödselfabrikat endast genom placering.
 • Lämna en fem meter bred ogödslad skyddsremsa längs vattendrag.
 • Om du sprider stallgödsel eller organiska gödselfabrikat på åkerns yta på den följande fem meters zonen från vattendraget ska du bearbeta åkern inom ett dygn från spridningen.
 • Kring brunnar som används för hushållsvatten och kring källor ska du, beroende på höjdförhållandena i terrängen, brunnens konstruktion och jordarten, lämna en skyddszon på minst 30–100 meter som inte gödslas med stallgödsel eller organiska gödselfabrikat.
 • Iaktta de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om gödselfabrikat och som gäller begränsningar för användning av avloppsslam från systemreningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse och fastighetsspecifika system vid åkerodling:

Avloppsslam får användas:

 1. inom jordbruket bara om det uppfyller kraven för gödselfabrikat i typbeteckningsgrupperna Biprodukter som används som jordförbättringsmedel som sådana 3A5 och Biprodukter som används som organiska gödselmedel som sådana 1B4.
 2. bara på sådana odlingsmarker vars halter av skadliga metaller inte överstiger de högsta tillåtna halterna. Om du misstänker att halterna av skadliga metaller i odlingsmarken överskrids, måste odlingsmarken vid behov analyseras. Orsak till misstanke ger till exempel jordmånens beskaffenhet eller användningshistoria i placeringsområdet eller dess omgivning. Ta vid behov prover för bestämning av tungmetallhalterna på samma sätt som jordproverna för markkartering.
 3. bara om den belastning av skadliga metaller som beror på användningen av slam inte överstiger de årliga maxiibelastningarna
 4. bara på sådana odlingsmarker vars pH är över 5,8 då man använder gödselfabrikat enligt punkt 1. Vid användning av kalkstabiliserat slam ska odlingsmarkens pH överstiga 5,5.
 5. bara på sådana odlingsmarker där det odlas spannmål, sockerbeta eller oljeväxter eller sådana växter som i allmänhet inte används till människoföda så att man äter växtens underjodriska del som färsk, eller till djurfoder. På vall får slam spridas bara när vallen anläggs tillsammans med skyddssäd och slammet myllas ner omsorgsfullt.
 • De ovan nämnda kraven för avloppsslam (punkterna 1-5) gäller dock inte slam från slamavskiljare avsett för en eller flera gårdars gemensamma bruk eller avfall från torrtoaletter som härrör från boende på en gård eller annan verksamhet som utövas på gården eller andra boendefastigheter i gårdens närhet och för vars användning det inte krävs miljötillstånd. Då ska slammet från slamavskiljaren och avfallet från torrtoaletten behandlas genom kalkstabilisering, kompostering, termofil rötning eller mesofil rötning före användningen. Mesofilt rötat slam ska före eller efter rötningen hygieniseras, komposteras, torkas på termisk väg eller behandlas på något annat motsvarande sätt.

 • Om avloppsslam har använts inom jordbruket får du odla potatis, rotfrukter, grönsaker samt rot- och örtkryddor tidigast fem år efter den sista slamspridningen. Karenstiden får vara kortare än fem år om ett slam-baserat gödselfabrikat har getts en kortare karenstid i kraven för typbeteckning.

Hantering av avrinningsvatten

 • Bevara jordbruksmarken öppen så att den läm¬par sig att ta i bruk som betesmark eller för odling utan att det krävs annat än sedvanliga jordbruksrutiner och jordbruksmaskiner.
 • Ansök om tillstånd att ta bevattningsvatten om ett sådant krävs. Följ tillståndsvillkoren.
 • Odla åkrarna och arealerna med permanenta grödor enligt god jordbrukarsed med hänsyn till förhållandena på orten.
 • Bearbeta, gödsla och så eller plantera på ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma jämn groning och ett jämnt växtbestånd.
 • Odla växtarter och växtsorter som lämpar sig för området och använd en tillräcklig mängd utsäde.
 • Så senast 30.6. Om det på grund av exceptionella väderförhållanden inte går att utföra sådden senast 30.6 ska du så genast när omständigheterna medger det.  Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas en situation då riklig nederbörd som fortgått under en längre period och en liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd (Ta hjälp av officiell väderstatistik eller ta foton av situationen på skiftet, så att du i en övervakningssituation kan påvisa att det har varit frågan om exceptionella väderförhållanden som beror på väta).
 • Om det gäller ett skifte där man odlar trädgårdsväxter enligt tvärvillkoren räcker det att du sår eller planterar en förgröda på skiftet senast 30.6.
 • Om du sår eller planterar sallatsväxter, kinakål, blomkål, broccoli, kålrabbi, rova, spenat eller dill behöver ingen förgröda sås senast 30.6.
 • Ha omsorg om växtskyddet och förhindra ogräsens spridning med hjälp av växtföljd, mekaniskt, biologiskt eller kemiskt.
 • Gå till väga så att det är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.
 • Om ingen skörd bärgas från jordbruksmarken ska du hantera växtligheten på åkrarna så att det också följande år går att anlägga ett växtbestånd på skiftet eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Miljövårdsvallar

 • Bevara jordbruksmarken öppen så att den läm¬par sig att ta i bruk som betesmark eller för odling utan att det krävs annat än sedvanliga jordbruksrutiner och jordbruksmaskiner.
 • Lämna en minst 1 meter bred ren längs utfallsdiken och vattendrag där du inte sprider vare sig gödselmedel eller växtskyddsmedel.
 • Vid svåra ogräsfall får du punktbekämpa ogräs på renarna med växtskyddsmedel.
 • Om växtligheten på en dikesren skadas eller förstörs under vintern, i samband med punktbekämpning av ogräs eller arbeten med iståndsättning av diken, eller av någon annan motsvarande anledning, ska du så vallväxtlighet så snart omständigheterna medger det.
 • Beså dikesrenen så snart omständigheterna medger det, om det är fråga om ett skifte som första gången tas i odlingsbruk och på vars dikesren det inte finns vallväxtlighet från tidigare.
 • Längs vattendrag ska du lämna en 5 meter bred skyddsremsa på vilken du inte sprider gödselmedel.
 • Om du sprider stallgödsel eller organiska gödselfabrikat på åkerns yta på  den följande 5 meters zonen från vattendraget, måste du bearbeta åkern inom ett dygn från spridningen.
 • Odla åkrarna och arealerna med permanenta grödor enligt god jordbrukarsed med hänsyn till förhållandena på orten.
 • Bearbeta, gödsla och så eller plantera på ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma jämn groning och ett jämnt växtbestånd.
 • Odla växtarter och växtsorter som lämpar sig för området och använd en tillräcklig mängd utsäde.
 • Så senast 30.6. Om det på grund av exceptionella väderförhållanden inte går att utföra sådden senast 30.6 ska du så genast när omständigheterna medger det.  Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas en situation då riklig nederbörd som fortgått under en längre period och en liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd (Ta hjälp av officiell väderstatistik eller ta foton av situationen på skiftet, så att du i en övervakningssituation kan påvisa att det har varit frågan om exceptionella väderförhållanden som beror på väta).
 • Om det gäller ett skifte där man odlar trädgårdsväxter enligt tvärvillkoren räcker det att du sår eller planterar en förgröda på skiftet senast 30.6.
 • Om du sår eller planterar sallatsväxter, kinakål, blomkål, broccoli, kålrabbi, rova, spenat eller dill behöver ingen förgröda sås senast 30.6.
 • Ha omsorg om växtskyddet och förhindra ogräsens spridning med hjälp av växtföljd, mekaniskt, biologiskt eller kemiskt.
 • Gå till väga så att det är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.
 • Om ingen skörd bärgas från jordbruksmarken ska du hantera växtligheten på åkrarna så att det också följande år går att anlägga ett växtbestånd på skiftet eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis

 • Bevara jordbruksmarken öppen så att den läm¬par sig att ta i bruk som betesmark eller för odling utan att det krävs annat än sedvanliga jordbruksrutiner och jordbruksmaskiner.
 • Odla åkrarna och arealerna med permanenta grödor enligt god jordbrukarsed med hänsyn till förhållandena på orten.
 • Bearbeta, gödsla och så eller plantera på ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma jämn groning och ett jämnt växtbestånd.
 • Odla växtarter och växtsorter som lämpar sig för området och använd en tillräcklig mängd utsäde.
 • Så senast 30.6. Om det på grund av exceptionella väderförhållanden inte går att utföra sådden senast 30.6 ska du så genast när omständigheterna medger det.  Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas en situation då riklig nederbörd som fortgått under en längre period och en liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd (Ta hjälp av officiell väderstatistik eller ta foton av situationen på skiftet, så att du i en övervakningssituation kan påvisa att det har varit frågan om exceptionella väderförhållanden som beror på väta).
 • Om det gäller ett skifte där man odlar trädgårdsväxter enligt tvärvillkoren räcker det att du sår eller planterar en förgröda på skiftet senast 30.6.
 • Om du sår eller planterar sallatsväxter, kinakål, blomkål, broccoli, kålrabbi, rova, spenat eller dill behöver ingen förgröda sås senast 30.6.
 • Följ kraven på planttäthet enligt tvärvillkoren.
 • Ha omsorg om växtskyddet och förhindra ogräsens spridning med hjälp av växtföljd, mekaniskt, biologiskt eller kemiskt.
 • Gå till väga så att det är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.
 • Om ingen skörd bärgas från jordbruksmarken ska du hantera växtligheten på åkrarna så att det också följande år går att anlägga ett växtbestånd på skiftet eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Åkernaturens mångfald

 • Bevara jordbruksmarken öppen så att den lämpar sig att ta i bruk som betesmark eller för odling utan att det krävs annat än sedvanliga jordbruksrutiner och jordbruksmaskiner.
 • Lämna en minst 1 meter bred ren längs utfallsdiken och vattendrag där du inte sprider vare sig gödselmedel eller växtskyddsmedel.
 • Vid svåra ogräsfall får du punktbekämpa ogräs på renarna med växtskyddsmedel.
 • Om växtligheten på en dikesren skadas eller förstörs under vintern, i samband med punktbekämpning av ogräs eller arbeten med iståndsättning av diken, eller av någon annan motsvarande anledning, ska du så vallväxtlighet så snart omständigheterna medger det.
 • Beså dikesrenen så snart omständigheterna medger det, om det är fråga om ett skifte som första gången tas i odlingsbruk och på vars dikesren det inte finns vallväxtlighet från tidigare.
 • Längs vattendrag ska du lämna en 5 meter bred skyddsremsa på vilken du inte sprider gödselmedel.
 • Om du sprider stallgödsel eller organiska gödselfabrikat på åkerns yta på  den följande 5 meters zonen från vattendraget, måste du bearbeta åkern inom ett dygn från spridningen.
 • Odla åkrarna och arealerna med permanenta grödor enligt god jordbrukarsed med hänsyn till förhållandena på orten.
 • Bearbeta, gödsla och så eller plantera på ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma jämn groning och ett jämnt växtbestånd.
 • Odla växtarter och växtsorter som lämpar sig för området och använd en tillräcklig mängd utsäde.
 • Så senast 30.6. Om det på grund av exceptionella väderförhållanden inte går att utföra sådden senast 30.6 ska du så genast när omständigheterna medger det.  Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas en situation då riklig nederbörd som fortgått under en längre period och en liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd (Ta hjälp av officiell väderstatistik eller ta foton av situationen på skiftet, så att du i en övervakningssituation kan påvisa att det har varit frågan om exceptionella väderförhållanden som beror på väta).
 • Om det gäller ett skifte där man odlar trädgårdsväxter enligt tvärvillkoren räcker det att du sår eller planterar en förgröda på skiftet senast 30.6.
 • Om du sår eller planterar sallatsväxter, kinakål, blomkål, broccoli, kålrabbi, rova, spenat eller dill behöver ingen förgröda sås senast 30.6.
 • Ha omsorg om växtskyddet och förhindra ogräsens spridning med hjälp av växtföljd, mekaniskt, biologiskt eller kemiskt.
 • Gå till väga så att det är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.
 • Om ingen skörd bärgas från jordbruksmarken ska du hantera växtligheten på åkrarna så att det också följande år går att anlägga ett växtbestånd på skiftet eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter

 • Följ de allmänna principerna för integrerad bekämpning.
 • Se till att sprutförarexamen eller examen inom området för växtskyddsmedel är i kraft.
 • Använd bara en spruta som är testad/godkänd enligt villkoren.
 • Bevara jordbruksmarken öppen så att den läm¬par sig att ta i bruk som be¬tes¬mark el¬ler för od¬ling utan att det krävs an¬nat än sed¬van¬li¬ga jord¬bruks¬ru¬ti¬ner och jord¬bruks¬ma¬ski¬ner.
 • Använd bara växtskyddsmedel som är godkända i Finland på din gård.
 • Följ växtskyddsmedlets förpackningspåskrifter på din gård.
 • Odla åkrarna och arealerna med permanenta grödor enligt god jordbrukarsed med hänsyn till förhållandena på orten.
 • Bearbeta, gödsla och så eller plantera på ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma jämn groning och ett jämnt växtbestånd.
 • Odla växtarter och växtsorter som lämpar sig för området och använd en tillräcklig mängd utsäde.
 • Så senast 30.6. Om det på grund av exceptionella väderförhållanden inte går att utföra sådden senast 30.6 ska du så genast när omständigheterna medger det.  Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas en situation då riklig nederbörd som fortgått under en längre period och en liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd (Ta hjälp av officiell väderstatistik eller ta foton av situationen på skiftet, så att du i en övervakningssituation kan påvisa att det har varit frågan om exceptionella väderförhållanden som beror på väta).
 • Om det gäller ett skifte där man odlar trädgårdsväxter enligt tvärvillkoren räcker det att du sår eller planterar en förgröda på skiftet senast 30.6.
 • Om du sår eller planterar sallatsväxter, kinakål, blomkål, broccoli, kålrabbi, rova, spenat eller dill behöver ingen förgröda sås senast 30.6.
 • Följ kraven på planttäthet enligt tvärvillkoren.
 • Ha omsorg om växtskyddet och förhindra ogräsens spridning med hjälp av växtföljd, mekaniskt, biologiskt eller kemiskt.
 • Gå till väga så att det är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.
 • Om ingen skörd bärgas från jordbruksmarken ska du hantera växtligheten på åkrarna så att det också följande år går att anlägga ett växtbestånd på skiftet eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Växttäcke vintertid

 • Bevara jordbruksmarken öppen så att den lämpar sig att ta i bruk som betesmark eller för odling utan att det krävs annat än sedvanliga jordbruksrutiner och jordbruksmaskiner.
 • Ha omsorg om växtskyddet och förhindra ogräsens spridning med hjälp av växtföljd, mekaniskt, biologiskt eller kemiskt.
 • Gå till väga så att det är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.
 • Om ingen skörd bärgas från jordbruksmarken ska du hantera växtligheten på åkrarna så att det också följande år går att anlägga ett växtbestånd på skiftet eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.
 • Bränn inte stubb.
Sidan har senast uppdaterats 14.4.2021