Höstanmälningar

Gör höstanmälan för miljöersättning i Vipu senast 31.10.2019!

Du kan göra höstanmälan i Vipu från medlet av september. Du har tid fram till utgången av oktober att göra din anmälan. Gör anmälan i Viputjänsten om de skiften där du genomför åtgärderna

 • ​placering av flytgödsel i åker
 • återanvändning av näringsämnen och organiskt material
 • växttäcke vintertid.​ 

Det är enkelt att anmäla åtgärderna: de uppgifter om gödselmedel som du anmält för ett skifte går att kopiera.  Basskiftesuppgifterna som du anmälde i våras finns färdigt tillgängliga för dig i Viputjänsten.​

Uppgifter som ska anmälas inom åtgärderna som rör stallgödsel och gödselmedel 

Ersättning betalas för högst 60 % av förbindelsearealen.

Anmäla:

 • arealen där stallgödsel och/eller organiskt gödselfabrikat har spridits (ha)
 • stallgödsel- eller gödselmedelsslagen (de godtagbara stallgödsel- eller gödselmedelsslagen)
 • mängden (m3/ha)
  • ​​Placering av flytgödsel i åker, minst 20 m3/ha
  • ​​Återanvändning av näringsämnen och organiskt material, minst 15 m3/ha
 • datumen för spridningen.
  • ​​​Tillåten spridningstid 1.4–31.10. Om åkern på grund av långvariga regn och obetydlig avdunstning har varit så våt att det inte har gått att sprida stallgödsel under den tillåtna spridningstiden får du sprida stallgödsel fram till utgången av november.

Inom åtgärden placering av flytgödsel i åker ska du dessutom ge en utredning av den spridningsutrustning för stallgödsel som du använt. 

Som åtgärden återanvändning av näringsämnen och organiskt material meddelar du gödselmedlets torrsubstanshalt i procent (minst 20 %) samt namnet på och lägenhetssignumet för den som överlåter stallgödsel eller gödselmedel eller annat material som är godtagbart inom åtgärden. 

Om du tar emot stallgödsel eller gödselmedel ska du i Viputjänsten också lämna in ett överlåtelseavtal, betalningskvitto eller en fraktsedel som separat pappersbilaga för vardera stallgödselåtgärden. Av handlingarna ska anskaffningen av materialet och mängden material framgå. Du kan göra anmälan till exempel på blankett 465L. Bilagan kan du lämna in via Viputjänsten eller som pappersbilaga till kommunen senast 31.10.2019.   

Om gödselmaterialens näringsinnehåll inte framgår av bilagan ska du spara varudeklarationen på gården. 

Om du inom åtgärden använder enbart stallgödsel eller gödselmedel som du tagit emot ska du i höstanmälan uppge högst den mängd som du på överlåtelseavtalet eller en annan bilaga till höstanmälan har anmält att du tagit emot.​  

Obs. Om du tänker sprida stallgödsel efter det att höstanmälan är inskickad ska du anteckna det planerade spridningsdatumet som datum i höstanmälan. Om den planerade spridningen inte blir av ska du genast meddela landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun om saken. Om du sprider stallgödsel efter oktober ska du göra anmälan till kommunens miljöskyddsmyndighet före utgången av oktober på miljöförvaltningens blankett 6027.  

Observera gödslingsbegränsningarna vid kanterna av vattendrag 

Ersättning för stallgödselåtgärderna betalas på basis av den anmälda spridningsarealen. Minska på arealen som du anmält i åtgärden med arealen som motsvarar den ogödslade skyddsremsan på basskiftet. 

Krav på skyddsremsa längs vattendrag ​Tvärrvillkor ​Miljöersättning, gårdsspecifik åtgärd

Storlek ​​

​5 meters skyddsremsa ​3 meters skyddremsa
​Mätmetod Mät det ogödslade området från vattendragets strandlinje enligt medelvattenståndet.
Mät skyddsremsan från åkerskiftets kant i riktning mot åkern.
Du behöver inte lämna någon skyddsremsa om
 1. det mellan jordbruksmarken och vattendraget alltid finns i genomsnitt minst tio meter skog, buskage, tomtmark, vägområde, impediment eller tvinmark eller annat område, och om vattnet inte ens vid översvämning stiger upp på jordbruksmarken eller
 2. jordbruksmarken ligger bakom en översvämningsvall och avrinningsvattnet leds bort genom pumpning eller på något annat motsvarande sätt.
Att uppmärksamma i höstanmälan för miljöersättning Om basskiftet ligger längs ett vattendrag kan det på naturlig väg finnas ett sådant fem meter brett ogödslat område som krävs mellan vattendraget och basskiftet. I så fall behöver du inte dra av arealen från basskiftets areal i höstanmälan. Om basskiftet ligger mindre än tio meter från vattendraget ska du dra av en tre meter bred skyddsremsa från basskiftets areal när du anmäler areal till stallgödselåtgärderna.

Så här anmäler du spridningsarealen i Viputjänsten 

Du kan tillämpa sättet att anmäla spridningsarealen för stallgödsel enligt exemplen nedan när det gäller bägge stallgödselåtgärderna.

 • Placering av stallgödsel i åker, villkoret minst 20 m3/ha
 • Återanvändning av näringsämnen och organiskt material, villkoret minst 15 m3/ha

Om du sprider den mängd som krävs för stallgödselåtgärderna på hela basskiftets areal i en eller flera spridningsomgångar kan du anmäla hela basskiftesaralen i höstanmälan. 

Om du sprider en mängd som understiger den mängd som krävs på basskiftet ska du inte anmäla något alls i höstanmälan. 

miljoersattning-bild5_placering-av-flytgodsel-i-aker.PNG

Om du sprider stallgödsel på basskiftet så att den minimimängd som krävs inte överskrids på mer än en del av skiftesarealen, ska du anmäla bara den areal där kravet uppfylls. 

miljoersattning-bild3_placering-av-flytgodsel-i-aker.PNG

Om du sprider flera stallgödselslag på basskiftet så att den minimimängd som krävs överskrids redan med bara ett gödselslag, räcker det att du anmäler arealen för det gödselslaget i höstanmälan.

miljoersattning-bild4_placering-av-flytgodsel-i-aker.PNG

Växttäcke vintertid 

Om du hade ett basskifte i din besittning 15.6.2019 kan du anmäla det som växttäcke. Den areal som anmäls för ett basskifte kan vara mindre än basskiftet. Du behöver inte rita in arealen på en karta.

Anmäl minst 20 % av förbindelsearealen som växttäcke. Minimiarealen för växttäcke måste uppfyllas både i ett styrningsområde och i ett annat område, om din gård har förbindelseskiften i bägge områdena. Ersättning betalas inte, åtgärden avslutas och ersättningen för de tidigare förbindelseåren återkrävs, om minimiarealen för växttäcke inte uppfylls. 

Vid en eventuell övervakning av växttäcket beaktas enbart de arealer som anmälts som växttäcke.​

Bevara växttäcket fram till vårens såbäddsberedning eller motsvarande åtgärd. 

Som växttäcke (äkta) duger: 

 • vallar som bevaras obearbetade fram till våren, inklusive ettåriga vallar och rörflen
 • fleråriga trädgårdsväxter och kummin
 • stubb och direktsådd i stubb av spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor och spånadslin, bondböna, ärt och lupin
 • fånggrödor, om växtligheten bevaras fram till våren (obs. att t.ex. spannmålsstubb uppfyller kravet på växttäcke fastän fånggrödan har förstörts)
 • grödor som sås på hösten
 • lin och hampa som bärgas på våren
 • stubb- och grönträda
 • Obs! Också saneringsgröda, om den är en oljeväxt (oljerättika, vitsenap)
 • ​Vall som avslutats på kemisk väg duger inte som växttäcke. 

Du kan som äkta växttäcke anmäla en areal där det har spridits stallgödsel med en anordning som placerar gödseln eller en alvluckrad areal, om växttäcket på arealen bevarats bortsett från skårorna. Annars kan du anmäla arealen som reducerat bearbetad. 

Reducerad bearbetning 

Du kan genomföra växttäcket med reducerad bearbetning. Till reducerad bearbetning duger en areal med spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin eller bondböna som har bearbetats en gång med kultivator eller en lättare metod än kultivering. Miniplog duger inte för reducerad bearbetning.  

Till växttäcket i ett styrningsområde godkänns högst 20 % areal som är reducerat bearbetad. Du kan anmäla mer reducerat bearbetad areal, men den beaktas bara upp till 20 %. I ett annat område finns det ingen maximibegränsning för reducerat bearbetad areal. ​ 

Att beakta vid anmälan av växttäcke 

En skyddszon, flerårig miljövall, vall på naturvårdsåker, gröngödslingsvall, mångfaldsåker eller ett område där man har genomfört åtgärden ”användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis” duger från och med år 2016 inte längre för att fullgöra växttäcket. Till växttäcke duger inte heller föregående perioders arealer med specialstödsavtal: effektiverad minskning av näringsbelastningen, anläggning och skötsel av skyddszon eller långvarig vallodling på torvåkrar.  

De ovan nämnda områdena som anmälts i den samlade stödansökan duger för att uppfylla växttäcket, om området senare har besåtts med en höstsådd gröda. Beakta ändå kraven på att bevara den gröda som anmälts i den samlade stödansökan.  

 • Som växttäcke duger en höstgröda som såtts på gröngödslingsvall eller på en areal med åtgärden ”användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis”.

 • Som växttäcke duger en höstsådd gröda som såtts efter vall på naturvårdsåker eller efter ängsväxtlighet på mångfaldsåker, om tiden för bevarande av vallen på naturvårdsåker eller ängsväxtligheten är fullgjord (det andra anmälningsåret)

 • Som växttäcke duger inte en areal med skyddszon eller flerårig miljövall eller en vilt- och landskapsåker, eftersom villkoren stipulerar att växtligheten på dem i vilket fall som helst måste bevaras fram till våren (skyddszon och flerårig miljövall 5 år).  

Ersättningsbeloppet 

Storleken på den ersättning som du får för åtgärden växttäcke vintertid är beroende av hur stor del av arealen som är täckt av växtlighet och huruvida arealen ligger i eller utanför styrningsområdet. I styrningsområdet betalas ersättning när 20, 40, 60 eller 80 procent av arealen är täckt av växtlighet. Utanför styrningsområdet är procentsatserna 20, 40 och 60. 

Om din gård har skiften både i och utanför styrningsområdet, kan procentsatsen för de olika områdena skilja sig åt. Ersättningen betalas områdesvis utgående från procenten areal som är täckt av växtlighet. Ett exempel: I styrningsområdet är gårdens procentandel åker med växttäcke 60. Utanför styrningsområdet är gårdens procentandel åker med växttäcke 40. Inom vartdera området betalas ersättningen på basis av procentsatsen för området i fråga.  

Tabellen visar procentgränserna för växttäcke och den ersättning (€/ha) som betalas när respektive gräns har nåtts.  

%-andel

​styrningsområde

​annanstans

​20 ​4 ​4
​40 ​18 ​9
​60 ​36 ​11
​80 ​54 ​11

Ersättningen beräknas utgående från arealerna för de grödor som du anmälde i våras och den procenttrappa som du anger i höstanmälan.  

Miljöersättning för åtgärden växttäcke vintertid betalas inte i för följande arealer:

 • skyddszoner
 • fleråriga miljövallar
 • naturvårdsåkrar med vall.
 • gröngödslingsvallar
 • mångfaldsåkrar (ängsväxter, viltväxter, landskapsväxter)
 • jordbruksskiften med åtgärden användning av organiskt täckmaterial på trädgårdsväxter och sättpotatis
  ​träda
 • areal med ekologiskt fokus inom ramen för förgröningsstödet
 • den föregående programperiodens avtal om specialstöd
  • ​​​​​effektiverad minskning av näringsbelastningen
  • anläggning och skötsel av skyddszon
  • långvarig vallodling på torvåkrar

Miljöersättning kan inte heller betalas för arealer som tillfälligt inte odlas och för trädgårdsland.  

Exempel som gäller styrningsområdet:

100 ha, av vilka 70 ha spannmål och 30 ha grönträda. Reducerad bearbetning tillämpas på 15 ha av spannmålsstubben, 25 ha utgör icke bearbetad spannmålsstubb, resten av spannmålsarealen har plöjts. Grönträdan bevaras över vintern. 

Arealen med växttäcke är 15 ha spannmålsstubb med reducerad bearbetning, 25 ha icke bearbetad spannmålsstubb och 30 ha grönträda, sammanlagt 70 ha, i det här fallet alltså 70 % av arealen. I ersättning får gården 36 €/ha, alltså det belopp som motsvarar 60 % växttäcke. I det här fallet grundar sig betalningen på spannmålsskiftesarealen 70 ha, ersättning kan inte betalas för trädan. Totalt 70 ha  * 36 €/ha = 2 520 €. 

Om den areal där reducerad bearbetning tillämpas skulle vara 30 ha i exempelfallet, skulle 20 ha (20 %) av arealen med reducerad bearbetning räknas in i den areal som är täckt av växtlighet över vintern. Då skulle den kalkylerade arealen med växttäcke vara 75 %, och ersättningsnivån skulle förbli oförändrad (60 %). 

Exempel som gäller utanför styrningsområdet:

100 ha, av vilka 70 ha spannmål och 30 ha grönträda. Reducerad bearbetning tillämpas på 35 ha av spannmålsstubben, 10 ha utgör icke bearbetad spannmålsstubb, resten av spannmålsarealen har plöjts. Grönträdan bevaras över vintern. 

Arealen med växttäcke är 35 ha spannmålsstubb med reducerad bearbetning, 10 ha icke bearbetad spannmålsstubb och 30 ha grönträda, sammanlagt 75 ha, i det här fallet alltså 75 % av arealen. I ersättning får gården 11 €/ha, alltså det belopp som motsvarar 60 % växttäcke. I det här fallet grundar sig betalningen på spannmålsskiftesarealen 70 ha, ersättning kan inte betalas för trädan. Totalt 70 ha  * 11 €/ha = 770 €.

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2019