Hur förgröningsstödets krav inverkar på betalningen av miljöersättning (Nyland, Egentliga Finland, Åland)

Enligt en förordning av statsrådet (235/2015 jämte ändringar) kan miljöersättning inte betalas för miljövårdsvallar (skyddszoner, fleråriga miljövallar, naturvårdsåkrar med vall), växttäcke vintertid och gröngödslingsvall inom åtgärden åkernaturens mångfald om gården har befriats från kravet på ekologisk fokusareal inom förgröningsstödet på grund av att gården har mer än 75 % vallfoderväxter, träda och/eller baljväxter.

En gård befrias från kravet på ekologisk fokusareal och kan inte betalas miljöersättning för miljövårdsvallar, växttäcke vintertid och gröngödslingsvall, om

  • gården odlar gräsväxter eller andra vallfoderväxter, träda och/eller baljväxter på över 75 % av åkerarealen 
  • gården har permanent gräsmark och/eller gräsväxter och andra vallfoderväxter på över 75 % av jordbruksmarken.

Ersättning för växttäcke vintertid och för fånggrödor inom åtgärden åkernaturens mångfald betalas inte heller för en areal av kvävefixerande grödor som har anmälts som ekologisk fokusareal.

Hur förgröningsstödets krav inverkar på miljöersättningen (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 29.3.2021