Kvalitetstest av åkerjord

Villkoret som gäller kravet för kvalitetstest för åkerjord för miljöförbindelse var i kraft fram till 30.4.2020 och har således slutat gälla från och med 1.5.2020.

Det görs inga avdrag från betalningarna för miljöförbindelse, fastän kvalitetstest för åkerjord har inte lämnats in.

Kravet för miljöförbindelse är att ett kvalitetstest av åkerjorden görs under förbindelseperioden. Om du förbundit dig till miljöersättning 2015, sista dagen för att lämna in kvalitetsbedömningen var 3.5.2018.  

På Viputjänstens ingångssida i punkten Förbindelser/avtal kan du kontrollera datumen för inlämnande och avläggande av de krav som hör samman med miljöförbindelsen. Om kravet för kvalitetstest av åkerjorden är i ordning ser du i punkten på vilket datum kvalitetstestet skickades in.

Ett för sent inlämnat kvalitetstest minskar ersättningen för balanserad användning av näringsämnen.

Vad går ett kvalitetstest av åkerjord ut på? 

Syftet med kvalitetstestet av åkerjord är att bestämma markens biologiska och fysikaliska egenskaper och bedöma markens beskaffenhet som helhet. Det som bedöms är markens struktur, artrikedom och förmåga att binda vatten så att man kan fastställa behovet av bevattning och dikning. Syftet med testet är att hjälpa jordbrukaren att uppmärksamma viktiga miljöfaktorer och därmed förbättra de faktorer som påverkar åkerns kulturtillstånd och skördebildningen samt mark-, vatten- och artskyddet. 

Hur gör jag ett kvalitetstest?

Gör ett kvalitetstest av åkerjorden för alla basskiften över 0,5 ha som till markanvändningsformen är åker. Om alla basskiften är mindre än detta ska du göra ett kvalitetstest av ett basskifte du väljer ut. I bedömningen ska du ge uppgifterna om de basskiften som du besitter det år du lämnar in kvalitetsbedömningen till kommunen.  Om du lämnar in en bedömning våren 2018 ska du ge uppgifterna för de basskiften som du uppgett i stödansökan för 2017.   

Faktorer som bedöms i kvalitetstestet  

Bedömningsskala 5,0–1,0:

  • 4,1–5 = Mycket bra situation. Se till att situationen för skiftet förblir bra!

  • 3–4 = Tillfredsställande bra situation. Förbättrande åtgärder är till nytta för markens välmående.

  • 2–2,9 = Nöjaktig situation. Förbättrande åtgärder behövs.

  • 1–1,9 = Bekymmersam situation. Förbättrande åtgärder mycket nödvändiga.  

Förbättringsåtgärder

Skala/åtgärder ​1 ​5
Dränering
​Behövliga dikeskompletteringar eller dikesförnyelser görs inte och dikenas funktion kontrolleras inte Åkern har dikats tillräckligt effektivt, dikenas funktion kontrolleras årligen och behövliga underhållsåtgärder vidtas
Kalkning ​Marken har inte kalkats tillräckligt, markkarteringens resultat visar rött pH hålls på lämplig nivå, markkarteringens resultat visar grönt

Odlingsåtgärder

Skala/åtgärder ​1 ​5
Växtföljd ​Ensidigt spannmålsväxter eller rotfrukter I växtföljden ingår rikligt med grödor med djupa rötter eller fleråriga grödor
​Maskinernas vikt ​Stora och tunga maskiner, inga breddningshjul, däcktrycken över 100 kPa Lätta maskiner, breddningshjul används, däcktrycken enligt omständigheterna, på våt mark 50 kPa
​Körningar​ ​Odlingstekniken kräver flera körningar, måste ofta köra på våt mark Litet antal körningar, sällan körningar på bar mark, aldrig på våt mark
​Tillskott av organiskt material ​Används enbart mineralgödsel, växtresterna förs bort ​Stallgödsel används, växtresterna vänds in i jorden
​​Mineralgödsling ​Markkarteringens rekommendationer beaktas inte eller de överskrids eller underskrids, näringsämnena i organiska gödselmedel beaktas inte ​Gödsling enligt markkarteringens rekommendationer, näringsämnena i organiska gödselmedel beaktas

Markens egenskaper

Skala/egenskaper ​1 ​5
​Åkerns upptorkning
​Tjälen går ur jorden och marken torkar upp långsamt eller ojämnt Tjälen går ur jorden och marken torkar upp jämnt
​Hur jorden reder sig ​Svårt att bearbeta jorden, mycket dragkraft och flera bearbetningsgånger behövs ​Jorden reder sig lätt
​Absorption av vatten
​Pölar mellan dikena längre än 2 dygn efter regn eller bevattning ​Regn- eller bevattningsvattnet sugs in i jorden på mindre än 2 dygn
​Grynstrukturens hållbarhet
​Markytan slammar igen vid regn och får en skorpa vid upptorkning ​Markens ytstruktur hållbar, slammar inte igen ens vid häftiga regn
​Känslighet för torka ​Marken vanligen för torr, skulle ofta kräva bevattning ​Växterna får vanligen tillräckligt med vatten

Växtlighet och mark-organismer

  ​1 ​5
Växtlighetens skick​ ​Växtligheten ojämn, avmognaden ojämn, gula fläckar Växtligheten jämn och växer bra också under extrema tillväxtförhållanden
​Brist på näringsämnen ​Symptom på näringsbrist i växtligheten ​Inga identifierbara bristsymptom i växtligheten   
​Växtsjukdomar ​Markburna växtsjukdomar stör växtlighetens normala utveckling ​Markburna växtsjukdomar ställer inte till skada   
Markens biologiska aktivitet ​Nästan inga daggmaskar i marken och inga fåglar som letar föda ​Rikligt med daggmaskar i marken eller
många fåglar som flyger över åkern och letar föda

Varför måste jag lämna in en kvalitetsbedömning av åkerjorden? 

Det hör till villkoren för miljöersättning att lämna in en kvalitetsbedömning. EU-kommissionen kräver att en bedömning lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet för att säkerställa att stödvillkoren har iakttagits. 

Kvalitetstestet ska lämnas in senast 3.5.2018. Det lönar sig att lämna in uppgifterna i tid, eftersom ett för sent inlämnat kvalitetstest minskar stödet för balanserad användning av näringsämnen för 2017 med 5 procent. För stödet 2018 är minskningen 10 procent.  

Hur lämnar jag in min bedömning? 

Du kan göra kvalitetstestet på blankett 480 eller på ProAgrias motsvarande blankett. Du kan också fråga din kommun om det är möjligt att skicka uppgifterna per e-post. 

Kvalitetstest av åkerjord efter överföring av förbindelse

Du ska lämna in ett kvalitetstest av åkerjord om:

  • du har en giltig miljöförbindelse ännu efter 30.4.2018.
  • förbindelsen överförs efter 30.4.2018 och den föregående jordbrukaren inte lämnat in ett kvalitetstest för de överförda skiftena. Den mottagande gården ska lämna in en kvalitetsbedömning senast 30.4.2019.

  • skiften utgår ur din besittning senast 30.4.2018 men efter senaste stödansökan. Uppgifter om kvalitetstest av åkerjord ska dock lämnas in för alla skiften som uppgetts i senaste stödansökan.

Du behöver inte lämna in ett kvalitetstest av åkerjord om:

  •  den föregående jordbrukaren har lämnat in en kvalitetsbedömning före överföring av hela gårdens besittning senast 30.4.2018.

  • du frånträder förbindelsen före 30.4.2018 och gårdens alla skiften överförs i en annan jordbrukares besittning.

Frågor och svar om kvalitetstest av åkerjord

År 2017 är odlingsarealen på min gård 100 hektar, men på grund av besittningsöverföring minskar den till 20 hektar efter 2017 års stödansökan. Ska jag göra ett kvalitetstest för 100 eller 20 hektar?

Gör ett test för 100 hektar. Det som granskas är skiftena för det år stödansökan gäller.

Odlingsarealen på min gård kommer att öka efter 2017 års stödansökan. Ska jag göra ett kvalitetstest också för de nya skiftena?

Nej, det behöver du inte göra. Det som granskas är skiftena för det år stödansökan gäller​​​​​​​

Hur vet jag att kvalitetstestet för åkerjord är inlämnat?

På Viputjänstens ingångssida finns punkten Förbindelser och avtal. Klicka på den, så kan du kontrollera datumen för inlämning och för när kraven har uppfyllts.

Om kravet är i sin ordning ser du här det datum då kvalitetstestet lämnades in.

Miljöförbindelse-bild.

Om kvalitetstestet för åkerjord inte är inlämnat ännu, berättas det att kravet ska uppfyllas före det tredje förbindelsårets utgång.

Miljöförbindelse bild kvalitetstest utföras.

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2022