Miljöförbindelse, miljöavtal och ekoförbindelse år 2020

Vad händer med förbindelserna och avtalen år 2020? – Frågor och svar om miljöförbindelser och miljöavtal samt ekoförbindelser

Min miljöförbindelse samt mina miljöavtal och min ekoförbindelse som började 2015 löper ut 30.4.2020. Kan jag fortsätta med förbindelserna?

Om du vill kan du förlänga dina förbindelser och/eller dina avtal med ett år så att de fortsätter som förut fram till 30.4.2021.  Du kan ansöka om förlängning i samband med huvudstödansökan 2020 i Viputjänsten eller med blankett 101B. Förlängning av avtal om uppfödning av lantraser söks med en separat blankett. Huvudstödansökan avslutas 15.6.2020.

Ändras miljöförbindelsens stödnivåer nästa år? Det har varit tal om nedskärningar, men blir de av?

Våren 2019 informerades om kommande nedskärningar i miljöersättningen. Efter det har situationen ändrats.

I enlighet med statsminister Rinnes regeringsprogram får miljöersättningen mer finansiering så att de nuvarande stödnivåerna kan tryggas. Det här förutsätter att nästa års budget godkänns och att kommissionen godkänner ändringen av landsbygdsprogrammet i början av 2020. Eftersom den ytterligare finansieringen troligen kommer att godkännas, finns det inte vetskap om några nedskärningar för år 2020.

Förblir villkoren oförändrade om jag fortsätter med en förbindelse eller ett avtal?

Villkoren förblir desamma. I våras bestämdes det bl.a. att skyddszoner intill utfallsdiken skulle tas bort, men den här begränsningen införs inte heller. En skyddszon som ligger invid ett utfallsdike år 2019 kan du fortfarande uppge som skyddszon också år 2020.

På de avtalsarealer som ingår i miljöavtal genomför du de årliga åtgärderna och eventuella åtgärder som vidtas vid bestämda tidpunkter på det sätt som sägs i avtalsvillkoren och skötselplanen.

Information om villkoren i ett avtal om uppfödning av lantraser ges senare.

Kan jag ändra innehållet i min miljöförbindelse om jag förlänger den med ett år?

Du kan frånträda en eller flera skiftesspecifika åtgärder i din förbindelse för fortsättningsåret.

Några andra ändringar kan du inte göra i miljöförbindelsen. Du kan till exempel inte avstå från en skyddszon som du anmält på ett enskilt skifte, utan då måste du frånträda hela åtgärden ’miljövårdsvallar’. I åtgärden ’miljövårdsvallar’ ingår också vall på naturvårdsåker och flerårig miljövall.

Kan jag avstå från att genomföra ett skyddszonskifte som ingår i miljöförbindelsen?

Tyvärr kan du inte avstå från ett enskilt skyddszonskifte utan påföljder. Om du avstår från genomförandet måste du betala tillbaka ersättningarna du fått för arealen under förbindelseperioden.

Om skiftets besittning ändras, är följande jordbrukare inte skyldig att fortsätta med en åtgärd som den föregående jordbrukaren genomfört på skiftet. Exempel: En skyddszon har varit i Pelles besittning åren 2015-2019 och år 2020 övergår besittningen av skiftet till Maja som vill så havre på skiftet. Efter besittningsändringen behöver följande jordbrukare inte genomföra de åtgärder som den tidigare jordbrukaren genomfört, utan Maja kan så havre på skiftet. Det blir inte heller några påföljder för Pelle.

Kan enskilda skiften i förbindelser eller avtal lämnas bort i samband med en förlängning?

Nej, det går inte. Skiften som förblir i egen besittning ska finnas med i förbindelsen och avtalet också under fortsättningsåret, annars blir det återkrav för skiftet i fråga. Om besittningen ändras går det ändå att lämna ett skifte utanför förbindelsen eller avtalet.

Jag tänker inte förlänga min förbindelse i vår, kan jag alltså plöja upp skyddszonen redan nu i höst?

Den nuvarande förbindelseperioden fortgår fram till 30.4.2020 och till och med det datumet måste de gällande villkoren följas. Till exempel ska växtligheten på en skyddszon bevaras fram till dess.

I korthet:

Miljöförbindelse

 • Du kan förlänga förbindelsen med ett år i samband med huvudstödansökan 2020.
 • De begränsningar som planerades våren 2019 genomförs inte år 2020
  • Ersättningsnivåerna förblir oförändrade inom alla åtgärder
  • Arealen som betalas ersättning begränsas inte jämfört med den tidigare (till exempel betalas det ersättning för vall på naturvårdsåker i hela landet liksom förut)
  • Skyddszonarealen begränsas inte, dvs. alla arealer som var skyddszon 2019 kan uppges som skyddszon också år 2020.
 • Du kan frånträda en skiftesspecifik åtgärd som valts till förbindelsen genom att meddela om det på blankett 479 i samband med huvudstödansökan. Du kan inte byta eller lägga till åtgärder på basis av fortsättningsåret.
 • Om du vill avstå från att genomföra skyddszonen på dina skiften måste du frånträda åtgärden miljövårdsvallar, och då avstår du samtidigt också från att genomföra vall på naturvårdsåker och flerårig miljövall.
 • Du måste betala tillbaka stödet för ett enskilt skifte, om skiftet förblir i din egen besittning år 2020 och
  • du tar bort skiftet från miljöförbindelsen (du till exempel beskogar skiftet)
  • du inte längre genomför en åtgärd som är menad för hela förbindelseperioden (du till exempel börjar bedriva odling på en skyddszon som du anmält)
 • Obs! När besittningen av ett skifte ändras behöver man inte fortsätta med en flerårig åtgärd (till exempel skyddszon). Att avsluta den orsakar ingen påföljd för den föregående jordbrukaren.
 • I vilket fall som helst ska du följa förbindelsevillkoren på förbindelsearealen fram till 30.4.2020, även om du inte förlänger förbindelsen.

Miljöförbindelsens utbildningskrav

Villkoret som gäller utbildningskrav för miljöförbindelse var i kraft fram till 30.4.2020 och har således slutat gälla från och med 1.5.2020. Länken till nättentamen har tagits bort från Viputjänsten, eftersom kravet inte längre gäller under förbindelsens fortsättningsår. Från och med 1.5.2020 har miljöförbindelsens fortsättningsår trätt i kraft och då behöver ingen längre avlägga utbildningen.  

Det görs inga avdrag från betalningarna för miljöförbindelse 2020, fastän utbildningskravet inte är uppfyllt.

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2020