Miljöförbindelse, miljöavtal och ekoförbindelse år 2022

Frågor och svar om miljöförbindelser och miljöavtal samt ekoförbindelser

Min miljöförbindelse samt mina miljöavtal och min ekoförbindelse som började 2015, 2016 och/eller 2017 löper ut 30.4.2022. Kan jag fortsätta med förbindelserna?

Om du vill kan du förlänga dina förbindelser och/eller dina avtal med ett år så att de fortsätter som förut fram till 30.4.2023. Du kan ansöka om förlängning i samband med huvudstödansökan 2022 i Viputjänsten eller med blankett 101B. Huvudstödansökan slutar 15.6.2022. Om du inte ansöker om andra stöd vid huvudstödansökan ska du ansöka om förlängt avtal om uppfödning av lantraser på pappersblankett 218M.

Måste jag förlänga en förbindelse eller ett avtal som löper ut?

Nej, det behöver du inte. Förbindelse- eller avtalstiden löper ut 30.4.2022, och då kan du låta bli att förlänga giltighetstiden för dem. Det orsakar inga påföljder för dig.

Ändras miljöförbindelsens stödnivåer 2022?

Ersättningsnivåerna för en miljöförbindelse förblir oförändrade år 2022.

Förblir villkoren oförändrade om jag fortsätter med en förbindelse eller ett avtal?

Förbindelse:

Villkoren förblir desamma på ditt skifte, om du förlänger din förbindelse med de tidigare åtgärderna. Se frågorna nedan om ändringar i en förbindelse.

För fortsättningsåret behöver du inte uppfylla utbildningskravet, utföra kvalitetstest av åkerjorden eller göra upp en växtföljdsplan.

Miljöavtal:

På de avtalsarealer som ingår i miljöavtal ska du genomföra de årliga åtgärderna och eventuella åtgärder som vidtas vid bestämda tidpunkter på det sätt som sägs i avtalsvillkoren och skötselplanen fram till utgången av fortsättningsåret.

Om du ansöker om att ditt miljöavtal ska förlängas, måste du förlänga avtalet på alla avtalsskiften. Det går inte att lämna bort skiften från fortsättningsårets avtal utom när det gäller besittningsändringar.

Lantrasavtalen 2022

Villkoren för avtal om uppfödning av lantraser förblir oförändrade, men under fortsättningsåret krävs det inte att avtalsdjuren fortplantar sig, om skyldigheten redan är uppfylld. Fortsättningsåret kan användas för att uppfylla fortplantningsskyldigheten för ett djur.

Kan jag ändra innehållet i min miljöförbindelse om jag förlänger den med ett år?

Du kan frånträda en eller flera skiftesspecifika åtgärder i din förbindelse för fortsättningsåret. Du kan frånträda en skiftesspecifik åtgärd som valts till förbindelsen genom att meddela om det på blankett 479.

Några andra ändringar kan du inte göra i miljöförbindelsen. Du kan till exempel inte avstå från en skyddszon som du anmält på ett enskilt skifte, utan då måste du frånträda hela åtgärden ’miljövårdsvallar’. I åtgärden ’miljövårdsvallar’ ingår också vall på naturvårdsåker och flerårig miljövall.

Kan jag avstå från att genomföra ett skyddszonskifte som ingår i miljöförbindelsen?

Tyvärr kan du inte avstå från ett enskilt skyddszonskifte utan påföljder. Om du avstår från genomförandet måste du betala tillbaka ersättningarna du fått för arealen under förbindelseperioden.

Om skiftets besittning ändras, är följande jordbrukare inte skyldig att fortsätta med en åtgärd som den föregående jordbrukaren genomfört på skiftet. Exempel: En skyddszon har varit i Pelles besittning åren 2015-2021 och år 2022 övergår besittningen av skiftet till Maja som vill så havre på skiftet. Efter besittningsändringen behöver följande jordbrukare inte genomföra de åtgärder som den tidigare jordbrukaren genomfört, utan Maja kan så havre på skiftet. Det blir inte heller några påföljder för Pelle.

Kan enskilda skiften i förbindelser eller avtal lämnas bort i samband med en förlängning?

Nej, det går inte. Skiften som förblir i egen besittning ska finnas med i förbindelsen och avtalet också under fortsättningsåret, annars blir det återkrav för skiftet i fråga. Om besittningen ändras går det ändå att lämna ett skifte utanför förbindelsen eller avtalet.

Jag tänker förlänga min förbindelse i vår 2022, kan jag alltså plöja upp skyddszonen redan nu i höst 2022?

Den nuvarande förbindelseperioden fortgår fram till 30.4.2023 och till och med det datumet måste de gällande villkoren följas. Till exempel ska växtligheten på en skyddszon bevaras fram till dess.

I korthet:

Miljöförbindelse

 • Du kan förlänga förbindelsen med ett år i samband med huvudstödansökan 2022.
 • Villkoren år 2022 ändras inte jämfört med 2021.
  • Ersättningsnivåerna förblir oförändrade inom alla åtgärder
  • Arealen som betalas ersättning begränsas inte
 • Du kan frånträda en skiftesspecifik åtgärd som valts till förbindelsen genom att meddela om det på blankett 479. Du kan inte byta eller lägga till åtgärder på basis av fortsättningsåret.
 • Om du vill avstå från att genomföra skyddszonen på ett eller flera av dina skiften måste du frånträda åtgärden miljövårdsvallar, och då avstår du samtidigt också från att genomföra vall på naturvårdsåker och flerårig miljövall.
 • Du måste betala tillbaka stödet för ett enskilt skifte, om skiftet förblir i din egen besittning år 2022 och
  • du tar bort skiftet från miljöförbindelsen (du till exempel beskogar skiftet)
  • du inte längre genomför en åtgärd som är menad för hela förbindelseperioden (om du till exempel börjar bedriva annan odling på en skyddszon som du anmält och du inte har frånträtt åtgärden Miljövårdsvallar)
 • Obs! När besittningen av ett skifte ändras behöver man inte fortsätta med en flerårig åtgärd (till exempel skyddszon). Att avsluta den orsakar ingen påföljd för den föregående jordbrukaren.
 • I vilket fall som helst ska du följa förbindelsevillkoren på förbindelsearealen fram till 30.4.2022, även om du inte förlänger förbindelsen.
Sidan har senast uppdaterats 15.2.2022