Nordligt produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd för mjölk betalas på basis av antalet mjölkliter till mjölkproducenter i stödregion C.

Stöd för mejerimjölk betalas till en sökande för mjölk som levererats till ett mejeri och som har köpts upp och godkänts för marknadsföring. Mejerierna anmäler de mjölkmängder som köpts upp av producenterna och godkänts för marknadsföring till Livsmedelsverkets Mjölkregister.

Försäkra dig här (lista över mejerier som förbundit sig vid systemet) om att det mejeri du anlitar har förbundit sig vid systemet för produktionsstöd. Produktionsstöd betalas inte för mjölk som levererats till ett mejeri som inte har förbundit sig vid systemet för produktionsstöd för mjölk eller som har uteslutits från systemet.

Stöd för direktförsäljningsmjölk betalas för mjölk som sålts direkt till konsumenterna eller för försäljning eller överföring av andra mjölkprodukter.

Produktionsstöd för mejerimjölk betalas varje månad den 15. Också produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk kan betalas per månad, om uppgifterna om föregående månad har meddelats till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Stödet är på sökandens konto senast inom tre bankdagar från betalningsdagen. Efter det att anmälan om deltagande i produktionsstöd för mejerimjölk har trätt i kraft betalas produktionsstödet för mjölk för det aktuella stödåret (1.1–31.12). Produktionsstöd för mejerimjölk eller direktförsäljningsmjölk betalas inte om det beviljade beloppet per stödår är mindre än 100 euro.

Stödnivåer

Stödnivån för produktionsstödet bestäms enligt den stödregion där din gårds driftscentrum är beläget. De slutliga stödnivåerna för 2022 preciseras vintern 2023, varefter en eventuell förhöjning kan betalas våren 2023 (efterlikvid).

Stödnivåerna för 2022

Stödregion

1.1.-30.6.2022

cent/l

​1.7–31.12.

cent/l

​C1 8,3 7,3
​C2 9,0 8,0
​C2 norra och skärgården 10,0 ​9,0
​C3–P1 13,0 ​12,0
​C3–P2 14,7 ​13,7
​C3–P3, P4 17,3 ​16,3
​C4–P4 22,0 21,0
C4–P5 31,2 ​30,2

Begränsningar

Sökanden kan få stöd för högst följande antal liter under stödåret:

​Stödregion ​miljoner liter
​C1 ​3,5
​C2 ​3,5
​C2 norra och skärgården ​3,0
​C3–P1 ​2,5
​C3–P2 ​2,0
​C3–P3, P4 ​2,0
​C4–P4 ​1,5
​C4–P5 ​1,0

Så här ansöker du om stöd

Ansök om produktionsstöd för mejerimjölk i Viputjänsten eller på Livsmedelsverkets blankett 282 Anmälan om deltagande i systemet för produktionsstöd för mejerimjölk. Anmälan om deltagande är kraft tillsvidare.

Om en gård (t.ex. en sammanslutning eller ett dödsbo) skiftas eller gårdarna slås samman (sammanslagning av gårdar), måste anmälan om deltagande ges in på nytt. Anmälan om deltagande behöver inte ges in separat om anmälan om besittningsöverföring av hela gården (blankett 156) har lämnats in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och det är frågan om generationsväxling, köp eller arrendering som berör hela gården eller ändring av sammanslutningsformen för hela gården.

Ansök om produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk och uppge den mjölkmängd som sålts direkt till konsumenterna på Livsmedelsverkets blankett 230. Du kan ansöka om stöd per månad, men lämna in blanketten senast 17.1.2023 till landsbygdsnäringsmyndigheten för den kommun där din gårdsbruksenhet är belägen.

Återtagande av anmälan om deltagande

Du kan återta ditt deltagande i systemet för produktionsstöd för mejerimjölk. Återtagandet ska göras skriftligt till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Återtagandet får formuleras fritt, men av det ska framgå vilket datum du vill att återtagandet ska träda i kraft. Det är skäl att göra återtagandet i god tid före den 10 i månaden, om du inte vill att stödet ska betalas under månaden i fråga. Återtagande som gjorts efter underrättelse om övervakning beaktas inte vid övervakningen.

Villkor för produktionsstöd

En förutsättning för betalning av produktionsstöd för mjölk är att de villkor som är gemensamma för nationella stöd följs. För att få produktionsstöd för mjölk behöver sökanden dock inte ha odlingsbar åker i sin besittning. Läs mer om de gemensamma kraven för nationella stöd i ansökningsguidens kapitel 2.

Spara alla handlingar som hör samman med ansökan om stöd och till exempel försäljningskvittona minst stödåret och de följande fyra kalenderåren.

Du måste bedriva mjölkproduktion enligt normal produktionsmetod och korna måste vara i din besittning. Djurens välbefinnande ska ombesörjas i enlighet med djurskyddsbestämmelserna.

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2022