Nordligt produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd för mjölk betalas på basis av antalet mjölkliter till mjölkproducenter i stödregion C.

Stöd för mejerimjölk betalas för mjölk som levererats till ett mejeri och som har köpts upp och godkänts för marknadsföring. Mejerierna anmäler de av producenterna uppsamlade mjölkmängderna till Livsmedelsverkets mjölkregister.

Försäkra dig här (lista över mejerier som förbundit sig vid systemet, pdf) om att det mejeri du anlitar har förbundit sig vid systemet för produktionsstöd. Produktionsstöd betalas inte för mjölk som levererats till ett mejeri som inte har förbundit sig vid systemet för produktionsstöd för mjölk eller som har uteslutits från systemet.

Stöd för direktförsäljningsmjölk betalas för mjölk som sålts direkt till konsumenterna eller för försäljning eller överföring av andra mjölkprodukter. Den som ansöker om produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk ska på Livsmedelsverkets blankett 230 uppge den mjölkmängd som sålts direkt till konsumenterna. Lämna in blanketten till NTM-centralen senast 15.1.2019.

Betalning av produktionsstöd

Produktionsstöd för mejerimjölk betalas varje månad den 15. Stödet är på sökandens konto senast inom tre bankdagar från betalningsdagen.

Efter det att anmälan om deltagande har trätt i kraft betalas produktionsstödet för mjölk för det aktuella stödåret (1.1–31.12). Produktionsstöd för mejerimjölk eller direktförsäljningsmjölk betalas inte om det beviljade beloppet per stödår är mindre än 100 euro.

Stödnivåer

Stödnivån för produktionsstödet bestäms enligt den stödregion där din gårds driftscentrum är beläget. De slutliga stödnivåerna för produktionsstödet 2018 slås fast vintern 2019, varefter en eventuell förhöjning kan betalas våren 2019 (efterlikvid).

Stödnivåerna för 2018

Stödregion
1.1–31.10 och 1.12– 31.12 cent/l
1.11.– 30.11. snt/l
​C1 7,3

9,7

​C2 8,0

10,4

​C2 norra och skärgården ​9,0

11,4

​C3–P1 ​12,0

14,4

​C3–P2 ​13,7

16,1

​C3–P3, P4 ​16,3

18,7

​C4–P4 ​21,0

23,4

​C4–P5 ​30,2

32,6

Begränsningar

Sökanden kan få stöd för högst följande antal liter under stödåret:

​Stödregion ​miljoner liter
​C1 ​3,5
​C2 ​3,5
​C2 norra och skärgården ​3,0
​C3–P1 ​2,5
​C3–P2 ​2,0
​C3–P3, P4 ​2,0
​C4–P4 ​1,5
​C4–P5 ​1,0

Så här ansöker du om stöd

Ansök om produktionsstöd för mjölk på Livsmedelsverkets blankett 282 Anmälan om deltagande i systemet för produktionsstöd för mjölk. Anmälan om deltagande är kraft tillsvidare.

Om en gård (till exempel en sammanslutning eller ett dödsbo) skiftas eller gårdarna slås samman (sammanslagning av gårdar), ska du ge in anmälan om deltagande på nytt. Anmälan om deltagande behöver inte ges in separat om anmälan om besittningsöverföring av hela gården (blankett 156) har lämnats in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och det är frågan om generationsväxling, köp eller arrendering som berör hela gården eller ändring av sammanslutningsformen för hela gården.

Återtagande av anmälan om deltagande

Du kan återta ditt deltagande i systemet för produktionsstöd för mjölk. Återtagandet ska göras skriftligt till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Återtagandet får formuleras fritt, men av det ska framgå vilket datum du vill att återtagandet ska träda i kraft. Det är skäl att göra återtagandet före den 10 i månaden, om du inte vill att produktionsstöd ska betalas under månaden i fråga. Återtagande som gjorts efter underrättelse om övervakning beaktas inte vid övervakningen.

Villkor för produktionsstöd

En förutsättning för betalning av produktionsstöd för mjölk är att de villkor som är gemensamma för nationella stöd följs. För att få produktionsstöd för mjölk behöver sökanden dock inte ha odlingsbar åker i sin besittning. Läs mer om de gemensamma kraven för nationella stöd i ansökningsguidens kapitel 3.

Spara alla handlingar som hör samman med ansökan om stöd och till exempel försäljningskvittona minst stödåret och de följande fyra kalenderåren.

Du måste bedriva mjölkproduktion enligt normal produktionsmetod och korna måste vara i din besittning. Sköt om djurens välbefinnande i enlighet med djurskyddsbestämmelserna.