Dokument som ska kontrolleras vid åkerövervakning

Dokumenten som ska kontrolleras vid åkerövervakning beror på vilka stöd du har sökt. Gårdar som har ingått förbindelse om miljöersättning har fler dokument att granska.

Det är skäl att gå igenom dokumenten redan före kontrollen så att det är enkelt att hitta dem när granskningen görs. Ett dokument som saknas leder vanligen till stödavdrag. Det är oftast möjligt att lämna in dokument inom en utsatt tid efter gårdsbesöket.

På en gård som ingått förbindelse om miljöersättning granskas i samband med åkerövervakning:

 • arrendeavtalen
 • dokumenten över skiftesspecifika åtgärder (dokumenten finns uppräknade i förbindelsevillkoren)
  • användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis: garantibevis för den sättpotatis som använts eller ett avtal om produktion av sättpotatis
  • åkernaturens mångfald: kvitto över det utsäde som använts
  • alternativt växtskydd för trädgårdsväxter: kvitto över köpta preparat eller entreprenadarbeten.
 • odlingsplanen.

Vid dokumentkontrollen vintertid granskas följande för en gård som ingått förbindelse om miljöersättning:

 • de färdiga skiftesvisa anteckningarna
 • markkarteringarna
 • stallgödselanalysen (om din gård producerar eller tar emot mer än 25 m3 stallgödsel om året)
 • protokollet över test av växtskyddsspruta
 • intyget över avlagd examen eller utbildning om växtskyddsmedel
 • kvittorna över gödsmedel som rör övervakningsåret samt utredingen av andra gödsmedel som använts/överlåtits under övervakningsåret
 • avtalen om överlåtelse och mottagning av stallgödsel (om din gård överlåter eller tar emot stallgödsel)
 • skötseldagboken för avtal om miljöspecialstöd
 • dokumenten över skiftesspecifika åtgärder (dokumenten finns uppräknade i förbindelsevillkoren)
  • placering av stallgödsel i åker: överlåtelseavtal, betalningskvitto, frakt- eller forsedel
  • återanvändning av näringsämnen och organiskt material: överlåtelseavtal, betalningskvitto, frakt- eller forsedel.

Dokument som ska kontrolleras för andra gårdar än de som ingått förbindelse om miljöersättning:

 • arrendeavtalen (åkerövervakning)
 • bokföringen över användningen av kvävegödselmedel (dokumentkontroll vintertid)
 • bokföringen över användningen av växtskyddsmedel (dokumentkontroll vintertid)
 • stallgödselanalysen (om din gård producerar eller tar emot mer än 25 m3 stallgödsel per år) (dokumentövervakning vintertid).

 

 

Sidan har senast uppdaterats 11.4.2022