Info om arealändringar i Viputjänsten

Alla arealbaserade stöd baserar sig på den areal av ett basskifte som är införd i Åkerskiftesregistret. För att registret ska hållas uppdaterat, granskas alla basskiftesgränser med några års mellanrum med hjälp av nya flygfoton. Områdena fotograferas enligt det nationella flygfotograferingsprogrammet. Vid behov görs korrigeringar av gränserna.

Under fotograferingsåret görs en korsgranskning av alla basskiften i det område som flygfotograferas. En korsgranskning innebär att din anmälda areal jämförs med den basskiftesareal som avgränsats på basis av det nya flygfotot.

Om du har fått ett SMS som meddelar om ändringar i dina basskiftesarealer, är den nya sammanräknade arealen av dina basskiften mindre än den areal som du uppgett i huvudstödansökan 2021. Arealskillnaden är högst tre procent eller två hektar, och därför kommer stöden att skäras ned. Nedskärningen innebär att den areal som du uppgett i ansökan minskas med arealskillnaden och stödet betalas enligt den mindre arealen. Korsgranskningen har gjorts utan behandling av NTM-centralen. Arealminskningen har beräknats automatiskt på basis av de uppdaterade arealerna.

Meddelandet kräver inga åtgärder, men ifall du önskar kan du se en lista över de skiften vars areal har ändrat i Viputjänsten. Du ser också arealskillnaden. Arealen av enskilda basskiften har kunnat minska eller öka. På kartan i huvudstödansökan kan du dessutom se på vilka ställen ett basskifte har fått sin gräns uppdaterad. Titta på videon: Gårdens övervakningshändelser (YouTube).

Du får inget SMS i följande fall:

  • Om den sammanräknade arealen av gårdens basskiften efter uppdateringen är större än den anmälda arealen 2021. Du får fram de ändrade basskiftesgränserna på kartan i huvudstödansökan när du väljer också det föregående årets basskiften som nivå.
  • Om arealskillnaden är större än tre procent eller två hektar har gården överförts till NTM-centralen för att övervakas och de kontaktar dig vid behov.
Sidan har senast uppdaterats 10.5.2022