Påföljderna för åkerstöd

Stödet kan bli föremål för en påföljd med anledning av arealskillnad och försummade stödvillkor eller tvärvillkor. Avdragen som riktas mot stödet baserar sig på nationella och EU-förordningar. Inspektören sparar observationerna från övervakningen i ett datasystem som räknar ut eventuella påföljder.  

Avdrag på grund av arealskillnad

Om stödets godkända areal är mindre än den ansökta arealen påförs stödet en påföljd enligt tabellen nedan. Lägg märke till att påföljderna räknas ut på olika sätt för olika stöd:

  Grundstöd,  kompensat-ionsersättning + husdjurs-förhöjning och stöd till unga jordbrukare (EU)
​Konstaterats mer areal än den anmälda ​Betalas enligt ansökan
​Arealskillnad högst 3 % eller 2 ha ​Betalas enligt den vid övervakningen godkända arealen

Arealskillnad över 3 % eller 2 ha, men högst 10 %
- första gången
​Påföljd: godkänd areal – 0,75 * skillnaden
Arealskillnad över 3 % eller 2 ha, men högst 10 %
- senare
​Påföljd: godkänd areal – 1,5 * skillnaden
Arealskillnad över 10 % men högst 66,66 % Påföljd: godkänd areal – 1,5 * skillnaden
​Arealskillnad över 66,66 % ​Stödet utbetalas inte och dessutom överförd påföljd *)

*) Om arealskillnaden är större än 66,66 %, kan påföljden inte tas ut i sin helhet under övervakningsåret. Resten av påföljden tas ut från de av EU hel- eller delfinansierade stöd som kommer till betalning under de tre följande åren.

  Miljöersättning, ersättning för eko-logisk produktion, bidrag för jord-bruksgrödor och miljöavtal
Konstaterats mer areal än den anmälda ​Betalas enligt ansökan
​Arealskillnad högst 3 % eller 2 ha ​Betalas enligt den vid över-vakningen godkända arealen
 
​Pinta-alaero yli 3 % tai 2 ha, mutta enintään 20 % ​Påföljd: godkänd areal – 2 * skillnaden
​Pinta-alaero yli 20 , mutta enintään 50 % ​Stöd utbetalas inte
Arealskillnad över 50 % ​Stöd utbetalas inte och dessutom ytterligare påföljder **)

**) Den ytterligare påföljden är lika stor som det stödbelopp som motsvarar den konstaterade arealskillnaden. Den ytterligare påföljden tas ut från de av EU hel- eller delfinansierade stöd som kommer till betalning under de tre följande åren.

  Nationella arealstöd
Konstaterats mer areal än den anmälda ​Betalas enligt ansökan
Arealskillnad högst 3 % eller 2 ha Betalas enligt den vid över-vakningen godkända arealen
​Arealskillnad över 3 % eller 2 ha, men högst 10 % ​Påföljd: godkänd areal – 0,75 * skillnaden
​Arealskillnad över 10 % Påföljd: godkänd areal – 1,5 * skillnaden
(dock ändå högst den ansökta stödsumman)

Påföljder av stödvillkor

Påföljderna av försummelser av stödvillkor riktas mot det stöd och den åtgärd vars stödvillkor har försummats. Flest stödvillkor att följa har miljöersättningen och de nationella stöden. I övervakningsanvisningen för NTM-centralen berättas mer ingående om påföljderna.

Nedan beskrivs avdrag som riktar sig mot miljöersättningen.

När det gäller balanserad användning av näringsämnen baserar sig påföljden av en försummelse på:

  • areal (odlingsplan, markkarteringar och skiftesvisa anteckningar samt en del av kraven för basnivån): förhållandet mellan den bristfälliga arealen och den areal på vilken kravet måste följas
  • längd (skyddsremsa längs vattendrag): förhållandet mellan den otillräckliga längden och den längd som krävs
  • försummelsens omfattning, varaktighet och upprepning (stödvillkoren som gäller gödsling samt basnivåns krav på dikesrenar och kraven som gäller gödsling)
  • en procentsats som föreskrivs i förordningen (test av växtskyddsspruta, utbildning eller examen om växtskyddsmedel, användning av växtskyddsmedel, stallgödselanalys och mångfaldsremsor).

Ersättning för en skiftesspecifik åtgärd betalas inte för den areal på vilken stödvillkoren inte har följts. Dessutom kan det bli en påföljd för hela miljöersättningen, om försummelsen riktar sig också mot ersättningens basnivå. Påföljderna av åtgärdernas basnivå räknas ut via arealen eller också använder man fastställda påföljdsprocenter.

När det gäller påföljdsprocenterna beaktas överträdelsens allvar, omfattning och varaktighet. Dessutom utreder inspektören huruvida det är frågan om en upprepad överträdelse eller om bristen orsakar återkrav för året innan. 

Inom miljöersättningen använder man sig av begreppet allvarlig överträdelse. Det här innebär att en brist kan orsaka en större påföljd än tidigare. Allvarlig överträdelse kan användas till exempel när jordbrukaren har sökt ersättning fastän han eller hon har låtit bli att genomföra åtgärden på största delen av arealen eller inte genomfört åtgärden alls. Ersättning för åtgärden i fråga betalas inte för övervakningsåret och dessutom avslås också nästa års ersättning.

Förgröningsstöd

Överträdelse av villkoren för förgröningsstöd leder till att förgröningsstödet minskar. Avdraget beror på hur stor överträdelsen är. Till exempel om gårdens huvudgröda får uppta högst 75 % av åkerarealen så ökar avdraget ju mer 75 % överskrids. Överträdelse av kraven kan utöver minskat stöd också leda till en separat sanktion. 

Tvärvillkor

Om det på gården upptäcks en överträdelse av tvärvillkoren bedömer inspektören försummelsens allvar, omfattning, varaktighet, uppsåtlighet och upprepning. Vanligen är påföljden att alla stöd för vilka tvärvillkoren är ett krav minskas med 3 %. Påföljden kan sänkas till 1 % eller höjas till 5 %. Påföljden av en upprepad försummelse är högst 15 %. Om försummelsen är uppsåtlig kan gården gå miste om stöden helt och hållet.

För en obetydlig försummelse kan gården få en tidig varning. Då leder den observerade försummelsen inte till några påföljder om den korrigeras inom utsatt tid. En del försummelser är ändå sådana att de inte går att korrigera (till exempel en överskridning av gödslingsbegränsningarna). I så fall blir det inga påföljder om gården inte begår samma försummelse på nytt under en period om tre kalenderår.

Eftersom samma gård kan bli föremål för flera tvärvillkorskontroller under ett och samma år (till exempel åkerövervakning och kontroll av märkning och registrering av djur), är påföljden av en enskild kontroll nödvändigtvis inte den slutliga tvärvillkorspåföljden. Du får veta den slutliga gemensamma påföljden av gårdens samtliga tvärvillkorskontroller vanligen i slutet av övervakningsåret eller i början av följande år.

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2020