Dokument som ska kontrolleras vid djurövervakning

Dokumenten som ska kontrolleras vid djurövervakning beror på vilka stöd du har sökt och vilken produktionsinriktning du bedriver på din gård. Det är skäl att gå igenom dokumenten redan före kontrollen så att det är enkelt att hitta dem när granskningen görs. Ett dokument som saknas leder vanligen till stödavdrag.

Förvara följande dokument så att det är lätt att komma åt dem:

 • djurförteckning per djurhållningsplats (kan också vara i elektroniskt format)
 • kvitton över köp och försäljning av djur från en 12-månadersperiod
 • besittningsintyg över djur (t.ex. för hästar i gemensam ägo)
 • andra eventuella handlingar som gäller djuren (t.ex. fraktsedlar från kadaveruppsamling)
 • renrasighetsintyg, stambokföringsintyg (avtal om lantraser)
 • bokföring över hongetternas mjölkmängd.

På gårdar som ingått förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kontrolleras dessutom följande do-kument. Också i förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande  berättas vilka dokument som krävs för varje djurslag och gårdsspecifik åtgärd.

Nötkreatur

 • utfodring och skötsel av nötkreatur: utfodringsplan, grovfoderanalys, beredskapsplan i händelse av el- och vattenavbrott samt fel i utrustningen 
 • åtgärder i samband med de förhållanden under vilka kalvar hålls: bokföring över medicinsk behand-ling och veterinärkvitton över förstörande av kalvars hornanlag
 • åtgärder i samband med nötkreaturens betesgång: journal över betesgång och utevistelse.

Får och getter

 • utfodring av får och getter: utfodringsplan och grovfoderanalys
 • skötsel av får och getter: journal över klippning av får, plan för parasitbekämpning, analyser av spill-ningsprov, bokföring över medicinsk behandling
 • åtgärder i samband med fårs och getters betesgång: journal över betesgång och utevistelse.

Svin

 • utfodring och skötsel av svin: utfodringsplan, beredskapsplan i händelse av el- och vattenavbrott samt fel i utrustningen, i svinstall för smågrisproduktion (inkl. integrerade svinstall) produktionsplan
 • utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor: journal över utevistelsen
 • förbättrande av grisningsförhållandena: journal över användningen av grisningshäck
 • åtgärder i samband med kastrering av svin: bokföring över medicinsk behandling.

Fjäderfä

 • utfodring och skötsel av fjäderfä: utfodringsplan och proteinanalys av spannmål
 • förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls: slaktpartirapporter
 • förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier: journal över utgödslingen och luftens ammoniakhalt i hönseriet
 • utomhusvistelse för höns och kalkoner: journal över utevistelsen.
Sidan har senast uppdaterats 29.12.2020