Påföljderna för djurstöd

Din gård påförs påföljder om inspektören underkänner ett djur eller om det finns brister som gäller iakttagandet av stödvillkor. Anmälningar till djurregistret kontrolleras administrativt för alla sökande efter stödårets slut. Påföljder orsakas också av djur för vilka jordbrukaren inte har följt anmälningstiderna. Därför kan det resultera i att läget som konstaterades vid gårdsövervakningen förändras.

Påföljderna av underkända djur

Orsaker som leder till att djur underkänns är att djuret saknar öronmärken eller att uppgifterna i djurförteckningen eller djurregistret inte stämmer. Följande uppgifter granskas i djurförteckningen och djurregistret:

 • datum då djuret anlände till och lämnade gården
 • djurhållningsplats
 • ras
 • kön
 • användningssätt
 • ålder
 • kalvning/lamning/killning.

Stödet som betalas för nötkreatur, tackor och getter och påföljderna av ett underkänt djur bestäms enligt utfodringsdagarna. Djurantalet på din gård bildas utgående från de utfodringsdagar som registerdjuren har samlat under kalenderåret. Djurets utfodringsdagar underkänns om det vid övervakningen upptäcks att djuret saknar öronmärke eller att anmälningarna om djuret till registret eller djurförteckningen har gjorts oriktigt eller för sent.

Stödet för svin och fjäderfä bestäms enligt det genomsnittliga djurantal som gården uppgett i ansökan. Det djurantal som godkänts vid övervakningen räknas ut på basis av det månatliga djurantal som förts in i djurförteckningen. På svingårdar kontrolleras dessutom att anmälningarna om djurantal har gjorts till svinregistret i tid.

Antalet underkända djur inverkar på hur stor minskning som görs på basis av sanktionen. Sanktionsprocenten bestäms på basis av skillnaden mellan antalet godkända och underkända djur. Om antalet underkända djur är högst 3, är sanktionsprocenten lika stor som skillnaden i procent. Eftersom djurantalet räknas ut på basis av utfodringsdagarna eller det genomsnittliga antalet djur, kan de underkända djuren vara till exempel 3,1 stycken. Om antalet djur som ska underkännas är fler än 3 bestäms skillnaden i procent på följande sätt:

 • Skillnaden högst 10 %: sanktionsprocenten = skillnaden i procent
 • Skillnaden över 10–20 %: sanktionsprocenten = 2*skillnaden i procent
 • Skillnaden över 20 %: inget stöd betalas
 • Skillnaden över 50 %: inget stöd betalas. Stöden som minskas på basis av underkända djur dras av en gång från de stöd som kommer till betalning under de tre följande kalenderåren.

Exempel: påföljd för bidraget för nötkreatur

På gården finns under året 12 tjurar som samlar bidrag för nötkreatur och de samlar totalt 4 200 utfodringsdagar. Vid övervakningen underkänns en tjur som har samlat 200 utfodringsdagar. Påföljdsprocenten räknas ut på följande sätt:

 • De godkända djurens utfodringsdagar (st.): 4 200 - 200 = 4 000
 • Antalet godkända djur i genomsnitt: 4 000 / 365 = 10,9
 • Antalet underkända djur i genomsnitt: 200 / 365 = 0,55
 • Skillnaden mellan godkända och underkända djur i procent: (0,55 / 10,9) x 100 % = 5,05 %
 • Stödet som betalas på basis av antalet godkända djur (10,9 djur) minskas med 5,05 procent.

Påföljder av stödvillkor

Ett villkor för direkta djurstöd är att din gård följer det produktionssätt som är brukligt inom produktionsin-riktningen. Det här innebär till exempel att en mjölkboskapsgård säljer mjölk eller att en köttboskapsgård säljer djur till slakt. Om så inte är fallet avslås stödet helt och hållet.

Stödet för en åtgärd i samband med ersättningen för djurens välbefinnande minskas om det finns brister i genomförandet av åtgärden. Avdragets storlek beror på hur allvarlig, omfattande, varaktig och upprepad bristen är.

Sidan har senast uppdaterats 3.12.2018