Så här förbereder du dig för kontrollen

När inspektören meddelar om en kommande övervakning på din gård berättar han eller hon om kontrollen, dess syfte samt om vilka omständigheter och dokument som ska kontrolleras. Inspektören får meddela om åkerövervakning tidigast 14 dygn och om djurövervakning tidigast 48 timmar innan gårdsbesöket påbörjas. Övervakningen kan också göras utan att du får veta om det i förväg. Författningarna stadgar att en del av djurövervakningarna måste göras utan förhandsanmälan.

Gårdsbesöket varar från några timmar till några dagar. Gårdsbesökets längd beror på din gårds storlek och produktionsinriktning. På samma gång som inspektören meddelar om övervakningen kan du be honom eller henne ge en uppskattning av hur länge kontrollen tar.

Det rekommenderas att du deltar i kontrollen. Din medverkan kan förkorta den tid som går åt för kontrollen på gården. I synnerhet när det gäller övervakningen av djurstöd måste du på inspektörens begäran ge den assistans som behövs för att utföra övervakningen, till exempel för att samla in djuren från betesmarken. Du kan också anlita en medhjälpare vid övervakningen eller befullmäktiga någon annan att fungera som din representant, om du inte själv har möjlighet att komma till platsen.

Sidan har senast uppdaterats 11.4.2022