Stödet per djur för renhushållning

De som bedriver renhushållning beviljas djurspecifikt stöd med stöd av lagen om stöd till jordbruket och trädgårdsskötseln.

Stöd betalas till hushåll (regionerna C3 och C4) enligt antalet levande renar på förteckningen över renar i slutet av renskötselåret. Stödmottagaren måste ha det minimiantal levande renar som årligen bestäms genom statsrådets förordning.

Sökanden ska föra bok över renhushållningens inkomster och utgifter.

För de levande renar som överskrider det högsta delägarspecifika eller renbeteslagsspecifika antalet levande renar betalas inget stöd. Detsamma gäller för renar som borde ha slaktats (oslaktade renar).​

Sidan har senast uppdaterats 28.3.2019