Understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin 2017–18

Jord- och skogsbruksministeriet begränsar utevistelsen för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest. Att hålla svin utomhus är från och med 1.6.2018 tillåtet endast i hägn som har försetts med lämpliga dubbla stängsel eller med sådana dubbla elstängsel som satts upp i anslutning till ett befintligt stängsel eller i utehägn som har skyddats med tillräckligt stadiga konstruktioner så att frigående vildsvin inte kommer i kontakt med svin som hålls i hägn. Svin får också rastas som kopplade eller i djurparker. Det är förbjudet att hålla svin utomhus i övrigt.

Elstängsel som installeras på in- och utsidan av ett stängsel i utehägn ska kopplas till bara ett enda elstängselaggregat. Kopplingen av elstängselaggregat till de redan installerade elstängslen ska ändras omedelbart för att eliminera säkerhetsrisken. Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 7.2.2018

Ansökan om understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin gick ut 28.2.2018. I understöd beviljades cirka 226 000 euro till 86 sökande.

Stödbelopp

När ett ytterligare stängsel av ståltrådsnät sätts upp i anslutning till det befintliga stängslet runt hägnet är understödet 7,50 euro per löpmeter.

När elstängsel sätts upp i eller i anslutning till det befintliga stängslet runt hägnet är understödet 5,30 euro per löpmeter.

Understöd beviljas högst för en yta som är 1 500 kvadratmeter per svin.

Understödet beviljas som stöd enligt förordningen om de minimis-stöd inom jordbrukssektorn (kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013). Tänk på att de minimis-stöd inom jordbrukssektorn kan beviljas till ett belopp av högst 15 000 euro under en period av tre skatteår. Stängslingsunderstödet kan för sin del minska betalningen av andra de minimis-stöd inom jordbrukssektorn.

Ansök om utbetalning av understödet

Ansök om utbetalning av understödet efter slutfört projekt, dock senast inom två månader från det att tidsfristen för att genomföra åtgärden har gått ut. Utbetalning av understödet söks hos NTM-centralen med blankett 710M.

Understödet betalas som engångsbetalning på basis av det uppsatta stängslets längd. I understöd betalas högst det belopp som beviljats i beslutet om understöd, med beaktande av ytan på basis av djurantalet och stängslets maximala längd.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018