Faktorer som påverkar tidtabellen för betalning av djurbaserade stöd

Beloppet av stöd som baseras på djurantal eller djurtäthet och betalningstidpunkten utformas av flera delfaktorer i följd. Alla skeden måste utföras i en bestämd ordningsföljd och vart och ett har sin egen påverkan på helheten.

Skedena som påverkar fastställandet av stödet:

  1. Anmälan av uppgifter om djur och körningar i registret
  2. Administrativa kontroller
  3. Djurantalen till djurenheter och överföring till gårdens uppgifter
  4. Beräkning av djurtätheten (stöd som använder djurtäthet)
  5. Beräkning av stödbeloppet
  6. Myndighetens handläggning för beviljande och utbetalning

Anmälan av djur och körningar i registret

Djurantalen som påverkar stödet kan beräknas först när perioden för fastställande av djuren är avslutad. Förvaltningen samlar alltid in djurens registeruppgifter med en separat engångskörning i registret efter det att anmälnings- och registreringstiderna har löpt ut.

Tiden för de stödsökandes anmälningar av djur till svinregistret för oktober-december löper ut i slutet av januari och förvaltningen registrerar registeranmälningarna senast i februari. Likaså ska de stödsökande lämna in lamningsanmälningarna till får- och getregistret före utgången av januari.

Förvaltningen skickar breven med utdrag ur nötdjursregistret i januari och stödsökanden kan korrigera registeranmälningarna fram till början av februari. Dessutom har det reserverats två veckor för att få in eventuella korrigeringar och registrera dem. Därmed kan registerkörningarna utföras i mars.

Administrativa kontroller

Innan stödet eller ersättningen betalas ut måste myndigheten utföra alla administrativa kontroller som inverkar på beviljandet av stödet. Om kontrollerna är oavslutade vid tidpunkten för utbetalning uppstår en risk för finansiell korrigering, dvs. det äventyrar den EU-medfinansiering av stödet som betalas till Finland.

I de administrativa kontrollerna ingår bland annat korsgranskningskörningar av uppgifter om anmälningar av djur som kommit till och avlägsnats från gården. Dessutom blir uppdateringen av basskiften klar under mars månad och i april utför Livsmedelsverket korsgranskningskörningar av åkerskiftesregistret. De här körningarna ska göras innan restbeloppen av de arealbaserade djurstöden, dvs. eko- och kompensationsersättningarna, betalas ut. 

Beräkning och utbetalning av stöd

Uppgifterna om alla djurslag ska vara tillgängliga innan djurtätheterna räknas ut. Av den orsaken kan djurtätheterna räknas ut först i april.

När stödbeloppen är uträknade måste myndigheterna reserveras tid att utföra kontrollerna som hör samman med beviljandet av stödet samt att handlägga utbetalningen.

På grund av de olika skedena är det i praktiken tidigast i maj möjligt för Livsmedelsverket att betala ut stöd som använder djurtäthet. Däremot kan restbeloppen av EU:s djurbidrag betalas ut först i maj-juni när stödnivåerna för alla direktstöd går att räkna ut. Stödnivåerna kan bestämmas först när alla övervakningar som inverkar på det föregående årets stöd har utförts.

Vid betalning av husdjursförhöjningar för ekologisk produktion och kompensationsersättning måste EU-lagstiftningen följas. Därför går det inte att betala separat förskott på ekoersättningens och kompensationsersättningens husdjursförhöjningar, eftersom man först på våren vet om hela årets djurtäthet uppnås eller inte. Om djurtätheten inte uppnås måste också det utbetalda förskottet betalas tillbaka och samtidigt uppstår den ovan nämnda risken för finansiell korrigering. När stödbetalningen baserar sig på antalet djurenheter är det möjligt att betala ut förskott. Då betalas förskottet på basis av redan uppnådda djurantal och slutbetalningen görs för de djurantal som uppnåtts under slutperioden.

När det gäller stöd som betalas enligt nationella bestämmelser finns det ingen risk för finansiell korrigering, men stödsökanden har ändå ansvaret för att djurtätheten uppnås. Som grund för betalningen av förskott på nationella husdjursstöd används sökandens djurantal året innan och det slutliga stödet bestäms på basis av ansökningsårets djur. Vid betalningen av förskott på stöd för svin- och fjäderfähushållning används referenskvantiteten på sökandens gård. 

Ändring av utbetalningstidtabellerna för programperioden 2014–2020

Från ingången av 2015 ändrades utbetalningstidtabellerna för djurbaserade stöd. Utbetalningarna av husdjursförhöjningar i samband med kompensationsersättning och ekologisk produktion flyttades fram från december till maj följande år, eftersom räkningsperioderna för djur förenhetligades till ett kalenderår. Genom att förenhetliga räkningsperioderna har man kunnat dra ner på antalet djurövervakningar och räkningskörningarna av djur.

Slutbetalningen av EU:s djurbidrag flyttades fram från april till juni, eftersom de slutliga stödnivåerna för EU:s helfinansierade stöd blir klara först efter den linjära minskningen. Tack vare minskningen går de EU-medel som beviljats Finland att använda så exakt som möjligt.

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2018