Frökälla

Med frökälla avses ett frötäktsområde, ett frötäktsbestånd, en fröplantage, föräldraträd till en familj, en klon eller en klonblandning. Enligt lagen om handel med skogsodlingsmaterial får man för produktion av skogsodlingsmaterial endast använda sådan frökälla som uppfyller minimikraven för godkännande av materialet. Livsmedelsverkets uppgift är att granska de här kvalitetskraven och godkänna frökällan.

Kategorier för frökällor och skogsodlingsmaterial

Frökällor som används för produktion av skogsodlingsmaterial indelas i följande kategorier:

1) känd härkomst: en frökälla som utgör ett frötäktsområde eller ett frötäktsbestånd inom ett och samma härkomstområde;

2) beståndsutvalt: en frökälla som utgör ett frötäktsbestånd inom ett och samma härkomstområde, och som valts ut efter fenotypiska kriterier;

3) individutvalt: frökällor som utgör sådana fröplantager, föräldraträd till familjer, kloner eller klonblandningar vars komponenter valts ut efter fenotypiska kriterier på individnivå;

4) testat: frökällor som utgör sådana frötäktsbestånd, fröplantager, föräldraträd till familjer, kloner eller klonblandningar vars överlägsna egenskaper har påvisats genom jämförande tester eller en bedömning som grundar sig på en genetisk utvärdering av frökällans olika beståndsdelar.

Skogsodlingsmaterialet hör till samma kategori som dess frökälla.

Antal godkända frökällor

Uppdaterad 4 november 2019

Materialets kategori och typ

Totalt

Godkända 2019

 

Återkallade 2019

 

  st                    ha st                     ha st                    ha
Beståndsutvalt                      
-frötäktsbestånd 22                   40    
Individutvalt      
- fröplantage 101             1529   20                   347
- klon 86    
- föräldraträd till en familj 1    
Testat                     
-fröplantage 20                   339                    

 

Antal registrerade fröplantager

Uppdaterad 4 november 2019

Fröplantager                     

Stycken                     

Hektar

 -tall 80 1459
 -gran 29 346
-lärkträd 6 55
-ek 1 1,5
-klibbal 2 4,1
-lönn 1 1,5
-vårtbjörk 3 0,4
Totalt 122 1868
Sidan har senast uppdaterats 4.11.2019