Rådets direktiv 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial

BILAGA V

MINIMIKRAV FÖR GODKÄNNANDE AV FRÖKÄLLOR AVSEDDA FÖR PRODUKTION AV ODLINGSMATERIAL SOM SKA CERTIFIERAS I KATEGORIN "TESTAT"

1. KRAV FÖR ALLA TESTER

a) Allmänt                                                                                                                                                                Frökällan måste uppfylla tillämpliga krav i bilagorna III respektive IV. Tester för godkännande av frökällor ska utformas, utföras och tolkas i enlighet med internationellt erkända principer. Vid jämförande tester måste odlingsmaterialet jämföras med minst en, helst flera, godkända eller på förhand utvalda standarder.

b) Egenskaper som ska undersökas                                                                                                                                i) Tester måste utformas för bedömning av de egenskaper som anges. Dessa egenskaper måste specificeras för varje test.
ii) Följande förhållanden ska beaktas: anpassning, tillväxt samt viktiga biotiska och abiotiska faktorer. Andra egenskaper som anses vara av betydelse för syftet i det enskilda fallet ska bedömas i förhållande till de ekologiska förhållandena i det område där testet utförs.

c) Dokumentation                                                                                                                                                    Uppgifter ska ges om: testplatser och deras geografiska läge, klimat, jordmån, tidigare användning, föryngringssätt, förvaltning samt alla typer av skador, vare sig de orsakats av biotiska eller abiotiska faktorer. Dokumentationen ska vara tillgänglig för det officiella organet. De resultat som är tillgängliga vid tiden för undersökningen samt uppgifter om materialets ålder måste arkiveras hos det officiella organet.

d) Utformning av testerna
i) Varje prov som tas av odlingsmaterialet ska dras upp, planteras och skötas på samma sätt, så långt detta är möjligt med tanke på det plantmaterial som används.

ii) Alla experiment måste vara utformade på ett statistiskt godtagbart sätt och omfatta ett tillräckligt stort antal träd, så att en bedömning kan göras av de individuella egenskaperna hos varje undersökt komponent.

e) Analys av resultaten och resultatens tillförlitlighet

i) Resultaten från experimenten måste analyseras med hjälp av internationellt erkända statistiska metoder, och resultaten måste presenteras för varje egenskap som undersökts.
ii) Alla testmetoder och resultat ska göras allmänt tillgängliga.
iii) Det område där materialet förväntas vara anpassat i det land där testet utfördes samt egenskaper som kan begränsa dess användbarhet måste också anges.                                                                                              iv) Om det, medan testerna pågår, kan bevisas att odlingsmaterialet inte åtminstone har de egenskaper som utmärker frökällan eller har ungefär samma resistens som frökällan mot skadegörare av ekonomisk betydelse, får sådant odlingsmaterial inte längre användas.

2. KRAV FÖR GENETISK UNDERSÖKNING AV FRÖKÄLLANS KOMPONENTER

a) Komponenterna i följande frökällor får bli föremål för genetiska undersökningar: fröplantager, föräldraträd till en familj/familjer, kloner och klonblandningar.                                                                                                        b) DokumentationFöljande kompletterande dokumentation krävs för godkännande av frökällan:                         i) De undersökta komponenternas identitet, ursprung och släktträd;
ii) Det korsningsschema som använts för att producera det testade odlingsmaterialet.

c) Testförfaranden                                                                                                                                                    Följande krav måste vara uppfyllda:                                                                                                                                 i) Det genetiska värdet hos varje komponent måste bedömas i minst två försöksområden, av vilka åtminstone ett måste vara beläget i en miljö som är relevant för den föreslagna användningen av odlingsmaterialet;
ii) Den uppskattade överlägsenheten hos det odlingsmaterial som ska saluföras ska beräknas på grundval av dessa genetiska värden och de korsningar som gjorts;
iii) Utvärderingstester och genetiska beräkningar måste godkännas av det officiella organet.

d) Tolkning
i) Den uppskattade överlägsenheten hos odlingsmaterialet ska beräknas med användning av en referenspopulation vad gäller en eller flera egenskaper.
ii) Det ska anges om odlingsmaterialets beräknade genetiska värde är lägre än referenspopulationens vad gäller någon viktig egenskap.

3. KRAV FÖR JÄMFÖRANDE TESTNING AV ODLINGSMATERIAL

a) Provtagning på odlingsmaterial
i) Det prov som tas av odlingsmaterialet för jämförande testning måste vara fullt representativt för odlingsmaterialet från den frökälla som ska godkännas.
ii) Sexuellt framställt odlingsmaterial för jämförande testning ska uppfylla följande krav:                                det ska skördas under goda blomningsår med riklig frukt- och fröproduktion. Konstgjord pollinering får användas; det ska skördas med metoder som garanterar att de prov som erhålls är representativa.

b) Standardmaterial
i) Egenskaperna hos de olika standardmaterial som används i jämförande syfte i testerna bör om möjligt ha varit kända under tillräckligt lång tid i det område där testet ska utföras. Standardmaterialen ska i princip utgöras av material som har visat sig vara användbart för skogsbruk vid den tidpunkt då testet påbörjas, och under de ekologiska förhållanden som materialet ska certifieras för. De ska så långt det är möjligt komma från bestånd som valts ut i enlighet med kriterierna i bilaga III eller från en frökälla som officiellt godkänts för produktion av testat material.
ii) Vid jämförande testning av artificiella hybrider måste båda föräldraarterna om möjligt finnas med bland standardmaterialen.
iii) När så är möjligt ska flera olika standardma terial användas. Om det är nödvändigt och berättigat kan standardmaterialen ersättas av det mest lämpade material som håller på att testas eller av medelvärdet för de material som håller på att testas.
iv) Samma standardmaterial ska användas i alla tester och under så vitt skilda lokala förhållanden som möjligt.

c) Tolkning
i) En statistiskt signifikant överlägsenhet jämfört med standardmaterialen måste kunna påvisas för åtminstone en viktig egenskap.
ii) Om odlingsmaterialet uppvisar avsevärt sämre värden än standardmaterialen vad gäller någon egenskap som är av ekonomisk eller miljömässig betydelse ska detta rapporteras, och de negativa egenskaperna i fråga måste uppvägas av andra, positiva egenskaper.

4. VILLKORLIGT GODKÄNNANDE

Ett villkorligt godkännande får bygga på en preliminär bedömning av tidiga tester. Anspråk på att materialet är överlägset som bygger på en tidig bedömning måste prövas på nytt minst vart tionde år.

5. TIDIGA TESTER

Tester i plantskolor, växthus och laboratorier får godtas av det officiella organet för villkorligt eller slutligt godkännande, om det kan påvisas att det finns ett nära samband mellan den egenskap som bedömts och de egenskaper som normalt brukar mätas i fälttester. Övriga egenskaper som ska testas måste uppfylla kraven i punkt 3.