Fröetikett

Skogsodlingsmaterialets köpare ska ges de uppgifter som anges i stadgandena om handel med skogsodlingsmaterial. Uppgifterna ska finnas på fröförpackningarna eller i dokument som medföljer partiet. Fröpartier av tall och douglasgran ska dessutom ha växtpassmärkning. Växtpass- och fröetikettmärkningarna kan också sammanslås.

Uppgifter som anges i lagen om handel med skogsodlingsmaterial

1) skogsodlingsmaterialets leverantör (namn eller firmanamn)

2) trädslagets vetenskapliga namn och finskt eller svenskt namn på material som producerats i Finland

3) skogsodlingsmaterialets mängd

4) stambrevets beteckning och nummer

5) frökällans registerreferens eller härkomstområdets identifieringsbeteckning

6) typ av frökälla

7) skogsodlingsmaterialets kategori

8) härkomstområde för frökälla som hör till kategorin känd härkomst samt dess longitud- och latitudzoner, härkomstområde för frökälla av kategorin beståndsutvalt samt geografiskt läge definierat av längd- och breddgrad och för frökälla som hör till kategorin individutvalt och testat anges noggrant geografiskt läge

9) uppgift om huruvida frökällan är ursprunglig, annat än ursprunglig eller om dess ursprung är okänt, samt om frökällan finns på sitt naturliga utbredningsområde eller på annat än sitt naturliga utbredningsområde. Beträffande frökälla som inte är ursprunglig eller som finns på annat än sitt naturliga utbredningsområde anges uppgift om ursprung, om detta är känt

10) för testad frökälla anges om materialet har modifierats genom genteknik

11) skogsodlingsmaterialets användningsändamål

12) frömognadsår

13) procentandel rena frön, andra frön och orenheter av fröpartiets vikt. Procentandelen andra frön och orenheter behöver inte anges, om andelen andra frön är under 0,05 procent av fröpartiets vikt (anges inte för asp-, björk- och alfrön)

14) de rena frönas grobarhetsprocent eller, om det är omöjligt eller i praktiken svårt att uppskatta denna, anges den uppskattade procentandelen livskraftiga frön enligt en angiven metod

15) de rena frönas tusenkornsvikt (anges inte för asp-, björk- och alfrön)

16) antalet grobara frön i ett kilo frön eller, om det är omöjligt eller i praktiken svårt att uppskatta denna, antalet livskraftiga frön per kilogram*

*Grobarheten för asp-, björk- och alfrön anges antingen som styckeprocent (punkt 14) eller som bestämning av gramgrodd (punkt 16)

För skogsodlingsmaterial som producerats i Finland och ska marknadsföras i Finland ska köparen dessutom ges följande uppgifter

17) användningsområde för material som hör till kategorierna individutvalt och testat

18) datum för frönas grobarhetstest och sändningsdatum

Uppgifter enligt lagen om skydd för växters sundhet

1) Växtpassbeteckning

2) Finlands beteckning

3) Den finländska växtskyddsmyndighetens beteckning

4) Beteckning i registret för leverantörer av skogsodlingsmaterial (växtskyddsregisternummer)

5) Fröpartiets nummer

6) Växtens vetenskapliga namn

7) Frömängd

8) Anteckning om växtpass som ska ersättas (vid behov)