Kvalitetskrav

Ett fröparti som saluförs ska ha en artrenhet på minst 99 procent. Med artrenhet avses andelen frön av den saluförda arten av de rena frönas vikt.