MEVI-datasystemet betjänar elektroniskt

Du kan registrera dig som användare av datasystemet för skogsodlingsmaterial, om du hör till registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial. Med hjälp av den elektroniska användartjänsten kan man göra anmälningar om fröinsamling, ansöka om stambrev samt anmäla frö- och plantpartier som marknadsförts till andra EU-länder.

Med hjälp av datasystemet för skogsodlingsmaterial följer Livsmedelsverket upp frönas ursprungskedja från skogen eller fröplantagen för skogsträd till klängningsanstalten

  • beviljar stambrev
  • har tillsyn över handeln med skogsodlingsmaterial på EU:s inre marknad
  • erbjuder frökällornas kunder och Naturresursinstitutet den information och de dokument som behövs för planering och skötsel av fröplantager via webben
  • sammanställer tillsynsuppgifter och rapporterar om dem.

Tillsynsregister som finns i datasystemet

MEVI:s datasystem innehåller de tillsynsregister som Livsmedelsverket upprätthåller och som är registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial, registret över frökällor och stambrevsregistret.

Registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial innehåller uppgifter om

  • registrerade verksamhetsställen
  • användare som har registrerats som användare av användartjänsten.

Leverantörer som är skyldiga att registrera sig är producenter av frön och plantor av skogsträd samt de som marknadsför och importerar skogsodlingsmaterial.

Registret över frökällor innehåller uppgifter om godkända frökällor:

  • fröplantager för skogsträd
  • frötäktsbestånd
  • kloner som godkänts för vegetativ förökning.

Registret för stambrev innehåller uppgifter om alla stambrev som beviljats i Finland.

Livsmedelsverket ger stambrev över skogsodlingsmaterial från en godkänd frökälla. Alla fröpartier som marknadsförs och används vid sådd i plantskolor måste ha stambrev. Den som klänger frön ska ansöka om stambrev för fröpartierna senast inom tre månader efter att klängningen och rensningen av fröpartiet har skett. Stambrev för vegetativt uppförökade kloner eller klonblandningar ska ansökas i god tid innan de marknadsförs. Stambrev ansöks i MEVI:s datasystem.

Länk till inloggningssidan till Mevis datasystem.

Mera information om registrering och om tjänsten:

överinspektör Kari Leinonen, tfn 040 542 2493, inspektör Harri Leinonen, tfn 050 366 8581.

Sidan har senast uppdaterats 24.8.2021