Register över leverantörer av skogsodlingsmaterial

En leverantör av skogsodlingsmaterial vilken yrkesmässigt producerar, marknadsför eller importerar skogsodlingsmaterial ska vara införd i Livsmedelsverkets register över leverantörer av skogsodlingsmaterial.

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska skriftligt anmäla till Livsmedelsverket om att verksamhet påbörjas, avslutas och om väsentliga förändringar i verksamheten. Införsel i registret, ändringar i registeruppgifterna och strykning ur registret då verksamheten upphör får göras avgiftsfritt.

Livsmedelsverket kontrollerar regelbundet produktionsplatser för skogsodlingsmaterial. Sådana platser är plantskolor för skogsträd, olika plantlager, klängningsanstalter, fröpackerier och -lager samt platser där frön packas. Dessutom har Livsmedelsverket tillsyn över marknadsföringen av skogsodlingsmaterial.

Registrering sker på nedanstående blankett. Den ifyllda blanketten undertecknas och sänds till Livsmedelsverket.

Registreringsansökan (doc)

Mera information om registrering och andra skyldigheter finns här.

Anmälningar och ansökningar såsom anmälan om fröinsamling, stambrev och datablanketter fylls i i den elektroniska kundtjänsten för skogsodlingsmaterial.

Anmälningar som ska göras till registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial

I anmälan om att verksamheten påbörjas ska, utöver de uppgifter om leverantören av skogsodlingsmaterial som avses i 21 § 3 mom. i lagen om handel med skogsodlingsmaterial, också följande uppgifter anges:

1) metoderna för anskaffning av frö och anskaffningens omfattning, metoderna för klängning och lagring och verksamhetens omfattning samt de anordningar och metoder som används vid behandlingen och analyseringen av frö samt packningsverksamhetens omfattning;

2) arealerna för de växthus och frilandsodlingsområden som används för plantuppdragning, lagringsmetoderna och lagringens omfattning, uppgifter om beskaffenheten hos och omfattningen av produktionen av växtdelar eller vegetativt förökade plantor samt uppgift om huruvida fröna används också vid produktion av prydnadsväxter; samt

3) uppgift om huruvida leverantören av skogsodlingsmaterial ämnar bedriva import.

Av en anmälan om väsentliga förändringar i verksamheten ska framgå på vilket sätt verksamheten har förändrats och vilka verksamhetsenheter förändringarna gäller.

Av en anmälan om att verksamheten upphör ska för varje verksamhetsenhet framgå när skogsodlingsmaterial från den har marknadsförts senast.