Statistik

Uppgifterna publiceras i Naturresursinstitutets statistikdatabas.

Skogsbruks- och skogsförbättringsarbeten

Statistikdatabas

Frö- och plantstatistik

Livsmedelsverket sammanställer för statistiska ändamål årligen uppgifter om antalet plantor som levererats till skogsodling, plantskolornas produktionsarealer och mängden frön som använts för sådd i plantskolor. Uppgifterna samlas in av de plantproducenter som hör till registret för leverantörer av skogsodlingsmaterial. Med hjälp av dem sammanställs riksomfattande statistik över plantproduktionen. De regionala skillnaderna i produktionen av tall- och granplantor har undersökts på så sätt att uppgifterna från plantskolor söder respektive norr om Ule träsk har presenterats separat. 

Material

Enkäten sändes till de plantskolor som har levererat plantor till skogsodling under de aktuella åren. Plantskolorna ombads uppge de plantor som levererats direkt till plantförmedlare eller skogsägare i Finland. Uppgifter om plantor som sålts till andra plantproducenter eller levererats till plantskolans andra verksamhetsställen begärdes inte för att samma plantpartier inte ska förekomma två gånger i statistiken.

Sidan har senast uppdaterats 16.10.2019