Frömängder som använts till sådd i plantskolor 2006–2020

Sådd i plantskolor 2020

För sådd använde plantskolorna 1065 kg granfrö, 391 kg tallfrö och 15 kg vårtbjörksfrö. Jämfört med året innan minskade sådden i plantskolorna med 6 % (105 kg). Av gran såddes 4 % (65 kg) mindre och av tall 12 % (41 kg) mer än år 2019. Av björk såddes 2 kg (16 %) mer än året innan. Den sådda mängden andra trädslag minskade till 72 kg. Andelen svenskt frö av sådden av gran i plantskolor var 13 % och andelen frö av estniskt ursprung två procent. Andelen inhemskt frö av tall som användes för sådd var 97 %.

Mängdernan frö som använts för sådd i plantskolorna kan laddas ned som Exceltabell här.

imagepncmb.pngFigur 1. Mängden frö som använts för sådd i plantskolorna per trädslag

Regional presentation av sådden i plantskolor

Sammandraget bygger på ett material som innehåller uppgifter från plantskolor söder om respektive norr om Ule träsk om användningen av tall- och granfrö av olika kategorier av skogsodlingsmaterial under åren 2006 – 2020. Antalet plantskolor i södra Finland i materialet under olika år var 29 – 60 och andelen plantskolor i norra Finland 5 – 12.

Sådden av tallfrö ökade i söder och minskade i norr 

År 2020 såddes i plantskolorna i södra Finland 284 kg tallfrö. Ökningen från året innan var 50 kg (figur 2). Den sådda mängden tall i plantskolorna i norra Finland fortsatte att minska (figur 3). Av tallfrö såddes endast 107 kg, vilket är 8 % mindre än året innan. 

Tallfrönas förädlingsgrad stiger snabbt

Förädlat frö produceras i fröplantager för skogsträd. För fröplantagerna har i naturliga skogar har de bästa trädindividerna dvs. plusträd, som korsas med varandra och producerar frö av utmärkt genetisk kvalitet valts ut. De nyaste plantagerna är så kallade elitfröplantager. I dem duger endast den bästa delen av plusträden i varje enskilt område utgående från resultaten som erhållits om avkommans tillväxt, kvalitet och hållbarhet.

Sådden av tall i plantskolorna i södra Finland har allt sedan år 2009 skett så gott som enbart med fröplantagefrö (figur 2). Till den högsta kategorin (testat) hörde år 2020 77 % och till den näst högsta kategorin (individutvalt) 23 % av det sådda tallfröet (figur 4). Andelen förädlat tallfrö av sådden i plantskolorna i norra Finland steg till 85 %.

image350uj.pngFigur 2. Såmängd av tallfrön i plantskolorna i Södra Finland 2006–2020.

imagenwked.pngFigur 3. Såmängd av tallfrön i plantskolorna i Norra Finland 2006–2020.

imagexl085.pngimageegfqw.png

Figur 4. Utvecklingen i kvaliteten på tallfröet som använts för sådd i plantskolorna i södra och norra Finland 2006 – 2020.

Granfröets förädlingsgrad stiger

I plantskolorna i södra Finland såddes år 2020 1005 kg granfrö, vilket är 70 kg mindre än året innan (figur 5). Tack vare den goda granfröskörden lättade bristen på förädlat frö och andelen förädlat frö av den sådda mängden steg till 91 % (figur 7).

image5i4t9.pngFigur 5. Såmängd av granfrön i plantskolorna i södra Finland 2006–2020.

imagek8lu5.pngFigur 6. Såmängd av granfrön i plantskolorna i norra Finland 2006–2020.

image3of9i.pngimagenuey.pngFigur 7. Utvecklingen i kvaliteten på granfröet som använts för sådd i plantskolorna i södra och norra Finland 2006 – 2020.

Sådden av vårtbjörk i plantskolorna ökade och förädlingsgraden steg

Mängden frö av vårtbjörk som använts för sådd i plantskolorna ökade kraftigt till 15 kg (figur 8). Andelen frö som hör till kategorin testat av sådden i plantskolorna steg till 81 % och så gott som all sådd (99 %) skedde med förädlat frö (figur 9).

image2peg.pngFigur 8. Såmängd av vårtbjörksfrön i plantskolorna 2006–2020.

imagebny5n.pngFigur 9. Förändring i frökvaliteten av vårtbjörk som använts för plantskolesådd 2006–2020.

Sidan har senast uppdaterats 23.2.2021