Frö- och plantstatistik

Livsmedelsverket sammanställer för statistiska ändamål årligen uppgifter om antalet plantor som levererats till skogsodling, plantskolornas produktionsarealer och mängden frön som använts för sådd i plantskolor. Uppgifterna samlas in av de plantproducenter som hör till registret för leverantörer av skogsodlingsmaterial. Med hjälp av dem sammanställs riksomfattande statistik över plantproduktionen. De regionala skillnaderna i produktionen av tall- och granplantor har undersökts på så sätt att uppgifterna från plantskolor söder respektive norr om Ule träsk har presenterats separat. 

Resultaten av enkäten om plantproduktionen för hela landet finns i tabellform här:

Resultat av enkäten om plantproduktionen och den regionala granskningen finns här:

  • Statistik över plantproduktionen (2006–2018)
  • Frömängder som använts till sådd i plantskolor (2006–2018)

Material

Enkäten sändes till de plantskolor som har levererat plantor till skogsodling under de aktuella åren. Plantskolorna ombads uppge de plantor som levererats direkt till plantförmedlare eller skogsägare i Finland. Uppgifter om plantor som sålts till andra plantproducenter eller levererats till plantskolans andra verksamhetsställen begärdes inte för att samma plantpartier inte ska förekomma två gånger i statistiken.

Resultaten av enkäten omfattar årligen så gott som alla skogsplantskolor på det finländska fastlandet och på Åland. Antalet plantskolor som har besvarat enkäten har årligen varierat mellan 36 och 72 (figur 1). Antalet plantskolor har minskat kraftigt under uppföljningsperioden 2006–2018. Den växthusareal som har använts till plantproduktion har också minskat, men nedgången har inte varit lika kraftig som nedgången i antalet plantskolor (figur 2).

De regionala skillnaderna i produktionen av tall- och granplantor har undersökts på så sätt att uppgifterna från plantskolor söder respektive norr om Ule träsk har presenterats separat. Antalet plantskolor i Södra Finland har varierat mellan 30 och 60 och i Norra Finland mellan 6 och 13. Statistiken innehåller också uppgifter om de sista marknadsförda plantpartierna från plantskolor som har upphört med verksamheten under det aktuella året. Därför är svarsprocenten under flera år högre än antalet plantskolor som hörde till registret för leverantörer av skogsodlingsmaterial i slutet av året (figur 3).

imagezp3as.pngFigur 1. Antal plantskolor

image8mxg9.pngFigur 2. Växthusareal som använts till plantproduktion

imageyx4z7.pngFigur 3. Antal plantskolor i registret över frökällor i slutet av åren 2003–2018. Stora (växthusareal över 10 000 m2), medelstora (växthusareal 5 000–10 000 m2) och små plantskolor (växthusareal mindre än 5 000 m2).

Sidan har senast uppdaterats 16.10.2019