Livsmedelsverket redde ut finländarnas kunskaper om växthälsa

8. april 2020

År 2020 firar vi det internationella växtskyddsåret, som har utlysts av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Därför utredde Livsmedelsverket finländarnas kunskaper om växthälsa. Enligt resultaten känner den äldre befolkningen bättre till växthälsa än de yngre. Studier eller arbetserfarenhet inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbranschen förbättrar också medvetenheten om växthälsa. De som har trädgård som hobby hade överraskande goda kunskaper om växtskadegörare och importvillkor.

Enligt EU:s strategi för att öka kunskapen om växthälsa ska alla medlemsländer mäta hur väl medborgarna känner till sådant som rör växthälsa. YouGov Finland gjorde enkäten i början av februari. Enkäten besvarades av ett representativt urval på tusen personer av Finlands vuxna befolkning.

Resultaten av enkäten visar att finländarna har svaga kunskaper om växtinspektionens uppgifter. Det behövs fortfarande informering åtminstone om de viktigaste skadegörarna, vart observationer ska anmälas och vilka importkrav som gäller vid införsel från EU och från länder utanför EU.

Koloradoskalbaggen är den mest kända karantänväxtskadegöraren

Koloradoskalbaggen var bäst känd av de tre skadegörare som fanns med i enkäten. Av de svarande känner 85 procent igen eller har hört talas om koloradoskalbaggen. En tredjedel av de svarande hade åtminstone hört om asiatisk långhorning och mer än en fjärdedel kände till päronpest eller hade hört talas om den.

Frågor om koloradoskalbagge, asiatisk långhorning och päronpest ställdes för att de har förekommit mest i medienyheterna under de senaste åren. De som bor i Nyland kände till asiatisk långhorning överraskande dåligt, fastän sådana hittades i Vanda 2015. Det har informerats om asiatisk långhorning och kartläggningarna av dem har fortsatt varje år ända till 2020.

Det ställdes en fråga om vilka växter som angrips av koloradoskalbaggen. Mindre än hälften kunde koppla koloradoskalbaggen till potatis. Koloradoskalbaggen förstör alltså potatisblasten. En av tio visste vilka växter som förstörs av asiatisk långhorning och päronpest. Asiatisk långhorning förstör lövträd och päronpest t.ex. äppel- och päronträd och flera andra prydnadsväxter som hör till samma Rosaceace-familj. Endast 14 procent uppgav sig veta vart observationer av skadegörare ska anmälas och av dem kunde fem procent namnge just Livsmedelsverket eller NTM-centralen.

En tredjedel av de svarande kunde inte alls uppskatta vad växtinspektörerna sysslar med. Över hälften av de svarande visste dock att inspektörerna kontrollerar växter som importeras från utlandet och en fjärdedel visste att växtinspektörerna söker växtsjukdomar och skadeinsekter.

Över hälften av de svarande kände till begränsningarna i fråga om införsel från länder utanför EU

Växtsjukdomar och skadegörare följer också med växter som resenärer tar med sig från resor. På frågan om införsel av växter och frukter från länder utanför EU kunde en fjärdedel inte säga något, medan 60 procent visste att man inte alls får ha några växter och frukter med sig i bagaget. Ingen av de svarande trodde att det skulle vara helt fritt att ta med sig frukter och växter från exempelvis Thailand. Växter, växtprodukter och frukter får man alltså inte ta med sig från länder utanför EU utan sundhetscertifikat. Undantag är dock ananas, durian, kokos, banan och dadel som man fritt får ta med sig.

Endast fyra procent av de svarande hade beställt eller köpt växter eller frön från någon nätbutik utanför EU eller på resor utanför EU. Närmare hälften av de svarande visste inte vilka villkor som gäller för beställning av frön från länder utanför EU. Knappt en tredjedel visste att frön måste ha sundhetscertifikat. Endast tre procent av de svarande trodde att frön får beställas utan begränsning, vilket inte stämmer.

Införsel från resor till EU-länder också oklar

Hälften av de svarande kunde inte säga vilka villkor som gäller för införsel av växter från andra EU-länder. En fjärdedel av de svarande visste att alla växter fritt får tas med i bagaget från länder inom EU. Bara en av tio visste att det finns begränsningar för päronpestens värdväxter vid införsel från sådana EU-länder där päronpest förekommer (exempelvis Estland). Med PZ-växtpass, alltså växtpass från skyddszon, får päronpestens värdväxter dock importeras också från Estland.

Enkäten mätte grundnivån på medborgarnas kunskaper. Livsmedelsverket har för avsikt att göra enkäten på nytt senare så att det går att jämföra hur medvetenheten om växthälsan har utvecklats.

Mera information:
kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Läs mera
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/vaxtproduktion/vaxthalsa/